Jordnært om å redde jorden


Fagsterke bøker med god bakkekontakt kan ha stor verdi i debatten om det grønne skiftet, så også denne.

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.
Email: svein.hammer@gmail.com
Publisert: 2018-05-02
Grønn omstilling – norske veivalg
Forfatter: Håvard Haarstad og Grete Rusten (red.)
Forlag: , Universitetsforlaget

I sakprosamarkedet møter vi stadig flere bøker som belyser det grønne skiftets problematikk. Noen stiller store spørsmål ved hele vår livsform, mens andre går mer konkret inn i utvalgte saksfelt. Antologien Grønn omstilling – norske veivalg føyer seg inn blant de sistnevnte. Boken er skrevet i opplysningens ånd, og noen vil kanskje si at den er for faglig traust til å bli anmeldt i en avis. Men slike bøker kan ha stor verdi. Vi som bruker mest energi på å drøfte de store spørsmålene hva gjelder samfunnsutviklingen, har godt av å lese bidrag til en mer jordnær avklaring av våre konkrete valgmuligheter.

Modernisering eller transformasjon. I boken slås det fast at den grønne omstillingen preger både forvaltningen, næringslivet, sivilsamfunnet og den offentlige debatten. Det handler ikke bare om å møte klimaendringene, men om å forme et samfunn som er rustet til å møte fremtiden. Veien dit vil nok preges av krefter som virker utenfra og via teknologiens føringer. Men: Den vil også formes av de vurderingene og retningsvalgene vi tar.

Omstillingsprosesser som hver for seg har solide argumenter for sin sak, kan kollidere med hverandre. 

Disse vurderingene kan beskrives i brytningen mellom to hovedstrømninger: diskursene om henholdsvis (moderat) økologisk modernisering og (mer radikal) grønn transformasjon. Antologien forsøker å posisjonere seg i rommet mellom disse. Flere av bidragene preges av det dominerende moderniseringssporet, men i introduksjonen antydes det at vi bør presse mer i retning av en transformasjon – det vil si dyptgripende, parallelle endringer på ulike felter, som til sammen etablerer en ny samfunnsorganisering.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,7,9,10,11,12,13″ ihc_mb_template=”1″ ]

Skal vi oppnå dette, må den grønne omstillingen betraktes som mer enn bare et sosioteknisk spørsmål. Antologien peker her på geografisk kontekst, livsform og institusjonelle ordninger samt skalaen fra det lokale via det nasjonale til det globale. Slik gjøres vi oppmerksom på at endringsprosessene bør handle om mye mer enn kun teknologiske nyvinninger og tekniske løsningsgrep.

Vidt spekter. Grønn omstilling – norske veivalg har et optimistisk anslag. Det erkjennes at sterke strukturer holder omstillingen tilbake, men introduksjonen konkluderer likevel med at vi har handlingsrom til å forme det grønne skiftet …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?