Krav til offensiv freds- og sikkerhetspolitikk

8 punkters krav fra Nei til nye NATO til en offensiv freds- og sikkerhetspolitikk.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.10.2004

1. Norge skal kritisk revurdere trusselvurderingene. Trolig er fattigdom, miljø og helseproblemer (for eksempel AIDS) m.v. viktigere trusler enn global kriminalitet eller terrorisme. Svaret er av betydning for profilen av det norske forsvar. Og på terrorismens område vil trolig militære svar heller bidra til å øke denne trusselen enn å minske den.

2. Norges militære forsvar omstrukturering skal baseres på en hovedmålsetting å forhindre krig, ikke først og fremst å perfeksjonere oss på å føre en strid på en høyteknologisk slagmark.

3. Norges internasjonale militære krigsengasjement skal gradvis bygges ned og erstattes av fredsmegling og fredsbygging.

4. Norge skal ikke lenger delta i NATO-operasjoner “out-of-area” men i stedet prioritere deltakelse i operasjoner under direkte FN-flagg. Norges internasjonale sikkerhetspolitiske engasjement skal i enhver henseende prioritere FN. Herunder utvikling av alternativer til bruk av militært personell i tilknytning til internvensjoner, med vekt på ikkevoldelige tilnærminger og konfliktløsningsmetodikk.

5. Norge skal i NATO skal arbeide for å forandre atomstrategien. I første omgang ved å gå bort fra “førstebruksstrategien” og foreslå et NATO uten atomvåpen.

6. Norge skal innad i NATO være kritisk til, og forsøke å endre, NATOs out-of-area-strategi og strategier om forkjøpsangrep og preventive operasjoner.

7. Norge skal ha full kontroll med innsamling, bearbeiding og bruk av etterretningsdata som samles inn fra norsk territorium.

8. Norge skal føre en mer restriktiv politikk hva gjelder våpeneksport, og redusere det statlige engasjement i våpenindustri nasjonalt og internasjonalt.

Mer om Nei til nye Nato på: http://ivajoha.home.online.no/nato/

Kommentarer