Irakiske offiserer til Norge i mars

I mars skal nok en gang irakiske offiserer til Norge for å læres opp i Nato-regi. Sist gang betalte Norge mesteparten av regninga. Nå gir Norge penger til opplæringen gjennom et fond.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.02.2005

Nok en gang stiller Norge sitt territorium til rådighet for militær opplæring av irakere på øverste nivå. I mars kommer nemlig en ny gruppe irakiske offiserer og sivile ledere til Natos Joint Warfare Centre på Jåttå utenfor Stavanger for å læres opp til å takle sikkerhetssituasjonen i det okkuperte Irak.

Ny Tid kan også avsløre at det var norske myndigheter som betalte mesteparten av regninga da irakiske offiserer første gang fikk den omstridte Nato-opplæringen i Norge i november i fjor.

Nå støtter Norge derimot opplæringen av irakiske offiserer gjennom et nystartet fond for Irak, hvor Norge har bidratt med 1,2 millioner kroner.

Den norske opptrappingen kommer samtidig med at en gruppe norske offiserer er på vei til Irak for å delta i Natos militære opplæring av irakiske offiserer i Bagdad.

– Større gruppe enn sist

Det er sjef for presse- og informasjonsavdelingen ved Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå, Geir Gundersen, som letter på sløret overfor Ny Tid og forteller at en ny gruppe irakere er på vei til Norge.

– Vi skal ha et nytt kurs for irakerne i mars. Kurset vil vare i litt over en uke og være sydd over samme lest som det vi hadde da forrige gruppe offiserer var her i november i fjor, forteller Gundersen, som viser til at JWC kommer til å sende ut en pressemelding i løpet av et par uker hvor nærmere dato for kurset vil bli annonsert.

Ifølge Gundersen blir det denne gangen offiserer på generalbrigader- og oberstnivå, samt noen toppfolk fra ledelsen i forsvarsdepartementet og innenriksdepartementet.

– Vi regner med at den irakiske gruppen blir større enn sist, da vi hadde 19 offiserer og sivile ledere, sier Gundersen.

Omstridt

På sensommeren i fjor høst førte nyheten om at irakiske offiserer skulle læres opp ved JWC på Jåttå til heftig debatt i Norge.

Mange, til og med inn i de militære rekker, mente at opplæringen av offiserene ikke hadde noen legitimitet blant irakere. Noen sammenlignet dette sågar med å lære opp quislinger.

Fredsbevegelsen krevde at Norge ikke skulle involvere seg i opplæringen av irakiske offiserer. Og etter en noe famlende start gikk Sosialistisk Venstreparti som det eneste partiet på Stortinget imot at Norge skulle åpne dørene.

Under debatten viste imidlertid statsminister Kjell Magne Bondevik til at dette var en opplæring som ikke Norge hadde noe med.

– Dette er ikke en norsk sak. I tilfelle det blir aktuelt å tilby opplæring av irakisk militær personell på Jåttå, vil det være Nato som har regien og ansvaret for treningsopplegget, sa Bondevik til NTB i august.

Norge tok regningen

Men det Ny Tid nå kan slå fast er at kurset for de irakiske offiserene ikke bare var et rent Nato-anliggende, i hvert fall ikke økonomisk.

For ifølge presse- og informasjonssjef Gundersen ved JWC bidro norske myndigheter med økonomisk støtte til opplæringen.

– Vi søkte Forsvarsdepartementet om en støtte på 300.000 kroner til kurset og fikk tilsagn fra norske myndigheter, sier Gundersen.

Han forteller at det var lagt opp til et totalbudsjett på 500.000 kroner for opplæringen av de irakiske offiserene, hvor Nato skulle ha dekket 200.000 kroner selv. Men det viste seg at de 300.000 kronene fra Forsvarsdepartementet stort sett dekket det meste av utgiftene til kurset.

– Nato brukte bare en ubetydelig sum på opplæringen i form av direkte utgifter, bekrefter Gundersen, som understreker at Nato selvfølgelig har løpende utgifter ved JWC som må tas med i den økonomiske beregningen av kostnadene til kurset.

Det betyr at det var norske myndigheter som sto for brorparten av de direkte ekstrakostnadene Nato-senteret på Jåttå hadde i forbindelse med kurset. Ifølge Gundersen gikk pengene til forlegning og forpleining av de irakiske offiserene, samt til sosiale aktiviteter (blant annet museumsbesøk) og noen av gjesteforeleserne ved kurset.

Fond for Irak

Til det kommende kurset for irakiske offiserer på Jåttå har denne gangen Nato valgt å ikke søke norske myndigheter om økonomisk støtte.

I stedet skal opplæringen finansieres dels gjennom Nato-midler og dels gjennom et nystartet fond for Irak.

– Nato har et system for å etablere fond som kalles “trust fund”, hvor formålet er å samle inn penger og støtte til forskjellige prosjekter. Hvert prosjekt ledes av et Nato-land eller av et av partnerlandene til Nato. Basert på frivillighet kan Nato-land eller andre land bidra med økonomisk støtte til disse fondene, forklarer Gundersen.

Og det er nettopp et slikt fond som har blitt opprettet for å samle inn støtte til opplæring av irakiske styrker, og som JWC skal få finansiell støtte fra til kurset de skal arrangere for irakiske offiserer på Jåttå i mars.

Gundersen kjenner ikke til hvilket land som leder fondet, og vet heller ikke nøyaktig når fondet ble opprettet. Men presse- og informasjonssjefen på Joint Warfare Centre antar at fondet nylig ble opprettet, enten like før eller etter årsskiftet.

Norske penger

Det Ny Tid vet er at Norge er et av landene som har gitt penger til Irak-fondet. Ifølge underdirektør Kaare Helland-Olsen i Forsvarsdepartementet dreier det seg om 150.000 Euro, eller 1,2 millioner kroner.

Ny Tid har ikke fått klarhet i retningslinjene for hva fondet konkret skal finansiere. Men opplæringen av irakiske offiserer både innenfor og utenfor Irak synes å være et hovedformål.

Uttalelser fra USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld kan imidlertid tyde på at fondets midler også går til kjøp av utstyr til de irakiske sikkerhetsstyrkene.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP utalte nemlig Rumsfeld da Natos forsvarsministere møttes i begynnelsen av februar at de som ikke deltar i opplæringen av irakiske styrker i eller utenfor Irak, heller kan bidra til fondet for Irak slik at nødvendig utstyr kan kjøpes til de irakiske styrkene.

Kommentarer