Klimaomstilling er viktigst


Målet om økonomisk vekst må erstattes med mål om økt ressurseffektivitet, livskvalitet og bærekraft.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2016-05-12

Økonomisk vekst, ofte målt ved økt bruttonasjonalprodukt (BNP), er politikernes hellige ku. Det er et uttalt mål for de fleste politikere og stater å skape økt produksjon og forbruk av varer og tjenester per person.

Globalt vokser økonomien som en helhet bestående av ulike sektorer. Både jordbruk, råvareutvinning, produksjon og tjenesteytelse legger i ulik grad beslag på naturressurser, forurenser og skaper avfall.

Det er ingen tvil om at veksten har ført til økt materiell velstand for mange. Sammenhengen mellom økonomisk vekst og aspekter som lønnsøkninger, bedre utdanning og helse, høyere forventet levealder, utvikling av teknologi og bedre infrastruktur, er tydelig.

Samtidig vet vi at global oppvarming og andre økologiske kriser truer vår langsiktige velferd. Vår økonomiske aktivitet belaster natur og miljø. Vi har i dag rikelig med kunnskap om hvordan veksten i forbruk og produksjon påvirker livsmangfoldet og livbetingelsene på kloden negativt. Tap av biomangfold, ressursknapphet og global oppvarming er noen eksempler.

Teknologi er ikke nok. Økologisk fotavtrykk er et mål på menneskenes forbruk av fornybare ressurser (som tømmer, fisk og ferskvann), og uttrykkes som et tall på hvor mye land- og vannareal som trengs for å produsere det vi forbruker av mat og fiber, samt absorbere utslippene våre og gi plass til infrastruktur. Det er i dag en tydelig kobling mellom størrelsen på et lands økonomi målt i BNP per innbygger, og landets økologiske fotavtrykk. Rike land beslaglegger mer av jordkloden per innbygger enn fattige land gjør.

Abonnement kr 195/kvartal

Mange håper det vil være mulig å frikoble økonomisk vekst fra miljøbelastning, økte utslipp og mer global oppvarming ved hjelp av teknologiske nyvinninger. Selv om vi vi Grønn Ungdom deler entusiasmen for smart teknologi som reduserer miljøskade, vil vi ikke føre en politikk som hviler på at teknologien alene skal redde oss.

Hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å – på en rettferdig måte – begrense global oppvarming til godt under to grader sammenliknet med førindustriell tid, må rike land kutte sine utslipp med over ti prosent i året – fra og med . 1,5-gradersambisjonen fra Paris taler for enda dypere kutt.

Rike land må kutte sine utslipp med over ti prosent i året – fra og med .

Flaks, innsats og politikk. Det er en vanlig antakelse blant økonomer og klimaforskere at absolutte …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?