KrFU tar opp kampen mot mobbing

Vi i Kristelig folkepartis Ungdom vil kjempe for gode tiltak, en bedre hverdag og en tryggere fremtid for alle barn og unge som er utsatt for de grusomme konsekvensene mobbing medfører. Vi ønsker et mobbeombud i alle fylker. Dette mener vi er et viktig tiltak i kampen mot mobbing. Mobbeofre og deres foreldre trenger en […]
Avatar
Email: c06@nytid.no
Publisert: 16.09.2015

Vi i Kristelig folkepartis Ungdom vil kjempe for gode tiltak, en bedre hverdag og en tryggere fremtid for alle barn og unge som er utsatt for de grusomme konsekvensene mobbing medfører.
Vi ønsker et mobbeombud i alle fylker. Dette mener vi er et viktig tiltak i kampen mot mobbing. Mobbeofre og deres foreldre trenger en person de kan henvende seg til for støtte og veiledning. Denne personen skal ha mobbing som sitt hovedfokus, og kunne drive holdningsarbeid rettet mot fylkets skoler.
Kampen mot mobbing har alltid vært en hjertesak for KrF og KrFU. Kapittel 9a i opplæringsloven, som trådte i kraft i 2003, gir elevene klare rettigheter. Kapittelet pålegger de ansatte ved skolen klare plikter til å gripe inn mot mobbing, og brudd på plikten er straffbart. Dessverre har ikke loven blitt håndhevet etter intensjonen. KrFU har derfor siden 2006 kjempet for at det skal innføres et eget uavhengig mobbeombud i hvert fylke.

Stort behov. Buskerud har hatt mobbeombud i tre år. Da de begynte, hadde de 40 enkeltsaker på et år. Hittil i år har de allerede fått over 150 saker. Dette viser at fylkene har et stort behov for fagpersoner som griper fatt i mobbing. Mobbeombudet bistår lærere og skoleledere som står fast i mobbesaker, foreldrene til barn som blir mobbet eller mobber, og jobber med systemet som skal ivareta elevens rettigheter i mobbesaker.

Fri rettshjelp. Et annet tiltak som kan gi mobbeofre mer støtte og sikkerhet, ble foreslått av tidligere politioverbetjent Inger Grete Lia Stålesen i Fædrelandsvennen 08.05.2015. Stålesen ønsker at alle mobbeofre skal få innvilget fri rettshjelp. Per i dag er fri rettshjelp i form av fri saksførsel behovsprøvd i erstatningssaker med personskade, som mobbesaker går inn under. Det betyr at som hovedregel er det kun de med inntekt under 246 000 (enslig forsørger) eller 369 000 (for ektefeller) i året som får dette innvilget. De som har høyere inntekt enn dette, risikerer dermed store saksomkostninger hvis de taper en sak mot en kommune eller fylkeskommune.

En bedre hverdag. Vi mener at både mobbeombud og innvilget fri saksførsel til alle mobbeofre har flere goder med seg. Mobbing over lengre tid kan gjøre stor psykisk skade på et menneske. Mange sliter med ettervirkninger av mobbing også som voksne, i form av angst, lavt selvbilde og svekket selvtillit.
En god mulighet til å bli hørt av en kompetent person som forstår situasjonen og kan gripe inn med nødvendige tiltak, kan forhåpentligvis skape en bedre hverdag for det enkelte mobbeoffer.

Nå krever vi mobbeombud i alle fylker i Norge.

En innvilgelse av fri saksførsel til alle ofre for mobbing er også et tiltak som kan være til hjelp for dem som er rammet. Et slikt tiltak vil styrke mobbeofrenes rettsvern, samt senke terskelen for å søke bistand fra rettslig hold.
Tryggere fremtid. I tillegg til Buskerud, er det også mobbeombud i Hordaland, Nordland og Østfold. Disse fikk innvilget støtte i fjor. Nå krever vi mobbeombud i alle fylker i Norge.
I en situasjon som er fryktelig vanskelig, trenger mobbeofferet en person som kjemper deres sak der de ikke makter det selv. Vi i KrFU ønsker i solidaritet med alle som opplever mobbing å gjøre det lettere å søke hjelp hos kompetente fagfolk som kan bli en stor trygghet i den utryggheten og usikkerheten de lever i.


Erstad er leder i KrfU.

eer@krf.no.

Kommentarer