Kommentar: Klimaverktøy for alle

Er klimapolitikk så vanskelig som politikerne skal ha det til? Bellona har laget et nyteknologisk verktøy for å vise hvordan norsk klimapolitikk henger sammen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Håvard Lundberg, klima- og energirådgiver, miljøstiftelsen BellonaDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 01.06.2012. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.


Nullutslippssamfunn. I juni skal Stortinget behandle klimameldingen. Bellona mener det er positivt at det overordnede prinsippet om at to tredjedeler av utslippsreduksjonene skal tas i Norge, ligger til grunn. Med dette slår man fast at rike land skal kutte i sine egne utslipp, noe som samtidig vil legge til rette for den omstilling og teknologiutvikling som trengs for å nå nullutslippssamfunnet i 2050.

Samtidig har regjeringen ikke lagt fram en melding med sterk nok virkemiddelbruk for å nå målene som er fastsatt i klimaforliket fra 2008. For å nå de norske klimamålene er det helt avgjørende at meldingen blir styrket i Stortingets behandling, samt at den følges opp i ulike proposisjoner framover.

Forrige uke lanserte Bellona en applikasjon vi kaller «Min Klimaplan». Her er norsk klimapolitikk visualisert i form av de tiltakene og virkemidlene som finnes. Gjennom et intuitivt grensesnitt kan hvem som helst nå lage sin egen masterplan for hvordan målene i klimaforliket skal nås innen 2020. «Klima-appen» viser sammenhengen mellom de ulike tiltakene, og hvilke politiske virkemidler som må til for at tiltakene blir gjennomført.

Mindre treffsikker klimapolitikk

For eksempel blir det åpenbart at målene i klimaforliket ikke kan nås gjennom kun å redusere utslippene fra noen få sektorer. Transportsektoren har blitt framhevet av flere politiske partier som det viktigste stedet å kutte norske utslipp. Men dersom utslippene fra petroleumssektoren vernes om, vil man måtte gjennomføre dyrere tiltak andre steder i det norske samfunnet. Det vil fordyre klimapolitikken og gjøre den mindre treffsikker.

Et annet viktig poeng er bruken av virkemidler. Bellona er fornøyd med at regjeringen i klimameldingen slår fast at man kan bruke flere virkemidler for å kutte norske utslipp, men det finnes fortsatt dem som hevder at man kun skal benytte seg av kvotemarkedet. Med vår «klima-app» er det tydelig at man ikke vil nå Norges klimamål med en slik tilnærming.

«Min Klimaplan» viser også omfanget av hva de ulike tiltakene kan bidra med i form av utslippsreduksjoner. Den siste tiden har det vært en diskusjon rundt effekten av særlig ett tiltak, nemlig utbygging av sykkelveinettet.

Bellona er veldig positiv til å legge til rette for andre alternativer enn bruk av bil, men når vi ser på de begrensede utslippsreduksjoner som oppnås ved å bruke 27 milliarder på å bygge ut sykkelveinett, er det åpenbart at det finnes andre tiltak som burde få mer oppmerksomhet.

Flest tiltak i industrien

Industrisektoren er den sektoren hvor det finnes flest tiltak som man kan gjennomføre. «Min Klimaplan» viser hvordan disse tiltakene fordeler seg kostnadsmessig, og størrelsen på de utslippsreduksjonene tiltakene innebærer. Utover at det finnes flere små tiltak gjennom bedre energiledelse og konvertering fra fossilt til fornybar, ser man fort at det som virkelig monner, er CO2-håndtering (CCS).

Dette henger godt sammen med utslippsprofilen til industrien de siste årene. Sektoren har klart å redusere sine klimagassutslipp, men kuttene har i stor grad kommet gjennom utslippsreduksjoner fra andre klimagasser enn CO2. For at industrien nå skal fortsette å kutte uten å legge ned, blir CCS svært viktig.

En god klimapolitikk er helt avhengig av å se alle disse sammenhengene. Bellona håper «Min Klimaplan» bidrar til nettopp det, og at representantene på Stortinget bruker den aktivt.

Nå har de i alle fall ingen unnskyldning for ikke å se hva som trengs å gjøres. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 01.06.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL