Kommentar: Jordas skjebne i Rio

Det er fem uker til klimamøtet i Rio. Så langt har den norske debatten handlet om kutt hjemme og ute. Nå må vi snakke om kontrollmekanismer og overnasjonalitet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 11.05.2012. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.


Vridning. Den 20. juni møtes verdens statsledere i Rio de Janeiro i Brasil, for å forhandle om et nytt internasjonalt rammeverk i håndteringen av klimaproblemene verden står overfor. Sosialistisk Venstreparti (SV) innkasserte nylig det som blir framstilt som en stor seier, da partiet fikk gjennomslag for at to tredjedeler av våre kutt skal tas på hjemmebane.

Dette er selvfølgelig helt nødvendig at vestlige land, som forurenser mest, skal kutte i utslippene, men like viktig er det å sørge for strenge kontrollmekanismer og insentiver som sikrer at statene faktisk lever opp til sine lovnader og stortingsmeldinger. Vi må nå vri debatten fra målsetninger til gjennomføring.

Planeten vår er for kostbar til at dens skjebne kan overlates til de skiftende politiske ledere alene. Det er dyrt å redusere utslippene, og mange av verdens regjeringer skal gjenvelges ved jevne mellomrom. Med 193 selvstendige suverene stater, samt nitidig oppdelte geografiske politiske enheter, vil ikke de enkelte statene ha noe insentiv til å redusere utslippene.

Kollektivt gode

Alle vil følge en logikk som sier at «hvis de andre ikke reduserer sine utslipp, hjelper det lite av vi gjør det. Hvis alle de andre derimot velger å kutte, gjør det ikke så mye om bare vi fortsetter». Et rent miljø er et kollektivt gode og alle vil alltid foretrekke å være gratispassasjerer. Dette grunnleggende spillteoretiske dilemmaet finnes det bare én vei ut av: Overnasjonale institusjoner.

Først må vi bli enige om et sett med sanksjoner overfor stater og ikke-statlige aktører som bidrar til miljøforringelse. Prinsippet om at den som forurenser skal bære kostnadene, ble slått fast allerede på det historiske møtet i Rio for tjue år siden, men enda er det langt fram dit.

Vi må skattlegge utslippene og på den måten flytte kostnaden tilbake der den hører hjemme, nemlig som en integrert del av produksjonsprosessen. Skulle man komme til enighet om detaljene i et slikt system gjenstår det store spørsmålet om håndheving.

Internasjonal miljødomstol

Hvem kan håndheve en internasjonal avtale om miljø og klima? Rio-møtet skal diskutere det internasjonale rammeverket og FNs miljøorganisasjoner. Systemet er fragmentert og underfinansiert. De er lite egnet til å håndtere de store utfordringene vi står overfor. Vi trenger et overnasjonalt organ, med makt til å håndheve en ny avtale. Vi må kunne tvinge nølende stater til å endre atferd, hvis ikke vil dette problemet forbli uløst.

Den engelske NGO’en ICE-Coalition er vel de som går lengst når de skal skrive ut medisin. De har lenge tatt til orde for en internasjonal miljødomstol: The International Court for the Environment. De ser for seg en domstol som skal kunne pålegge sanksjoner overfor stater, så vel som selskaper. Forslaget er interessant, om enn veldig ambisiøst.

Vi får neppe en egen internasjonal miljødomstol om fem uker, men noe må vi få til. Verden har klart å etablere mer eller mindre velfungerende overnasjonale organer knyttet til andre kollektive goder, for eksempel fred og sikkerhet (FNs sikkerhetsråd og Den internasjonale straffedomstolen) og knyttet til handel (WTO og regionale organisasjoner). Er miljø og klima mindre viktig? ■


(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 11.05.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL