Kvinners plass i den digitale revolusjonen

Menn har bedre tilgang til digital teknologi – kvinner risikerer å sakke akterut i det nye arbeidsmarkedet. Men teknologien kan også fremme likestilling.

Medforfatter: Anu Madgavkar er medarbeider i McKinsey Global Institute

Digital teknologi er et tveegget sverd for verdens kvinner. At menn har lettere adgang til denne typen teknologi, gjør at kvinner risikerer å sakke ytterligere akterut, både økonomisk og sosialt. Men dersom kvinner får dra full nytte av digital teknologi, vil det åpne seg avgjørende muligheter for dem.

Ifølge beregninger utført av GSM Association har kvinner gjennomsnittlig 85 prosent av menns tilgang til internett og mobiltelefoni, og 1,7 milliarder kvinner i lav- og middelinntektsland er ikke oppkoplet. Dette begrenser kvinners og jenters fremtidsmuligheter i vesentlig grad.

Muligheter

Digital teknologi forbedrer kvinners tilgang til penger. Nettbanken sparer dem for lange reiser til en bankfilial eller minibank. På samme måte gir teknologidrevet helseveiledning via telefon eller nettbrett økt helsegevinst, ettersom den når kvinner i de mest fjerntliggende områder, og de slipper en lang og ofte risikabel vandring for å få legehjelp.

- annonse -

De digitale teknologienes tidsbesparende potensial er så betydelig at slike teknologier kan utgjøre en forskjell i kvinners mulighet til å søke betalt arbeid. I dag tar kvinner seg av tre fjerdedeler av alt ubetalt omsorgsarbeid. Dette gir en økonomisk gevinst på rundt 10 billioner dollar, eller 13 prosent av globalt bruttoprodukt – noe som ikke kommer til uttrykk som inntekt, og langt mindre som økonomisk makt. Netthandel og teknologibasert forretningsdrift gir kvinner større fleksibilitet og selvstendighet og hjelper dem til å hanskes med ansvar i hjemmet, i tillegg til å være i lønnet arbeid. I Indonesia genererer kvinne-eide forretninger 35 prosent av fortjenesten i netthandelen, sammenliknet med bare 15 prosent av fortjenesten i offline-forretninger.

Kvinner har 85 prosent av menns tilgang til  internett og mobiltelefoni.

Noe av det samme kan man se i Kina, der 55 prosent av nye internettbutikker er grunnlagt av kvinner. Kinesiske Alibabas netthandelplattform Taobao har like mange kvinnelige som mannlige forretningseiere. I Kina bor 114 av verdens 147 «selfmade» kvinnelige milliardærer. Til sammenlikning bor bare 14 av dem i land nummer to, USA.

En styrking av kvinners økonomiske muligheter er ikke bra bare for de kvinnene som drar nytte av det: McKinsey Global Institute (MGI) har beregnet at å fremme likestilling mellom kjønnene vil kunne legge 12 000 milliarder dollar til verdensøkonomien innen 2025. I Asia/Stillehavsregionen alene ville det å få flere kvinner inn i heltidsstillinger i bedre betalte og mer produktive sektorer føye 4500 milliarder dollar per år til GDP
– 12 prosent over den nåværende utviklingskurven.

På bedriftsnivå er det voksende dokumentasjon av at mer likestilling mellom kjønnene er bra for bunnlinjen. Variasjon innenfor lederskapet forbedrer kvaliteten i beslutningene. Om de ble gitt muligheten, kunne kvinner vært ledende innovatører i en tid med automatisering og kunstig intelligens, og hjulpet til med å sikre at algoritmer ikke har noen kjønnsmessig slagside.

Begrensninger

Men kvinner møter betydelige barrierer når de forsøker å gripe disse mulighetene: I India, for eksempel, hvor bare 29 prosent av alle internettbrukere er kvinner, står jenter i rurale områder ofte overfor kjønnsbaserte restriksjoner på bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologier, som i en landsby i Uttar Pradesh, der de vedtok å bøtelegge alle jenter som brukte mobiltelefonen utenfor hjemmets fire vegger.

Sosiale holdninger begrenser kvinners adgang til digital teknologi.

I tillegg til de sosiale holdningene som begrenser kvinners adgang til digital teknologi, er det ofte slik at kvinner og jenter i urimelig grad mangler de nødvendige ferdighetene for å kunne gripe mulighetene i den digitale tidsalderen. I Singapore, for eksempel, ligger kvinner dårligere an enn menn når det gjelder utdanning i naturvitenskap, matematikk, ingeniørvirksomhet og teknologi. Ved Nanyang Technological University utgjorde kvinner bare 27 prosent av studentene på IT-programmene i 2015–2016 – til tross for at halvparten av alle studentene ved universitetet var kvinner.

Det som står på spill, er ikke bare kvinners evne til å gripe mulighetene den digitale revolusjonen har å by på, men også evnen deres til å stå imot den kommende automatiseringsbølgen. Ifølge forskning utført av MGI kan arbeid tilsvarende 800 000 heltidsjobber forsvinne innen 2030 på grunn av automatisering – bare i Singapore. De mest utsatte jobbene er de lavtlønte, som har ufaglært arbeidskraft – og i stor grad utføres av kvinner.

Nytt arbeidsmarked

Samtidig er det slik at selv om mange jobber (eller oppgaver innenfor jobben) for både menn og kvinner vil kunne forsvinne med automatiseringen, fjerner den også noe av slitet fra dagens jobber og tilpasser dem bedre til menneskelig yteevne. Resultatet kan bli høyere lønninger som bidrar til å skape flere nye jobber – 300–365 millioner på verdensbasis – etter som forbruket øker. Særlig vil fremvoksende økonomier nyte godt av dette. Dessuten vil mange av de nye jobbene komme på områder som undervisning og helsetjenester, der kvinner tradisjonelt har spilt en dominerende rolle. MGIs forskning viser at det kan bli skapt over 100 millioner arbeidsplasser i løpet de neste 10–15 årene fordi behovene innenfor helse og undervisning vil øke.

Ennå er det ikke helt klart hvordan automatisering vil påvirke arbeidsmarkedet for kvinner. Men dersom kvinners utsikter til arbeid og inntekt skal vernes – og til og med stimuleres – er det ingen tvil om at det vil kreve at ferdighetene deres oppgraderes for at de skal kunne dra nytte av de nye og varierte mulighetene som åpner seg gjennom den digitale revolusjonen som finner sted. Kvinners suksess innenfor netthandel vitner om hvordan digital teknologi bidrar til å utjevne forskjeller på den økonomiske arenaen – til fordel for enkeltkvinner, samfunnene deres og verdensøkonomien. Flere kvinner i arbeid – særlig i teknologibedrifter som former vår felles fremtid – ville være godt nytt for alle.

Artikkelen Women in the Digital Revolution ble første gang trykket i Project Syndicate, august 2018. Oversatt til norsk av Lasse Takle. 

Les også: Sosial kontroll 4.0 – Kinas digitale sosiale kredittsystem

sandrine@nytid.no
Devillard er seniorpartner i McKinsey & Company

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

En landbrugsklynge – et topmoderne industrielt kompleks

MAD: Problemet er adgangen til mad. Alle skal spise for at leve. Skal vi spise, må vi købe. For at købe, må vi arbejde. Vi spiser, fordøjer, og skider.

Dydens diktatur

KINA: Kinas kommunistparti praler i dag med, at det er i stand til at genkende enhver af landets 1.4 milliarder borgere inden for få sekunder. Europa må finde alternativer til den stigende polarisering mellem Kina og USA – mellem et statsligt overvågende diktatur og den liberalistiske individualismes hensynsløse selvudlevelse. Måske en form for anarkistisk samfundsorden?

Protest kan koste deg livet

HONDURAS: Nina Lakhanis farlige søken etter sannheten bak drapet på miljøaktivisten Berta Cáceres ender opp i flere spørsmål enn svar.

Det kulturelle bindemiddelet

ROMAN: DeLillo iscenesetter en slags allmenn, paranoid tilstand, en mistenksomhet som har global rekkevidde.

Kreativ ødeleggelse

SØPPEL: Norge er ikke rigget for tekstilsortering. Selv om vi sorterer søppel, er vi ikke i nærheten av steder i Japan, som kan resirkulere i 34 ulike kategorier. Der er målet at kommunene ikke sitter igjen med noe avfall – og uten søppelbiler!

Kontrollsamfunnet og det uregjerlige

SENMODERNE: Mennesker i dag får mer og mer kontroll over omgivelsene – men mister kontakt med verden. Hvor går grensen for målinger, kvalitetssikringer, kvantifiseringer og byråkratiske rutiner?