Kvinnen, innvandreren og den innvandringskritiske

En tverrfaglig forskergruppe har nylig publisert et pionerarbeid i ytringsfrihetsdebatten, der betingelsene for ytringsfrihet får sin samlede fremstilling.

Sigurd Ohrem
Ohrem er skribent for Ny Tid.

Boundary struggles:. Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere

A.H. MidtbøenK. Steen-Johnsen og K. Thorbjørnsrud (red.)

Cappelen Damm

Norge

Publikasjonen Boundary struggles. Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere presenterer sluttresultatet for Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017, et prosjekt ledet av Institutt for samfunnsforskning og finansiert av Fritt Ord. I studien kartlegges en stor mengde fenomener med påvirkning på den offentlige samtalen, deriblant hatefulle ytringer, hets mot ungdomspolitikere, stigmatisering og utstøting fra offentligheten – alle med effekter som kan være en trussel mot åpen politisk debatt og demokratisk deltakelse. En serie ulike metoder for datainnhenting finner sin anvendelse – aldri tidligere har ytringsfriheten blitt undersøkt så grundig, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Gjennom en rekke av bokens undersøkelser testes offentligheten som arena for fri, kritisk meningsbrytning. Funn fra studiene avdekker synkende tillit til pressen, kombinert med skepsis til pressesystemet som demokratisk offentlighet.

Ikke helt svart. Utviklingen kan tolkes som et slag mot nyhetsmedienes status som kritisk portvokter av demokratiet. Den profesjonelle journalistikken går ikke fri – undersøkelsen avslører at mange tviler på at journalister opptrer nøytralt, uavhengig av kilder og egne politiske oppfatninger, ikke ulikt nyere funn fra USA. En registrerer en voksende «mistankens hermeneutikk» som minner om Trumps «alternative fakta»-retorikk. Mer utfordrende, men neppe overraskende, er det kanskje at denne mistilliten er mest utbredt blant velgere på høyrefløyen i norsk politikk. Paradoksalt nok kritiserer respondenter over hele det politiske spekteret den tabloide pressen for kun å slippe til ytterliggående stemmer. Også den norske befolkningen splittes i økende grad av gruppetenkning og symbolske grenser, noe som gjør det vanskeligere å ytre seg fritt. Bakteppet er Europas farlig mange innslag av rå populisme.

Men tilstandsbildet går ikke helt i svart: Medieredaktørene legitimerer sin posisjon ved å henvise til sitt forsvar for mangfoldet. Mange redaktører påberoper seg rollen som pådrivere for økt deltakelse fra multikulturelle grupper, og ønsker å slippe til nye stemmer i sosiale medier. Og Norge er fremdeles blant de bedre i klassen – kun en liten andel av befolkningen utsettes for hatefulle ytringer, en oppfatning som gjenspeiler seg hos debattredaktørene, som mener den slags fremdeles begrenses til kommentarfeltene.

Blant personer som er kritiske til gjeldende innvandringspolitikk, finnes en utbredt frykt for å bli stemplet som umoralsk og rasistisk, med påfølgende sosial isolasjon og ekskludering. 

Motstykket til idealet om ytringsfrihet er likevel langt fra glamorøst – en dystopi av tiltakende kulturelle og sosiale begrensninger, der svake grupper og synspunkter systematisk utestenges, og hvor tilliten til mediene er i fritt fall. Innslaget av polarisering, gruppetenkning og tilbaketrekning må tas alvorlig, og – ikke minst – utforskes videre

Trues til taushet. Prosjektet er en videreføring av en studie fra 2013–14, hvor et viktig tilleggsfunn var at mange mente det var riktig å balansere ytringsfriheten opp mot etiske hensyn for å unngå å støte minoriteter, men med fare for at visse stemmer og synspunkter ble underrepresentert i det offentlige rom. I herværende prosjekt undersøkes dypere hvordan grenser installeres for hva som kan ytres i norsk offentlighet. Medieoffentligheten er en kamparena for kontinuerlige forhandlinger om hva som kan sies når og av hvem. Hele tiden strides og forhandles det om grenser for hvem som kan delta og hva som kan uttrykkes i den offentlige debatten.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.