– Lik lønn er viktigst

Han skal ikke gå i tog 1. mai, men mener at han bør ha støtte fra de i fagbevegelsen og kvinnebevegelsen som krever rett til lik lønn for likt arbeid.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.04.2004

Kim Nordlie er direktør for arbeidsgiveravdelingen i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). I den aktuelle konflikten mellom HSH og Norsk Transportarbeiderforbund er Kim Nordlie forhandlingsleder. Han har gått kraftig ut mot Norsk Transportarbeiderforbunds krav om mer i lønn til de fagorganiserte.

– Det streikes ikke om lønn, men om et prinsipp. Hvor viktig er dette for dere i HSH?

– For oss er dette prinsippet uhyre viktig. Vi mener at det er feil å betale folk for å bli med i en fagforening. Organisasjonsfriheten er grunnleggende i vårt demokrati. Folk skal selv kunne bestemme hvilke organisasjoner eller foreninger de er med i. Det er også viktig at folk selv skal kunne bestemme over hva de bruker pengene til som de får utbetalt av arbeidsgiver. Samtidig blander arbeidsgiver seg ikke inn i hva arbeidstakerne bruker pengene til.

Kvaliteten på et demokrati kan vurderes ut fra hvordan en behandler mindretallet. I den aktuelle sammenhengen er de uorganiserte et mindretall som fagforeningen ønsker å forskjellsbehandle.

– Har du noe sympati for kravet om et lønnstillegg for de som er med i en fagforening?

– Nei. Kravet er urettferdig. Det Norsk Transportarbeiderforbund her krever er det motsatte av det både fagforeninger og kvinnebevegelsen har kjempet frem gjennom årtier. Kampen om lik lønn for likt arbeid har vært en viktig kampsak som vi har fått gjennomført i Norge. Det er derfor helt uforståelig at Norsk Transportarbeiderforbund nå krever at dette skal endres på igjen.

Det nytter ikke å snakke om at det som er avgjørende er hva som en arbeidstaker sitter igjen med i netto lønn. Kravet er ulik lønn for samme arbeid, og at arbeidsgiver skal betale folk for å være organiserte. Et slikt krav kan jeg ikke ha sympati for.

– Fagforeningene fokuserer på at de ønsker å kvitte seg med gratispassasjerene som får samme rettigheter på arbeidsplassen som fagforeningene har forhandlet frem, uten å betale for medlemskap i fagforeningene??

– Det er en fallitterklæring når fagforeningene vil ha mer i lønn til de organiserte. Det er frivillig å organisere seg. Fagforeningene bør ha noe mer å tilby som lokkemiddel enn betalt medlemskap av arbeidsgiver.

Fagforeningene kan tilby sine medlemmer en lang rekke fordeler som favørprogramm, rimelig forsikring og til og med mulighet for å påvirke bedriftene gjennom innflytelse på bedriftsledelsen. Dette er fordeler som de uorganiserte ikke får dra nytte av. De har ikke noen rimelige forsikringsordninger eller har noen tillitsvalgt de kan snakke med når noe skjer på jobben.

Uansett hvordan vi vender og snur på dette spørsmålet så er det slik at de organiserte har en rekke fordeler de uorganiserte ikke har. De fordelene er noe de oppnår gjennom å organisere seg. De uorganiserte har valgt selv å stå utenfor. Det blir helt feil å fokusere på mer i lønn til en gruppe som allerede har mange privilegier gjennom sitt medlemskap.

– Du kaller streikekravet for en fallitterklæring. Det må du forklare?

– Fagforeningene må sørge for at de blir så attraktive for arbeidstakerne at disse vil betale for å være med. En tredjedel av bedriftene i HSH har tariffavtale. Det betyr ikke at totredjedeler av bedriftene ikke har ordnede forhold på arbeidsplassen, tvert imot. Hvis en norsk bedrift skal kunne konkurrere om den beste arbeidskraften så må den tilby de beste betingelsene til sine ansatte.

– Dere har innvilget fire søknader av flere tusen om dispensasjon. Hvorfor har ikke flere fått dispensasjon fra streiken?

– De som for alvor trenger dispensasjon får det. Og vi vurderer dette fortløpende. Hvis liv og helse står på spill, så vil de få dispensasjon fra oss.

Slik vi ser det er det en fullstendig uansvarlig linje Norsk Transportarbeiderforbund har valgt. De skriver ut fortløpende dispensasjoner. De til og med leser ikke hvem som avsenderen er. De har blant annet gitt dispensasjon til et 20-talls søkere fra nordvestlandet som ikke er rammet av streiken i det hele tatt. Vi kan ikke ha en så slepphendt holding til dette.

– Hvor lang kan denne streiken bli?

– Vi kan holde på så lenge vi må. Vi kommer ikke til å gi oss, og arbeidsgiverne vil aldri gå med på å betale medlemskontingenten til organiserte i fagforeninger. Det er et frivillig valg den enkelte må ta, og kontingenten må betales av den lønna som de får utbetalt uansett om de er organiserte eller ikke. Vi hører retorikken fra de streikende, men vi er ufravikelig i vårt standpunkt.

– Ønsker dere ikke å ha organiserte i bedriftene?

– Vi ønsker at så mange som mulig er organiserte på våre arbeidsplasser. Vi har også invitert LO til å diskutere hvordan vi kan få flere til å organisere seg. Vi ser en klar fordel med å ha ansatte som er organiserte.

Den dialogen med fagforeningene kan vi ikke få i gang før etter at streiken er over. Vi ønsker en dialog der vi får på plass et system som ikke er udemokratisk og det skal heller ikke være urettferdig.

Det er ikke særlig smart å streike for et krav om ulik lønn for å få flere til å organisere seg. Dette prinsippet egner seg verken i lønnsnemnd, i streik eller i lønnsforhandlinger. Det vi trenger er en dialog mellom arbeidsgiverne og fagforeningene om hvordan vi i fellesskap kan få flere til se fordelen med å være organiserte.

– Norsk Transportarbeiderforbund har gått hardt ut?

– Deres konfliktvilje overrasker meg. Jeg synes det er vanskelig å se hva de har vunnet på å vise denne konfliktviljen. De har selv innrømmet at de ikke har kommet så langt de hadde håpet de siste årene trass i en rekke større konflikter.

Jeg mener at det ikke er mulig å konflikte seg til høyere lønn og bedre betingelser. Jeg kjenner heller ingen som vil honorere konfliktsøkende. De som samarbeider og deltar i dialog er de som til slutt får mest og blir best honorert.

– Styrer HSH mot lønnsnemnd?

– Vi gjør ikke det. Derimot mener jeg at motparten styrer mot lønnsnemnd med sin dispensasjonspolitikk. Ved ikke å vurdere nøye hvem som får dispensasjon skaper transportarbeiderne en vanskelig situasjon på lagrene. Deres politikk fører til at lagrene tømmes raskere, og det kan skape alvorlige problemer når vi ikke kan få levert til en institusjon der det kan stå mellom liv og død.

– Nærmer streiken seg slutten?

– Det ser ikke slik ut i dag. Partene snakker ikke sammen, og vi kommer først å ta kontakt når tiden er moden. Og den er ikke moden foreløpig.

Men jeg kan se tegn hos motparten som tyder på at de er ved å forstå at kravene er urealistiske. Beste tegnet er at de er så lite kritiske til hvem som får dispensasjoner.

– Du har en fortid som aktiv i SV. Kan de standpunktene du står for i dag forenes med standpunktene SV står for?

– Hvilke politiske standpunkter jeg har i dag og hadde for 10 år siden er i og for seg uviktig i denne sammenhengen. Men jeg går ut i fra at SV fremdeles støtter organisasjonsfriheten. SV var en av forkjemperne for at alle skulle ha lik lønn for likt arbeid. Dette standpunktet støtter jeg.

Og jeg har ikke registrert at SV har forlatt dette standpunktet.

Kommentarer