Lover ny kvinnekamp


Ny Tid kan her trykke et felles utspill fra de ledende kvinnepolitikerne i Ap, SV og Sp: Karin Yrvin, Oddrun Remvik og Inger Enger. Etter lang tids samtaler presenterer de her en ny rødgrønn kvinnepolitikk, tre dager før valgdagen.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-09-06

Dagens maktstrukturer er preget av menn. SV, AP og SP vil danne en flertallsregjering fordi vi ønsker en annen samfunnsutvikling. Det handler om å skape et samfunn hvor det er reell likestilling og hvor ingen skyves ut. Vi vil arbeide for likestilling mellom kjønnene gjennom endringer av lover og i organisering av arbeids- og samfunnsliv, men også gjennom debatt, informasjon og holdningsskapende arbeid.

Likestilling i arbeidslivet

Kvinners økonomiske selvstendighet er avgjørende for at forholdet mellom menn og kvinner kan være likeverdig. Regjeringen har forsterket det økonomiske gapet mellom kvinner og menn. Selv om regjeringen snakker om likelønn, så vet vi at menn har mottatt cirka 80 prosent av skattelettelsene Per-Kristian Foss har gitt på toppskatt og aksjeutbytte i løpet av sin tid som finansminister. En ny regjering vil endre denne utviklingen. Kvinners økende deltakelse i arbeidslivet har vært et viktig skritt for likestillingen mellom kvinner og menn. Isteden for å gi skattelettelser, vil vi satse på tiltak som ikke forsterker, men utjevner den økonomiske forskjellen mellom kvinner og menn.

Til tross for at omtrent like mange kvinner som menn er i arbeid i Norge, har menn og kvinner svært ulik tilknytning til arbeidsmarkedet. Kvinner er oftere midlertidig ansatt, har oftere deltidsarbeid og lavere lønn. Halvparten av likestillingsombudets 300 klagesaker knyttet til arbeidslivet i fjor, handlet om forhold rundt graviditet. Gravide stiller dårligere enn de fleste på arbeidsmarkedet. Det er på tide å styrke vernet for gravide arbeidstakere. Norge trenger kvinners arbeidskraft, men kvinner får bare 84 prosent av menns lønn. I 2001 tjente kvinner i gjennomsnitt kroner 183 600, mens menn i gjennomsnitt tjente 276 100 kroner. Vi må vurdere om likelønnsparagrafen i loven er sterk nok til å utjevne lønnsforskjeller, eller om vi må ta nye grep. Om lag 100 000 kvinner jobber ufrivillig deltid. Heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet. Arbeidslivet må organiseres slik at en har tid både til å leve og jobbe.

Vi må slutte å sløse med kvinners ressurser. Kvinner har høy kompetanse, og vil lede. Over halvparten av studentene på våre universitet og høgskoler er kvinner. Dette står i klar kontrast til den lave andelen av kvinner i akademiske stillinger, som bare er 20 prosent. Den gjennomsnittlige kvinneandelen i norske allmennaksjeselskaper er på bare 11 prosent – langt unna …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal