John Alvheim: – SV går for langt!

– Ikke rør barnetrygden. Den er noe alle barn, også innvandrerbarn, har krav på i Norge, sier Frps sosialpolitiker John Alvheim. Forøvrig ønsker han SV velkommen etter i innvandringspolitikken.

Stopp utbetaling av barnetrygd for barn som ikke møter på skolen. Stopp utbetalingene av sosialhjelp til innvandrere som ikke møter på norskkurs. Gjeninnfør forsørgerplikten ved familiegjenforening. Dette er noen av tiltakene til Heikki Holmås (SV).

SVs utspill sist helg om at innvandrere må gjennomgå obligatoriske kurs i norsk, samfunnskunnskap og arbeidstrening, vekker begeistring i Fremskrittspartiet.

– Velkommen etter. Det er hyggelig at SV er enig i det vi har sagt i årevis, sier John Alvheim.

Nestoren i Fremskrittspartiet er imidlertid ikke begeistret for ett av sanksjonstiltakene SV går inn for, nemlig at barnetrygden skal trekkes tilbake dersom barn uten tillatelse blir borte fra skolen.

– Ikke rør barnetrygden. Den er noe alle barn, også innvandrerbarn, har krav på i Norge, sier Alvheim.

– SV har ikke omfavnet Frps innvandringspolitikk; det er grunnleggende forskjell på våre mål, svarer Heikki Holmås.

– Skal hjelpe kvinner

Holmås er en av SV-erne i stortingsgruppa som har utredet virkemidler for å sikre “god integrering og hindre tvangsekteskap og kjønnslemlestelse”, som partiet skriver i en uttalelse.

– Bakgrunnen var Fadime-saken i Sverige, som SV løftet opp i Stortingets spørretime. Vi ønsket å finne ut hvordan vi kunne gi innvandrerkvinner en mer selvstendig plass i samfunnet, sier Holmås.

Ett av tiltakene SV lanserer er obligatoriske innføringsprogram med norsk, samfunnskunnskap og arbeidstrening eller arbeidslivserfaring for alle som kommer spm flyktninger eller på familiegjenforening til Norge.

– Det nye med vårt forslag er at dette også skal gjelde “vanlige” innvandrere”, som for eksempel de som kommer hit på grunnlag av familiegjenforening. Hvis en 40-årig nordmann henter en ung filippinsk jente til Norge for å gifte seg med henne, så vil hun gjennom et slikt obligatorisk kurs sikres opplæring i norsk og lettere få et sosialt nettverk, utdyper Holmås.

– Fratas sosialhjelp

Belønningen er at kursdeltagerne skal få betalt mens de deltar i det skreddersydde introduksjonprogrammet. Men med rettigheter kommer også kravene om deltakelse, og riset bak speilet.

– Ja, de som skulker unna – uten å ha gyldig grunn – vil bli fratatt stønaden. Og de vil fratas retten til sosialhjelp og andre ytelser i perioden de skulle gått på kurs, bekrefter SV-eren.

– Så da kan innvandrere risikere å sitte der uten nåla i veggen?

– Nei, du vil alltid ha rett til penger til overlevelse i Norge. Men hvis du uten grunn ikke går på jobb, mister du lønn og kanskje jobben. På samme måte er dette et obligatorisk kurs for innvandrerne, sier Holmås, som innrømmer at de ikke i detalj har sett på hvilke konsekvenser det vil få dersom en dropper ut av kurset uten gyldig grunn.

– Vi kan ikke ta livet av folk, det er meningsløst. Hvis du kan dokumentere at du vil sulte uten sosialhjelp, så får du hjelp. Men vi må ha riset bak speilet, fortsetter han.

– Frp-skryt

– Det er hyggelig at SV er enige med oss, vi ønsker dem velkommen etter. Det de foreslår nå er – om ikke ordrett – det samme vi i Fremskrittspartiet har foreslått i en årrekke. Vi er helt enige i at det må stilles krav til at innvandrere lærer norsk, og er tilhengere av sanksjoner hvis de ikke gjør det, sier John Alvheim.

Alvheim er klar i sin bedømmelse av SVs forslag om at man skal kunne nekte innvandrere sosialstøtte hvis de sluntrer unna det obligatoriske kurset.

– Dette er noe helt nytt, i og med at ordningen er myntet spesifikt på gruppen med fremmedkulturelle innvandrere. Vi har ikke denne type reaksjoner overfor nordmenn i norsk sosialhjelp – i hvert fall har ikke jeg registrert det, sier Frps sosialpolitiske talsmann.

– Men som sagt, her er vi enige med SV, legger Alvheim til.

– Ikke oppholdstillatelse

Et annet ris bak speilet som SV går inn for er at man kan nekte innvandrere permanent oppholdstillatelse, ifølge Holmås.

– Det tar tre år før innvandrere får permanent oppholdstillatelse i Norge. Dersom de ikke har gjennomført innføringsprogrammet vi foreslår innen den tid, mener SV at de ikke skal få permanent oppholdstillatelse, sier Holmås, som understreker at dette ikke gjelder for dem som har en godkjent grunn for ikke å ha tatt kurset.

– Poenget er ikke at SV vil kaste folk ut av landet. Men et obligatorisk kurs skal være obligatorisk, gjentar SVs representant i kommunalkomiteen på Stortinget.

SV får full støtte av Frp-Alvheim i sanksjonene mot innvandrere i forhold til obligatorisk opplæringskurs. Men Alvheim er meget skeptisk til sanksjonsmiddelet SV foreslår i forhold til barn som uteblir fra skolen.

– Mister barnetrygd

SVs utspill forrige helg inkluderte nemlig at barnetrygden faller bort dersom barn uten tillatelse blir borte fra skolen.

– Ja, det stemmer. Poenget er å hindre at barn blir tatt ut av skolen, noe som hemmer deres utvikling. I fjor forsvant 207 barn fra skolene i Oslo. Sånn kan det ikke være, skolen er obligatorisk, sier Heikki Holmås.

-Hva med norske barn som blir tatt ut av skolen i protest mot skolens innhold, vil de også miste barnetrygden?

– Ja, selvfølgelig. Opplæringsplikten gjelder alle barn. Men i de fleste tilfellene får foreldrene godkjent alternativ undervisning – oftest med en religiøs begrunnelse – og det har de rett til, svarer Holmås.

– Og hvis for eksempel muslimske foreldre trekker ut sine barn fra den offentlige skolen og plasserer dem på Koranskoler?

– Det vil de nok ikke få godkjenning til, i og med at Koranskoler ikke drives etter lærerplanverket.


Folk uten sosialhjelp

Finnes det eksempel på at folk blir fratatt sosialstøtten, slik SV foreslår overfor innvandrere?

Ja, sier Sosialdepartementet. I sosialtjenestelovens paragraf 5.3 står det at kommunen har adgang til å stille vilkår for sosialhjelp, og at sosialstøtten kan frafalle helt eller delvis dersom ikke vilkårene overholdes.

Sosialdepartementet kan imidlertid ikke vise til eksempler på at en sosialklient faktisk har mistet hver eneste krone og stått på bar bakke i slike tilfeller, og henviser til Fylkesmannen i Oslo.

Hos Fylkesmannen kan de imidlertid heller ikke komme med konkrete eksempler og henviser til sosialkontorene.

– Det er viktig at vi gir sosialklientene hjelp til selvhjelp. I vår bydel legger vi for eksempel stor vekt på at innvandrere får norskopplæring og kvalifisering for arbeidsliv. Vi kan ikke ta bort folks ansvar for eget liv, det vil være med på å uthule sosialhjelpen, sier sosialsjef Vigdis Nielsen Bø på Grønland sosialkontor i Oslo.

– Hjelpen opphører hvis vilkårene ikke blir oppfylt. Så går vi inn i diskusjoner med dem om hvorfor vilkårene er brutt, og prøver å finne løsninger. Dette er ikke noe som skjer brått, og vi sikrer alltid penger til mat, legger sosialsjefen til.


Barn uten barnetrygd

Finnes det eksempel på at barnetrygden blir fratatt barn som uteblir fra skolen, slik SV foreslår overfor innvandrere?

Nei, sier Rikstrygdeverket. Alle barn som bor i Norge har rett på barnetrygd. Et poeng også Fremskrittspartiets John Alvheim gjør når han kritiserer SVs forslag.

Men som ellers i samfunnet finnes det unntak. Barn av asylsøkere får ikke barnetrygd før familien eventuelt har fått oppholdstillatelse.

I tillegg finnes det allerede en bestemmelse som sier at barn som er i utlandet i mer enn 12 måneder, eller har vært i utlandet i mer enn seks måneder per år i to år på rad, ikke anses for å være bosatt i Norge.

Og dermed ikke har krav på barnetrygd.

Dette gjelder imidlertid ikke i EØS-området. Engelske foreldre bosatt i Norge som eksempelvis velger å la sine barn gå på kostskole i hjemlandet, kan fremdeles motta barnetrygd i Norge, som følge av EØS-reglene.

SVs forslag om at barn som uteblir fra skolen skal miste barnetrygden etter en måned, er dermed noe helt nytt i norsk sammenheng, ifølge Rikstrygdeverket.

Kommentarer