Bestill høstutgaven her

KRF

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.
ATOMVÅPENFORBUD: Utover å tiltre FNs atomvåpenforbud vil KrF at Norge skal innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen.

KrF har forankret sitt partiprogram i tradisjonelle kristendemokratiske verdier. Her står særlig nestekjærlighet og menneskeverd sentralt. KrF legger til grunn at solidaritet som bygger på nestekjærlighet, er grenseløs, og at enkeltmenneskets menneskeverd er ukrenkelig. Dette definerer også partiets tilnærming til våre fredspolitiske indikatorer:

KrF vil føre en verdibasert utenrikspolitikk som baserer seg på globale fellesinteresser, som fred og sikkerhet, menneskerettigheter, demokrati, utvikling og klima. Partiet vil at Norge skal innta en pådriverrolle for en internasjonal rettsorden. Norge skal også bidra mer til å forebygge konflikter, skape, bevare og gjenopprette fred og legge til rette for varig forsoning.

KrFs holdning til ikkevoldelig konflikthåndtering er gjennomgående i dette partiprogrammet. Her vektlegges særlig dialog, megling og forsoning. KrFs program er også det programmet som legger størst vekt på forsoning. Ikke bare ønsker KrF å styrke norsk innsats for fred og forsoning generelt, men de har et helt eget blikk på religion i dette. Religion kan brukes positivt til løsning av konflikt, men KrF vil også inkludere religiøse i forebyggingsarbeidet mot voldelig ekstremisme, både nasjonalt og internasjonalt.

Innen utviklingspolitikken er KrFs program det mest fredspolitiske av alle. KrF anser fredsarbeid både som en relevant del av bistand og som en overordnet utviklingspolitisk målsetting. KrF beskriver krig og konflikt som globale hindre for utvikling. I programmet er man også opptatt av våpentilgang som hinder for utvikling og understreker derfor at norsk bistand ikke skal bidra til våpenanskaffelser.

KrFs valgprogram støtter FNs atomvåpenforbud og tar til orde for at Norge skal være en sentral aktør internasjonalt for å styrke oppslutningen om forbudet. Programmet fremmer derfor en rekke tiltak for å styrke kontrollen over norsk våpeneksport. KrF vil eksempelvis offentliggjøre all informasjon om tilslags- og avslagsgrunnlag for våpeneksport og innføre krav om sluttbrukererklæring for alle land. Programmet tar også til orde for at Norge skal jobbe for internasjonal regulering av autonome våpen, slik også andre partier gjør, men her går KrF enda lenger: I programmet står det at Norge må innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen.

På tross av all den overnevnte fredspolitikken er KrF også et forsvarsparti. I programmet gjøres det klart at KrF vil styrke Forsvaret og forsterke norsk militær tilstedeværelse i nord. KrF vil prioritere alle tre forsvarsgreners baser, anlegg og ledelsesfunksjoner i Nord-Norge. Programmets vektlegging av Russland og NATOs rolle i nord er allikevel ikke like sterk som de øvrige borgerlige partienes program. KrF prioriterer relasjonen til Russland i utenrikspolitikken, da med avspenning som formål. Partiet vil også at NATO skal vektlegge forebygging av aggressivt militært og politisk press. Kort oppsummert skal forsvarspolitikken bygge på avspenning, avskrekking, beroligelse, konfliktforebygging og stabilitet i Norges nærområder.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler