Kommentar: Døra på gløtt

Der det i Norge er politisk enighet om at et liv i skapet ikke er et verdig, gjelder ikke det samme for skeive som søker opphold i Norge. Men i en dom avsagt av Høyesterett den 29. mars kan det se ut som om vinden er i ferden med å snu.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.04.2012

Åshild Marie Vige, leder i Skeiv UngdomDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 13.04.2012. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.


Dom. I dag venter rundt 50-60 skeive asylsøkere på å få asylsøknaden sin behandlet og skjebnen avgjort av norske utenriksmyndigheter. Dommen fra før påske har gitt nytt håp til andre skeive asylsøkere og de av oss som krever en endring i norsk asylpraksis i slike saker.

Den bestemte saken dreide seg om en homofil asylsøker fra Irak. Mannen har tidligere fått avslag på sin asylsøknad i både tingretten og lagmannsretten, i tillegg hos UDI og UNE. Man la til grunn at den irakiske asylsøkeren var homofil.

Lagmannsretten mente også at dersom hans seksuelle orientering ble kjent på hans hjemsted, ville han stå i en reell og nærliggende fare for forfølgelse. Det ble imidlertid lagt til grunn at han ville holde sin homofile identitet skjult for omverdenen ved retur til hjemlandet, i tråd med «hjemlandets sosiokulturelle normer».

I dommen sier Høyesterett at det ikke er tilstrekkelig å vise til slike sosiokulturelle normer på generelt grunnlag. Det må foretas en konkret vurdering av årsaken til at en homofil asylsøker eventuelt ville ønske å skjule sin seksuelle orientering ved retur.

Dersom hele eller en vesentlig del av årsaken er at man frykter forfølgelse, skal dette gi rett til asyl. Høyesterett mener derfor at lagmannsrettens rettsanvendelse er feil og sender saken tilbake for ny behandling.

Grunnleggende del

Uttalelsen fra Høyesterett står dermed i samsvar med internasjonale anbefalinger og rettspraksis i andre europeiske land. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har tidligere kommet med retningslinjer som slår fast at det ikke skal forventes eller kreves at en person endrer eller skjuler sin identitet for å unngå forfølgelse.

Dette begrunnes med at «seksuell orientering er en grunnleggende del av menneskers identitet på samme måte som rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe og politisk oppfatning», jf. UNHCRs retningslinjer fra 2008.

Dette prinsippet ble også lagt til grunn i en dom avsagt i Englands høyeste domstol i 2010, der man slo fast at to homofile menn, fra henholdsvis Kamerun og Iran, oppfylte vilkårene for rett til asyl, som følge av fare for forfølgelse ved retur. Englands høyeste domstol mente det var brudd på internasjonale menneskerettigheter å kreve at en person skal skjule sin homofile identitet.

Må gjenspeiles i praksis

Skeiv Ungdom krever at norsk asylpraksis bringes i samsvar med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger, samt praksis og anbefalinger fra land det er naturlig å sammenligne oss med.

Retningslinjene for innvilgelse av asylsøknader fra skeive som kommer til Norge må derfor endres. Der det er en reell fare for forfølgelse i hjemlandet, skal det gis asyl – det kan ikke kreves at en asylsøker skal «leve i skapet» for å unngå å bli forfulgt ved retur.

Vi krever videre at de asylsøkerne som har fått endelig avslag på sin søknad, med samme begrunnelse som i nevnte dom, får behandlet saken sin på nytt i tråd med den nye avgjørelsen, samt at utreiseplikten oppheves. Dersom Norge skal fortsette å promotere seg som en leverandør av rettigheter for skeive, må dette gjenspeiles også i norsk asylpolitikk. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 13.04.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer