Likegyldighet som krigshandling

To kanadiske filmer dissekerer de destruktive kreftene kapitalismen slipper løs i verden og fremsetter hvordan markedet er et svært lite egnet verktøy i reguleringen av økonomisk, sosial og politisk aktivitet. 
Dispossession
Tina Poglajen
Poglajen er fast filmkritiker i Ny Tid, bosatt
Email: tina.poglajen@gmail.com
Publisert: 01.08.2018

Dispossession/Anote’s Ark

Mathieu Roy/Matthieu Rytz

Canada

En støvete ettermiddag på en søramerikansk åker: Bøndene plukker grønnsaker, kutter grener og fullfører andre arbeidsoppgaver. De aller minste barna er bundet til sine mødres rygger, og selv de som ikke er gamle nok til å hjelpe til, betrakter det daglige slitet med nysgjerrige blikk. Fra vugge til grav arbeider disse menneskene med matproduksjon og gårdsbruk – samtidig tilhører de en av de mest nødstilte og utsultede befolkningsgruppene i verden. Som deres like i flere afrikanske land og i India, er de tvunget til å dyrke matvarer for eksport – noe som binder dem til et liv i ufrihet og sykdom. 

Den blodige urettferdigheten

Den kanadisk-sveitsiske dobbeltproduksjonen The Dispossessed og Dispossession av Mathieu Roy illustrerer den smertefulle, sykliske virkeligheten der hunger, gjeld og nød herjer. På uhyggelig vis maner filmskaperen frem en følelse av isolasjon og kvelning når han viser oss disse arbeiderne som anstrenger seg til bristepunktet eller rett og slett bryter sammen grunnet sykdom. Roys sinne over disse samfunnenes nedgang som følge av at moderne jordbruksmetoder ble innført er til å ta og føle på. Regissøren dokumenterer konsekvensene av det fysiske miljøet arbeiderne må bevege seg i, som skadevirkningene av å måtte tilbringe dagen ute på giftige tobakkmarker. Publikum innser snart at beskyttende tiltak og reguleringer vi selv tar for gitt, som kunne ha sikret også fattiges rettigheter og helse, er et privilegium – endog en luksus – forbeholdt vestlige land. Som ett av intervjuobjektene i filmen bekrefter, er det en krig på gang – som snarere enn med våpen utkjempes gjennom økonomien

Håpet i teknologien

Kanskje ligger løsningen i vitenskapen – at vår biologiske og tekniske ingeniørkunst snart vil gi oss teknologien som kan løfte det økonomiske og fysiske åket fra menneskenes skuldre. Kanadiske Matthieu Rytz’ dokumentar Anote’s Ark utforsker nettopp teknologiutviklingens relevans for fremtidens verden. Filmen forfølger ideen om et japanskdesignet akvatisk beskyttelsessystem som kan motstå bølger – og slik redde øystaten Karibati fra å drukne i Stillehavet. Landet, en republikk bestående av 33 øyer og atoller, står i fare for å slukes av det stigende havet, og er derfor, ikke overraskende, en av de sterkeste pådriverne for globale tiltak mot klimaendringene. 

Godt hjulpet av filmer som Dispossession og Anote’s Ark begynner den globale miljøkrisen som en sosial og politisk kampsak å få vind i seilene.

Ved slutten av dette århundret vil øystaten ha forsvunnet, dersom man ikke får stanset utviklingen. Det vanligste (og ikke spesielt betryggende) rådet Kiribati-folket får, er å flytte til et annet sted – men faktum er at selv flybillettene er for dyre for mange av innbyggerne. Et slik løsning vil dessuten koste millioner av dollar. «Dette er en krigshandling som vi ikke har mulighet til å besvare,» sier øyrikets tidligere president Anote Tong, med henvisning til de ikke-berørte statenes likegyldighet. 

Å være eller ikke være

Anote’s Ark

Det virker logisk at den massive ødeleggelsen av klodens miljø bare kan stoppes gjennom å mobilisere politisk vilje, etablere internasjonalt samarbeid – og å ofre betydelige goder. Begge de omtalte filmene antyder at dersom menneskeheten virkelig står midt i en kamp for sin arts overlevelse – da lever vi også i en verden hvor alle nasjoner må alliere seg med hverandre. Dokumentarene i årets Visions du Réel-festival viser imidlertid at svært mye gjenstår før slike samarbeidsløsninger kan realiseres. 

Verdens utbytting av jordbruksarbeidere, likegyldigheten til den globale oppvarmingen og dens følger for land i den tredje verden samt en verdensøkonomi basert på grov utnyttelse av fattige viser tydelig at det er en krig som pågår – en krig om penger, makt og kunnskap.

Godt hjulpet av filmer som Dispossession og Anote’s Ark begynner den globale miljøkrisen som en sosial og politisk kampsak å få vind i seilene, Hvorvidt «vi» kan berges av teknologi og internasjonalt samarbeid beror imidlertid mye på graden av velstand, makt og innflytelse. Også i jordbruksland der ressursene ikke er annet enn fruktbar, uforurenset matjord, trenger folk nasjonalstatens makt til å få beskyttende lovgivning – men nasjonalstaten er i sin tur underkastet og begrenset av de globale økonomiske trendene. 

Økofilosofi som vestlig påfunn

Miljøspørsmålene har ulik betydning for ulike mennesker, noe som gjenspeiles i måten de gripes an på fra sted til sted: i liberale versus konservative medier; i vitenskapelige versus økonomiske tidsskrifter Flertallet av verdens befolkning kan derfor sies å mangle et felles ønske om å løse miljøkrisen. Aktivistenes tiltakskrav blir ikke bare motarbeidet av konservative partier, medier og vestlige selskaper (som av profitthensyn gjerne avfeier hele problemstillingen); også land i den tredje verden betrakter kravene som urettferdige og til hinder for at de skal kunne få sin andel av den industrielle veksten. Miljøfilosofien blir interessant nok også bekjempet av disse landenes intellektuelle, som ser den som en liberal, vestlig tankegang som ignorerer virkeligheten til arbeidere i andre deler av verden. 

Fremfor alt blir miljøspørsmål sjelden anerkjent i økonomiske tidsskrifter – og når dette først skjer, blir klimakrisen fremstilt som løselig innenfor rammene av et velfungerende marked. 

Markedet uegnet verktøy

Så lenge de forskjellige organisasjoner, klasser og øvrige deler av samfunnet har ulik grad av makt, blir ideen om en felles respons på miljøkrisen problematisk. Både Dispossession og Anote’s Ark gjør det klart at samfunnsutviklingen foregår på økonomiens premisser: den er det alle andre deler av samfunnet styres etter. Skal et samfunnsproblem fremstå relevant, må det trolig presenteres primært som et økonomisk problem.

Best resultater får man gjennom krav til konkret handling. Markedet viser seg som et svært lite egnet verktøy i reguleringen av økonomisk, sosial og politisk aktivitet – til tross for utbredte påstander om det motsatte.  

Skal et samfunnsproblem fremstå relevant, må det trolig presenteres primært som et økonomisk problem.

Forklaringen kan være at det å løse klimakrisen gjennom markedet, innebærer bruk av prinsipper som i første omgang forårsaket krisen. Å evaluere naturen ut fra dens utbytteverdi – som en vare – rokker ved noe grunnleggende i forholdet mellom natur og menneske, som begge degraderes når naturressurser utelukkende ses som kapital, og menneskets skapende potensial kun som arbeidskraft for kjøp og salg.

«Logikken» i denne tenkemåten skjuler et irrasjonelt system der varer produseres ikke bare for forbruk, men også for profitt – og derfor tvinger selskapene til å finne stadig nye markeder. Slik fortsetter rovdriften på naturen, og slik skapes samfunn der ulikheten bare øker. 

Trist nok skjuler den også muligheten til å skape en bedre verden for alle.

Kommentarer