Bestill høstutgaven her

Koronavaksiner: vitskap og myter

Atle Møen
Professor ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
KRONIKK: Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Og går vitskapleg rasjonalitet nå hand i hand med kreative former for irrasjonalitet?

Den vitskaplege teknologien har utvikla ei vaksine som mest truleg kan medføra at vi står framføre byrjinga på slutten av pandemien, gjennom å oppnå flokkimmunitet ved at 60–70 % tar vaksinen, noko som vil skje i løpet av om lag eit halvt år. Enda ein gong har den vitskapelege sivilisasjonen gjort eit stort framsteg.

Men kva med den menneskelege autonomien? Er det mogleg å basera vaksineprogramma på frie informerte samtykke (Ny Tid 1. januar)? Det vil seia å realisera opplysningstankegangen sine to likestilte idear, om for det første grunngjevne val frå myndige og autonome medborgarar om å la seg vaksinera, og for det andre rasjonell kontroll over naturen gjennom vaksinen.

Vitskapleg kunnskap

Men det synest som vaksineframgangen, kan føra til vaksinetvang, nye former for overvaking, og enten blind underkasting av den vitskaplege kunnskapen, eller like blind motstand mot den nye vaksineteknologien. Kvar enkelt sitt val om vaksinering medfører også eit ansvar andsynes andre, og i eit komplekst informasjonssamfunn er begge perspektiva om vaksinen, det vitskaplege og det konspiratoriske berre eit tastetrykk unna.

Den sunne og rasjonelle skepsisen, den aktive tilliten og den praktiske visdommen, som må liggja til grunn for valet om å ta vaksinen, er vanskeleg å realisera innanfor dagens farmasøytiske og biopolitiske regime. Er det difor slik at den nye vaksineteknologien berre kan setjast i verk innanfor eit totalitært samfunn? Er Kina på denne måten framtidssamfunnet? Ser vi no tydeleg denne innebygde motsetnaden i Opplysningstanken – mellom rasjonell vitskap og autonome val?

Den intensive utnyttinga og utbyttinga av naturen, såg Freud på som ei sublimert aggresjonsdrift.

Og det er just den same vitskapelege teknologien som har bidrege med . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler