Kjemper om kvinneuniversitet

Kvinneuniversitetet endret navn og vedtekter uten tillatelse. Nå har de fått avslag på å kalle seg Likestillingssenteret, men det kan ingen se.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Forvirring. Hvis du går inn på nettsiden til Kvinneuniversitetet.no, blir du nå automatisk videreført til hjemmesidene til «Likestillingssenteret ».

Samtidig er det full strid om hva Stiftelsen Kvinneuniversitetet skal hete og gjøre. Dette skjer 27 år etter at ti kvinner, med professor Berit Ås og senere Sp-statsråd Ragnhild Q. Haarstad i spissen, grunnla en stiftelse som skulle «drive tverrfaglig forskning og undervisning om og for kvinner i alle aldre og med ulik utdanning».

Men 22. mai 2008 endret dagens styre navnet på «Kvinneuniversitetet » til «Likestillingssenteret». Stiftelsens styre endret ikke bare navnet, de endret også de opprinnelige vedtektene.

Etter sterke klager fra oppretterne har Likestillingssenteret nå fått avslag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på vedtektsendringssøknaden. Men fortsatt frontes stiftelsen på nettsiden som et senter som skal drive for «alle uavhengig av kjønn, etnisk og sosial bakgrunn, funksjonsevne, tro, alder og seksuell orientering».

Stiftelsestilsynet ga 2. oktober klagerne medhold i at de feministiske vedtektene er forsøkt utilbørlig endret, siden man nå også ønsker å inkludere menn. Tilsynet ga derfor avslag på søknaden om å endre vedtektene, samt avslag på navneendring fra «Kvinneuniversitetet» til «Likestillingssenteret ». Men utad presenteres stiftelsen fortsatt som Likestillingssenteret.

– De har fått avslag, men velger helt å se bort fra det. For vår del er vi meget glade for å ha fått medhold i klagesaken, sier oppretternes advokat, Ingjald Ørbeck Sørheim.

Ikke for likestilling generelt

Mens oppretternes hensikt bak Stiftelsen Kvinneuniversitetet utelukkende var å fremme det feministiske formålet, endret dagens styre formålsparagrafen i vedtektene til å gjelde arbeid for økt likestilling, og mot diskriminering, særlig på grunnlag av kjønn. Men konklusjonen fra tilsynet ble følgende:

«Stiftelsestilsynet legger vekt på at oppretters hensikt imidlertid ikke var å jobbe for likestilling generelt mellom forskjellige grupper i samfunnet, eller å jobbe for likestilling for menn.» Søknaden innebar også endring av navnet fra Stiftelsen Kvinneuniversitetet til Likestillingssenteret. Også navneendringen ble avslått.

– Vedtektsendringen gikk blant annet ut på endring av formålet, der man fjernet seg fra det klare feministiske utgangspunktet for likestiling, til et formål som skulle jobbe for likestilling generelt. Søknad om vedtektsendringen, er ikke godkjent, sier førstekonsulent i Stiftelsestilsynet, Martin Storetvedt.

Stiftelsestilsynet mottok første brev i saken fra en av oppretterne i mai 2008. I brevet ble tilsynet informert om at stiftelsen hadde iverksatt en omdannelsesprosess av stiftelsens opprinnelige vedtekter. Først 14. juni 2008 mottok Stiftelsestilsynet en søknad om vedtektsendring fra Stiftelsen Kvinneuniversitetet.

I brevet, sendt til Brønnøysundregistrene og Stiftelsestilsynet, forklarer Stiftelsen sin avgjørelse med at «de i flere år har vært inn i en endringsprosess, fra å være en undervisningsinstitusjon til å være et kompetansesenter som arbeider med likestillingsspørsmål. Likestilling betyr like muligheter for kvinner og menn, unge og gamle, uavhengig av seksuell legning, bakgrunn og funksjonsmuligheter skal gis like muligheter til arbeid og lønn og faglig utvikling. En ny strategi er vedtatt og det er behov for endring av vedtektene slik at disse samsvarer med dagens drift og samfunnet omkring oss.»

– Ønske fra politikere

Signe Opsahl, daglig leder i Likestillingssenteret, driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet, forklarer endringsønsket slik:

– Navnet vårt, Stiftelsen Kvinneuniversitetet, ga oss vanskeligheter med å kommunisere med omverdenen. Mange tok kontakt, og ville vite om vi var et statlig universitet kun for kvinner. Vi var verken et statlig universitet eller kun for kvinner. Og siden vi ønsket å jobbe bredere faglig, gikk vi fra Kvinneuniversitetet til Likestillingssenteret, sier Opsahl.

Signe Opsahl

Samme år som stiftelsen endret vedtektene, ble også Kvinneuniversitetets grunnstøtte flyttet fra Kunnskapsdepartementet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BDO).

I brevet til Stiftelsestilsynet står det at «den politiske ledelsen har uttrykt et ønske om at kvinneuniversitetene bør vurdere å skifte navn. Dette begrunnes i at de oppfatter det som en forutsetning for å lykkes i likestillingsarbeidet at menn inkluderes i arbeidet, videre ønsker de at kvinneuniversitetene også kan arbeide med andre diskrimineringsgrunner enn kjønn.»

Til tross for disse skrevne ord, står Opsahl overfor Ny Tid fast ved at styret tok opp saken først, og at det ikke foreligger politiskeføringer bak avgjørelsen om vedtektsendringer. Heller intet økonomisk press fra departementet.

Beklager nettsider

– Vi har ikke endret navn og vedtekter, men styret ønsket å gjøre det, og vi søkte Stiftelsestilsynet om omdanning. Vi trodde at Stiftelsestilsynet ville gi oss medhold. Noe de ikke har gjort. Personlig skulle jeg likevel ønske at tilsynet kunne se på forskjeller mellom en ideell stiftelse som oss, sammenlignet med andre stiftelser som skal håndtere en stor formue. Men vi har ikke endret navn, og heter fortsatt Stiftelsen Kvinneuniversitetet. Navnet Likestillingssenteret bruker vi bare utadrettet, sier daglig leder Opsahl.

– Men på deres hjemmeside informerer dere om at Stiftelsen fikk et nytt navn i 2008, Likestillingssenteret. Deres formål beskrives også som noe helt annet enn de opprinnelige vedtektene?

– At ikke alt på vår hjemmeside er kvalitetssikret, er å beklage. Vi kommer til å ta det til etterretning. Når stiftelsestilsynet ikke åpner opp for endring, må styret på nytt diskutere om de må opprette et nytt selskap, sier Opsahl. (Presentasjonen på nettsidene ble endret etter at Ny Tid tok kontakt, red. anm.)

Limbo-tilstand

Det kan komme reaksjoner fra tilsynet dersom Stiftelsen ikke følger vedtektene, som i henhold til vedtaket kun skal gjelde kvinner.

– Dersom stiftelsen ikke driver i samsvar med gjeldende vedtekter, vil Stiftelsestilsynet kunne se nærmere på saken, sier Storetvedt i tilsynet.

Til tross for tilsynets avslag om omdannelsesprosessen, har lite endret seg i tvistemålet, forteller oppretternes advokat, Ingjald Ørbeck Sørheim.

– Det er en slags limbo-tilstand. Stiftelsen Kvinneuniversitetet ble opprettet for å arbeide rettet kun mot kvinner. Vårt neste steg er å legge frem saken for Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Derfor har vi bedt om et møte med dem, sier advokat Sørheim. ■

---
DEL