Kjøp deg makt!

Jeg har kjøpt aksjer. Det er ikke dyrt. Det er begynnelsen på en ny bevegelse.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.01.2007
[stockholm, sverige] I Sverige ble det ingen lov om kjønnskvotering til bedriftsstyrene. Til tross for at de svenske styrene består av hele 83 prosent menn. Til tross for at målet for likestillings-politikken er en jevn fordeling av makt og innflytelse.

Mange innen svensk næringsliv er glade over at lovforslaget er lagt dødt, men synet deres på kvinner gjør ingen glad. Les bare følgende utdrag fra Svensk Näringslivs Nyhetsbrev:

«Vi støtter på ulike måter mange av de mentorprogrammene og andre satsinger som kan bidra til å styrke de som kommer til å bli forbilder for andre – det være seg utenlandsfødte, funksjonshemmede, kvinner eller andre grupper».

Funksjonshemmede, kvinner eller andre grupper. Har man ikke forstått det mest elementære? Hvis dette er representativt for synet på kvinner i næringslivet som sådan, blir man jo mørkeredd. De burde vel i alle fall kunne regne? Kan man det, vet man at kvinner ikke er noen «gruppe» i betydningen minoritet og/eller avvikere. Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, kanskje til og med flere, om man teller nøyere etter, og flere kvinner enn menn har høyere utdannelse.

Eller hør på det følgende, uttalt av en sjef høyt oppe i et børsnotert selskap: «Dette med kvinnelig og mannlig, det å være hjemme og det å være sjef, det er noe som sitter i genene.» En annen slapp ut av seg følgende: «Ønsket om å bli forsørget av menn ligger i kvinners gener.» Jo da, det kom en unnskyldning, men holdningene bak var likevel ikke til å komme fra.

Omtrent samtidig kom en selvkritisk rapport fra Vetenskapsrådet, som fordeler offentlige midler til forskning i Sverige. Rapporten viste at flere menn enn kvinner tildeles forskningsmidler. Tar man utgangspunkt i at kvinner og menn har de samme evner og mulighet til å drive forskning, slik rapporten gjør, er det en fordel at både menn og kvinner tar del i forskningen. Likestilling er med andre ord et spørsmål om kvalitet, påpekes det, og forfatterne bak rapporten legger til at det trolig er gamle, mannlige strukturer og forutinntatte holdninger som er årsaken til den skjeve for-delingen. Man sier med andre ord at patriarkale maktstrukturer hindrer videreutviklingen av forskningen.

Det samme kloke resonnementet kan an-vendes innen næringslivet. Er det noe som kan gi et konkurransedyktig næringsliv, er det nettopp kvalitet. Kvalitet som resultat av kompetanse basert på mangfold, ikke (patriarkalsk) enfold. Derfor er bevisbyrden stor for de som fortsatt iherdig forsvarer styrer dominert av mannsgriser og seige, gamle gubber.

I mangel på lov om kvotering har økonomijournalist Mia Odabas og jeg startet Aksjon 50/50. Utgangspunktet er at delt makt gir doblet kunnskap og dermed også økt lønnsomhet. Sammensetningen av styrene avgjøres av eierne. Derfor har vi nå kjøpt aksjer – en hver – i ti av de største børsnoterte selskapene. Man behøver ikke være millionær for å kjøpe aksjer. Den billigste fikk vi for under 50-lappen, og den dyreste kostet rundt 200 kroner. Vi har valgt ut store selskaper med dårlig kvinnerepresentasjon, fordelt på flere bransjer, og med ulike storeiere. Alt for å vise at dette angår hele næringslivet.

Siden har vi (som eiere) skrevet brev til valgkomiteene og spurt dem hvordan de ser på mannsdominansen og hva de har tenkt å gjøre med den. Svarene offentliggjør vi fortløpende. I løpet av våren skal vi dessuten delta på alle generalforsamlingene og ta opp spørsmålet.

Mye kan tyde på at dette kan være starten på en ny bevegelse, etter alle de positive reaksjonene vi har fått å dømme. I dag eier vi ikke stort, men den dagen vi sitter på en generalforsamling som representant for 100.000 kvinner, har vi en solid porsjon makt. Alle kan gjøre noe – via fagforeningen, eller som enkeltstående aksjeeier. Vi kan slutte oss sammen i aksjeklubber og sørge for å gi fullmakter til de som går på generalforsamlinger. Dette er praktisk, klassisk organisering for å utøve makt. I de selskapene hvor vi ikke får gehør, kan vi alltids stemme med føttene og selge aksjene våre. Jo flere vi er, jo mer merkbart blir det. Eierskap er makt, og vi har tenkt å utøve den makten. Gjør det du også.

Kommentarer