Kommunalministeren: 412 barn i varetekt på Trandum

Fram til for en måned siden hadde 412 barn sittet i varetektsfengselet på Trandum, bekrefter kommunalminister Erna Solberg.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.07.2003

Det kommer fram i Solbergs svar på et skriftlig spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Karin Andersen. I brevet legger Solberg også fram tall som underbygger mistanken om at personer er fengslet lenger enn loven tillater.

Det var på bakgrunn av Ny Tids avsløringer de siste ukene, om at det er opprettet et eget fengsel – eller “internat”, som det kalles – for asylsøkere på Trandum, i beste fall med en tvilsom lovhjemmel, at SVs Karin Andersen skrev brev til kommunalministeren.

412 barn

I svaret fra Erna Solberg kommer det fram at 854 familier med 412 barn har vært varetektsfengslet på Trandum internat. Solberg mener internatet er godt tilrettelagt for barnefamilier, med “egne rom for barnefamilier, leker, TV og video med barnekanaler mv.” Hun peker også på at barnevernet i Ullensaker ikke har hatt innvendinger mot driften av internatet. Solberg kommenterer likevel ikke det faktum at den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Solberg mener det er et mindre inngrep overfor barna å fengsle dem sammen med foreldrene, enn å skille dem fra familiemedlemmene.

Nye tall

Kommunalministeren hevder videre at omlag 70 prosent av utlendingene som befinner seg på Trandum er pågrepet av politiet og sitter der ca. ett døgn før utkastelse. Så lenge varetektstiden bare er ett døgn, trenger ikke politiet framstille den fengslede for forhørsretten. Men som Ny Tid har omtalt tidligere, tyder mye på at folk blir sittende mer enn ett døgn uten framstilling. Advokat Trond Olsen Næss viste til en bulgarsk familie som satt i to døgn tidligere i år. Nå kommer Solberg med flere tall.

Tall Ny Tid tidligere har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at de innsatte i fjor i gjennomsnitt satt fengslet 1,21 døgn, altså lenger enn grensen for når vedkommende må framstilles for forhørsretten. Imidlertid var det 18 personer som hadde vært framstilt, og som dermed lovlig kunne fengsles lenger. For at disse skulle trekke gjennomsnittet opp til 1,21 måtte deres fengslingstid vært mer enn en måned i snitt.

Maks 12 døgn

Men nå skriver Solberg: “Da internatet på Trandum ikke er tilrettelagt med tilbud for lengre fengselsopphold, holdes ingen i varetekt der i mer enn 14 dager. Lengste oppholdstid i internatet pr. 3. juni i år var 12 døgn”.

Men da går regnestykket ikke lenger opp – uten at en del av de personene som ikke er framstilt for varetektsfengsling har vært innesperret mer enn ett døgn. Gitt at samtlige av de 18 personene som lovlig satt fengslet over lengre tid i fjor satt i 12 døgn, er gjennomsnittstiden for de andre likevel 1,12 døgn. 12 prosent for lang soningstid høres kanskje ikke mye ut, men hvis vi antar at bare halvparten fengsles ulovlig lenge, er snittet for dem ett og et kvart døgn. Hvis en fjeredel fengsles ulovlig, er snittet halvannet døgn.

Lovhjemmel

Hva Erna Solberg ikke svarer på, er spørsmålet om hvilke lovhjemler som finnes for Trandum internat. Ny Tid har tidligere pekt på at internat er hjemlet i utlendingslovens paragraf 37 d. Problemet er bare at denne ennå ikke har trådt i kraft.

Solberg sier på sin side at “Det er ikke noen forutsetning for fengsling verken etter § 37 eller § 41 at lovens § 37d om Utlendingsinternat, er satt i kraft.” Hun peker altså på at det er tillatt å fengsle asylsøkere som enten har ukjent identitet, eller som man frykter skal unndra seg utkastelse – og at dette har vært tillatt før § 37d ble vedtatt.

Men det er det heller ingen som har bestridt. Derimot har Ny Tid og advokat Trond Olsen Næss pekt på at det i øyeblikket ikke finnes noen hjemmel for å plassere de som pågripes i Utlendingsinternat.

Kommentarer