Islam og konflikt


I dei seinare åra har det blitt færre borgarkrigar i verda, men i aukande grad finn dei stad i muslimske land. Frå tidleg på 2000-talet har vi og sett ein kraftig vekst i talet på aktive islamistiske opprørsgrupper. I vestlige media er det mykje fokus på terrorisme og trugslar frå den muslimske verda. Er muslimske […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-03-31

I dei seinare åra har det blitt færre borgarkrigar i verda, men i aukande grad finn dei stad i muslimske land. Frå tidleg på 2000-talet har vi og sett ein kraftig vekst i talet på aktive islamistiske opprørsgrupper. I vestlige media er det mykje fokus på terrorisme og trugslar frå den muslimske verda. Er muslimske land verkeleg meir valdelege enn andre? Og om det er tilfellet, er det Vesten som betalar prisen? I 2012 var det i alt seks borgarkrigar (definert som meir enn 1000 døde i krigshandlingar i eit kalenderår), i Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Syria og Jemen. Alle desse fann med andre ord stad i muslimske land, og av dei ni aktive opprørsgruppene i desse konfliktane, hadde sju av dei ei islamistisk orientering. Meir valdelege? Om vi ser på perioden etter andre verdskrig og fram til i dag, er ikkje muslimske land meir valdelege enn land med ein annan fleirtalsreligion. Dette er fyrst og fremst fordi muslimske land i mindre grad har vore innblanda i krigar mellom statar. Koreakrigen og Vietnamkrigen representerer dei klart høgaste toppane når det gjeld talet på døde (til saman to millionar). Muslimske land deltok ikkje i desse krigane, bortsett frå Tyrkia som var del av ein større FN-koalisjon i Korea. Etter den kalde krigen har det vore få mellomstatlege krigar. Det er borgarkrigar og andre indre konfliktar som no dominerer det internasjonale konfliktbiletet. I løpet av dei siste 50 åra ser vi inga sterk auking av borgarkrigar i land med muslimsk majoritet, men snarare ein flat trend som går litt opp og ned. Men sidan andre typar krigar er blitt redusert, til dømes mellomstatlege krigar og borgarkrigar i land som ikkje har muslimsk fleirtal, har andelen av krigar som oppstår i muslimske land auka. Ikkje borgarkrig overalt. Sjølv om talet på konfliktar i muslimske land ikkje har auka, er det ei klar auking på konfliktar kor opprørsgruppene er islamistar. Vi ser denne aukande trenden spesielt etter 11. september 2001, og talet er no over nivået frå slutten på den kalde krigen. Figuren ovanfor viser borgarkrigar som enten går føre seg i muslimske land eller der opprørsgruppa er islamistisk, som del av alle borgarkrigar frå 1946 til 2013. Vi ser her at konfliktar i muslimske land og med islamistiske opprørsgrupper utgjer ein stadig større del av det totale konfliktbiletet. Ikkje alle muslimske land er ramma av borgarkrig. Landet med størst muslimsk befolkning i …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)