Klimaendringer, naturkatastrofer og flukt

AFGHANISTAN

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Av: Nina Birkeland

Det er flere mennesker på flukt nå enn noen gang siden andre verdenskrig. Aller flest drives på flukt av naturkatastrofer og klimaendringer. De mest oppdaterte tallene viser at i 2013 ble 22 millioner mennesker fordrevet av ekstremvær, flom og jordskjelv. Det er mer enn dobbelt så mange som måtte flykte på grunn av krig og konflikt samme år, viser dokumentasjon fra Flyktninghjelpen. Fordrivelse på grunn av naturkatastrofer og klimaendringer er et voksende og globalt problem. Nitti prosent av de 22 millionene skyldtes værrelaterte naturkatastrofer. Og disse katastrofene kan ikke bare sees i sammenheng med normal variasjon i værmønstre, men også i forhold til langsiktige, globale klimaendringer som forårsaker hyppigere ekstremvær i fremtiden.

2015 et skjebneår. Tallene er en klar beskjed om at vi både kan og må gjøre mer for å forebygge og redusere konsekvensene av klimaendringer og naturkatastrofer. Mye menneskelig lidelse og materielle ødeleggelser kunne vært forhindret med helt konkrete tiltak. I forrige uke arrangerte FN en verdenskonferanse i Sendai i Japan for å få på plass et nytt globalt rammeverk for forebygging og reduksjon av naturkatastrofer. De ble enige om en ny avtale, med klare målsetninger. Et stort minus er at ingen forpliktelser ble gitt for hvordan verdens stater skal nå disse målene i de 15 årene fram til 2030.

I år skal også den nye klimakonvensjonen ferdigforhandles og være endelig klar for signering i Paris i desember. I begge disse prosessene har Flyktninghjelpen jobbet målrettet for at også rettighetene til dem som er på flukt fra klimaendringer og naturkatastrofer, blir inkludert. I avtalen fra Sendai har vi lykkes med å få flukt og risikoen for flukt inkludert i teksten. Nå vil vi fortsette å drive påvirkingsarbeid sammen med våre partnere for at dette skal føre til positiv endring for dem som er utsatt for å måtte flykte i framtida – for at ordene skal bli til handling.

Afghanistan er spesielt sårbart for dem på grunn av utbredt fattigdom, mangel på utvikling, dårlig utbygd infrastruktur og miljødegradering.

Fattige land i Asia mest utsatt. 19 av de 22 millionene som ble drevet på flukt, bor i Asia, og 85 prosent av de totalt 22 millionene bor utviklingsland. Flyktninghjelpens forskningssenter Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) i Genève har kommet fram til at antall mennesker som fordrives av naturkatastrofer og klimaendringer er firedoblet siden 1970-tallet. Risikoen for å miste hjem, levebrød og å måtte flykte er fordoblet på 40 år. Denne utviklingen må sees i sammenheng med befolkningsvekst, fattigdom, og en stadig tettere konsentrasjon av mennesker i verdens urbane strøk, særlig i fattige land.

Naturkatastrofer og klimaendringer rammer hardest i fattige land uten gode systemer for beredskap og forebygging. De menneskelige lidelsene blir verst, risikoen for flukt størst, og de økonomiske konsekvensene mest fatale. Derfor er det avgjørende å gjøre de fattige landene mer robuste i møte med stadig mer ekstremvær og andre farlige naturfenomener som følge av klimaendringer.
Denne uka arrangeres Afghanistanuka flere steder i landet. Afghanistan er et av de 25 landene Flyktninghjelpen arbeider i. Etter mange tiår med krig og konflikt er det over 2,7 millioner afghanere som lever som flyktninger i andre land, og over 700 000 på flukt i eget land. I tillegg til krig og konflikt er jordskjelv, flom og tørke viktige årsaker til flukt.
Afghanistan er svært utsatt for naturkatastrofer og klimaendringer, og spesielt sårbart for dem på grunn av utbredt fattigdom, mangel på utvikling, dårlig utbygd infrastruktur og miljødegradering som har blitt forsterket av krigen de siste 20 årene. Afghanistan er rangert som nummer 170 av 178 på en indeks som måler lands sårbarhet og kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer. 75 prosent av landet er utsatt for forørkning. Økning i gjennomsnittstemperaturen fører til mer og uvant snøsmelting. Klimaendringene har også ført til mer regn i og utenom den tradisjonelle regnsesongen. Vi ser at de årlige flommene blir større og mer uforutsigbare. Til tross for at Afghanistan er så utsatt for effektene av klimaendringer, har landets miljøvernmyndigheter ennå ikke fått på plass en nasjonal strategi for tilpasninger til klimaendringer.
Tenke globalt, handle lokalt. Hvordan kan vi hjelpe afghanerene å tilpasse seg og leve med klimaendringer og naturkatastrofer? Det gamle slagordet tenke globalt, handle lokalt er minst like aktuelt i dag som før. Norge må forplikte seg når det gjelder fremtidige klimautslipp, og vi skal melde inn nasjonale klimamål for perioden etter 2020 til FNs klimasekretariat denne våren. I de norske målene må vi forplikte oss til en reell reduksjon i utslipp. Norge må også være med på å støtte oppunder og sikre at forpliktelser knyttet til det nye rammeverket fra Sendai for forebygging og reduksjon av naturkatastrofer kommer på plass. Dette kan være to skritt i riktig retning for å redusere risikoen for flukt forårsaket av klimaendringer og naturkatastrofer i Afghanistan og resten av verden.

Birkeland er seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.
nina.birkeland@nrc.no

---
DEL