Kroatiske ledere oppretter ministat i Bosnia

Et kroatisk ultranasjonalistisk parti skaper alvorlig trøbbel for Bosnias sittende styre og truer Dayton-freden.
Avatar
Email: c34@nytid.no
Publisert: 05.04.2001

Sammen med omlag 50 kroatiske offiserer nekter kommandanten for det første vaktkorpset i den muslimsk/kroatiske hæren, Mijo Jelic, å ta imot ordre fra felleskommandoen i Sarajevo.

Kommandanten i den 7500 mann sterke kroatiske kontingenten uttrykker stor misnøye med den nye forsvarsministeren Mijo Anic.

I et opprop underskrevet av de 50 offiserene, heter det at man vil ta i mot ordre fra «The Croat National Assembly» (CNA), heller en fra den lovlig valgte regjeringen.

CNA er en styringsstruktur opprettet av det ultranasjonalistiske kroatiske partiet HDZ etter at de tapte valget i fjor høst. De har imidlertid klynget seg til posisjoner og forsinket dannelsen av den nye regjeringen frem til 13. mars i år.

CNA er uten legitimitet ifølge Bosnias grunnlov og Dayton-avtalen som sikret fred mellom muslimer, serbere og kroater etter den fire år lange krigen i 1995.

Selv om CNA hverken anerkjennes av det internasjonale samfunnet eller regjeringen i Sarajevo, hevder offiserene at CNA representerer de kroatiske velgernes vilje.

Allerede 21. mars hadde åtte byråkrater i Forsvarsdepartementet og 66 kroatiske offiserer nektet å anerkjenne den nye hærledelsen etter maktskifte en uke tidligere.

Opprøret i hæren er begrenset til å omfatte avdelinger i Hercegovina, den sørvestlige delen av Bosnia. Her har til gjengjeld 90 prosent av soldatene forlatt brakkene for så å organisere seg under den nye kommandoen ifølge nasjonalistene. Disse tallene kan ikke bekreftes av myndighetene.

Brakkene i både Mostar og Vitez er nesten tomme for soldater, melder lokale medier. Soldatene i avdelingene, som utelukkende består av kroater, har revet av føderasjonens symboler på uniformen og dannet en hær under CNA kommando.

Situasjonen er ikke like dramatisk lenger nord i de kroatiskdominerte områdene i Bosnia.

– Her har så mange som 80 prosent av soldatene erklært lojalitet til de lovlig valgte myndighetene i Sarajevo, sier informasjonsansvarlig i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i Bosnia, Luke Zahner.

Han understreker at situasjonen også i sør synes å være forholdsvis rolig og stabil for øyeblikket.

Håndvåpen i omløp

– Det er selvsagt en del mindre håndvåpen i omløp. Det virker som om alle og enhver har ett her i Bosnia, sier Zahner, som likevel ikke er bekymret for en destabilisering av landet.

– Alle tyngre våpen er i depoter som voktes av kroatiske soldater som har blitt på sin post. SFOR følger også nøye med, sier Zahner.

Det er fortsatt ikke gjort noen fremstøt mot våpenlagrene, og Kroatene vet at SFOR ville reagert kraftig og momentant dersom et slikt fremstøt skulle finne sted.

Det internasjonale samfunnet er svært fornøyd med måten Føderasjonens myndigheter har håndtert krisen, ifølge Zahner.

I løpet av sist helg gjorde den nye regjeringen i Sarajevo alt som stod i dens makt for å få soldatene tilbake til brakkene og offiserene til å anerkjenne de formelle kommandostrukturene.

– Den nye forsvarsministeren Mijo Anic har ansatt nye offiserer i stillingene som ble forlatt sist uke. Offiserene som står bak opprøret vil bli stilt til ansvar for sine handlinger, sier Zahner

Mye tyder på at HDZ har planlagt dette fremstøtet nøye. Det er ifølge FNs høykommisær i Bosnia, Wolfgang Petritsch, funnet 54 millioner mark på en konto i den HDZ kontrollerte Hercegovacka Bank i Mostar, som man mistenker var tiltenkt lønninger til offentlige tjenestemenn, politi og militære i den nye staten.

– CNA har lovet soldatene som forlater sine poster 500 DEM i lønn, noe som er mer enn de ville fått dersom de ble i den føderale hæren, sier Zahner.

Selv om det foreløpig ikke er kommet til annet en politiske konfrontasjoner, hevdes det fra flere hold at de siste ukers hendelser representerer den største trusselen mot Dayton-avtalen siden krigens slutt.

Politisk drakamp

HDZs manøver kommer som et resultat av en lang drakamp om politisk innflytelse i Bosnia. HDZ ønsker å ta igjen tapt terreng etter valgnederlaget sist høst.

Etter seks år med en politisk scene totalt dominert av de nasjonalistiske partiene, fikk den ti parti store «Alliance for Change» et knapt flertall og kunne danne regjering 13.mars.

Det største partiet i denne regjeringen er Socialdemocratic Party (SDP). Sammen med andre ikke-nasjonalister klarte man å danne flertall på en alternativ politisk plattform.

Dette skjedde etter at OSSE, som er ansvarlige for organiseringen og gjennomføringen av valgene i Bosnia, endret valgloven kort tid før valget sist høst. Tidligere var det slik at medlemmene av hver enkelt befolkningsgruppe stemte på kandidater med samme etnisitet. Etter endringen åpnet man for at alle, uavhengig av etnisk gruppe, kunne stemme på alle listene, noe som favoriserte moderate politikere.

Regjeringsdannelsen viste seg imidlertid å ta tid da man stadig ble hindret av HDZ og de andre nasjonalistiske partiene.

Hverken HDZ, eller muslimenes nasjonalistiske parti (SDA) sier seg fornøyde med resultatet. SDA truer i disse dager med å forlate Føderasjonens parlament dersom de ikke blir lovet fremtredende posisjoner.

Økonomiske motiver

HDZ, som er det eneste nasjonalistiske partiet med stor støtte i befolkningen (80-90 prosent i de fleste områder i Hercegovina), mener den kroatiske nasjonens interesser er truet under den nye regjeringen. Dette skal være grunnen til at de oppfordrer soldater og politi til å desertere fra føderasjonens avdelinger. Zahner mener imidlertid at de også har andre motiver.

– I de ti årene HDZ har sittet med makten har de tjent seg rike på korrupsjon. Dette mister de muligheten til når de ikke lenger er i posisjon, sier Zahner.

De 54 millionene som skulle finansiere den CNAs første virksomme måneder, skal etter sigende stamme fra humanitær hjelp fra blant annet Kroatia som HDZ ble satt til å forvalte.

De siste ukers hendinger for mange fått tankene til å løpe tilbake til den uavhengige kroatiske staten Herzeg-bosna, som ble opprettet under krigen. Det er blitt hevdet at mange av strukturene fra den gang har eksistert side om side med de offisielle i hele etterkrigstiden.

– Det internasjonale samfunn har hele tiden forsøkt å integrere de parallelle institusjonene, men har møtt motstand fra blant annet HDZ, sier Zahner, som understreker at nasjonalistene selv sier de ikke forsøker å opprette noen uavhengig stat. Han mener imidlertid at man kan se konturene av en slik.

Ny OSSE-sjef i Bosnia

Amerikaneren George Barry går av 1. mai som OSSE-sjef. Utnevningen av hans etterfølger vil gi et tydelig signal om USAs fremtidige Balkan-politikk.

OSSEs hovedråd i Wien skal utpeke Barrys etterfølger, men har foreløpig ikke bestemt seg for hvem dette blir.

Hvorvidt amerikanerne insisterer på å beholde posisjonen ses på som et viktig signal om hva slags linje den nye administrasjonen i Washington vil innta i sin Balkan-politikk. Det spekuleres allerede i ikke-amerikanske kandidater til stillingen. Blant annet skal en engelsk general være aktuell. Det samme gjelder FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson.

Samtidig med den at situasjonen tilspisses i Hercegovina reiser dessuten 800 amerikanske soldater hjem fra Bosnia. At USA reduserer sin kontigent tolkes også som et signal fra den nye administrasjonen i Washington, selv om de selv understreker at det ikke ligger noen dramatisk endring i dette.

Fakta om Bosnia

Den serbiskdominerte Republikka Srpska, og den kroatisk/muslimske føderasjonen hvor kroatiske og muslimske folkevalgte deler setene i parlamentet etter en fordelingsnøkkel nedfelt i Dayton-avtalen.

Dayton-avtalen sikret fred mellom muslimer, serbere og kroater etter krigen (1992-95) og danner rammen for det politiske og sikkerhetsmessige system i dagens Bosnia.

En internasjonal SFOR styrke skal sikre stabilitet og sikkerhet i landet.

Det finess en hær i hver entitet. I føderasjonen består denne av en kroatisk og en muslimsk kontigent under felles kommando i Sarajevo.

Hercegovina er den sørlige og vestlige delen av Bosnia. Strekker seg langs grensa mot Kroatia.Hovedstad: Mostar.

Innbyggerne er i all hovedsak kroater. Hercegovina er et kjerneområde for kroatenes nasjonalistiske parti HDZ.

HDZ har gjort fremstøt for å løsrive Hercegovina fra Bosnia, og danne uavhengig ministat.

Kommentarer