Bestill vårutgaven her

Lover kulturløft

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har funnet sammen i kulturpolitikken og lover 1,3 milliarder mer dersom de kommer til makten.

En økning i kulturbevilgningene til en prosent av statsbudsjettet og en kulturlov som lovfester det offentliges ansvar når det gjelder å legge til rette for et godt kulturtilbud, er to av i alt femten punkter Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har blitt enige om i behandlingen av kulturmeldningen i Stortinget.

Dette presenterte de mandag som “kulturløftet” – altså både et “løft” og et “løfte”. Skal vi tro Magnar Lund Bergo fra SV er den dobbeltbetydningen intendert. Etter forhandlinger med Trond Giske (Ap) og Eli Sollied Øveraas (Sp) kan følgende fellesprioriteringer legges til de to nevnte:

 • Bedre levekårene for kunstnere ved å se på trygdeordninger og pensjonsbestemmelser.
 • Lage helhetlig plan som skal gi alle barn som ønsker det tilgang til kulturskoler med rimelig egenbetaling.
 • Øke produksjonsstøtten og legge om bilettstøtten slik at målet om 20 norske langfilmproduksjoner og 25 prosent “norske” kinobesøk kan realiseres, samt etablere regionale filmfond, innkjøpsordning for norsk film og egen støtteordning for filmfestivaler.
 • Utvide innkjøpsordningen for musikk, øke støtten til spillesteder, festivaler, utstyr talentopplæring osv., samt opprette en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans.
 • Etablere en egen støtteordning for dans under norsk kulturråd, sikre Dansens Hus gode rammevilkår og styrke dansefestivaler som CODA.
 • Øke satsingen på scenekunst med en ny støtteordning av mer fast karakter som supplerer prosjektstøtten til frie grupper.
 • Øke satsingen på det frivillige ved å sette av penger til instrumentkjøp i korps og orkestre.
 • Undersøke om den kulturelle skolesekken også bør være et tilbud til barnehager og videregående skoler, og etablere et kulturkort for unge og studenter som gir rabatter på kulturarrangementer.
 • Opprette et eget fond – Vinjefondet – for å styrke nynorsk journalistikk og utvide innkjøpsordningen til også å gjelde sakprosa – i første omgang som en treårig prøveordning.
 • Alle offentlige bygg – enten de er eid eller leid – skal smykkes ut.
 • Ta initiativ til en egen melding om samisk kultur.
 • Kvotere kunstnere med minoritetsbakgrunn inn i beslutningsorganer, samt øremerk aspirant- og stipendordinger for slike kunstnere.
 • Sørge for at tippemidler til kulturbygg ikke erstatter ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

Selve krumtappen i de felles prioriteringene er likevel økningen i kulturbevilgningene til en prosent av statsbudsjettet. Der kulturmeldingen tar “klare atterhald om den økonomiske situasjonen”, lover Ap/SV/Sp økning fram til 2014.

– Sammenliknet med andre felt får man mye igjen for penger på kultur. 1,3 milliarder er et lite steg for et statsbudsjett, men et stort ett for kulturfeltet, sier Trond Giske, som ikke tror det er realistisk å få gjennomslag for så mye av dette under den sittende regjering.

– Krf må vri seg når de ser at punkt for punkt på denne listen må prioriteres ned til fordel for skattelettelser, fortsetter han.

Etter kranglingen om ultralyd-saken og industripolitikken, og med EU-saken som en tikkende bombe under regjeringsalternativet deres, er den ene prosenten av statsbudsjettet det nå er enighet om gode nyheter for dem som ønsker regjeringsskifte.

– Det er spennende at vi ikke bare snakker om hvorvidt vi skal samarbeide, men at vi nå begynner å snakke om hva som skal være innholdet i politikken vi eventuelt skal samarbeide om etter valget, sier Giske.

Han får følge av Lund Bergo som legger vekt på at de ideologiske likhetene er mange og at enigheten i kulturpolitikken derfor kom ganske naturlig etter stadige tilnærminger i budsjettbehandlingene de siste årene.

– Også kulturlivet er truet av privatisering. Vi ser et press mot betaling på bibliotekene, reklame i skolebøkene, fripris i bokmarkedet og privat kinodrift. Summen av alt dette tegner konturen av danske tilstander. Dit vil vi ikke, og det er det sterk enighet om oss tre imellom, sier han.

Du vil kanskje også like