Internasjonalt hemmelighold

Verden skylder Afrika penger, og vi vet hvorfor. Vi kjenner til og med løsningene. Det eneste som mangler er en politiker som vil innkassere seieren, skriver Fellesrådet for Afrika.

Diego Vaula Foss, Susanne Karine Gjønnes og Sven-Hendrik Scholz
Diego Vaula Foss, nestleder, Susanne Karine Gjønnes, leder for kapitalfluktutvalget, Sven-Hendrik Scholz, medlem i kapitalfluktutvalget. Alle i i Fellesrådet for Afrika
Email: fellesradafrika@nytid.no
Publisert: 03.09.2018

Afrika er en kreditor til verden. Relativt konservative tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), viser at den ulovlige kapitalflyten fra kontinentet utgjør nesten to ganger det som blir gitt i offisiell bistand. Dette er et alvorlig hinder for utvikling, og må bekjempes dersom man skal ha noen mulighet til å nå FNs bærekraftsmål innen «fristen» i 2030.

Ulovlig kapitalflyt utgjør nesten to ganger det som gis i bistand.

Det har gått år siden Panama Papers-avsløringene herjet mediene, og de påfølgende Paradise Papers-avsløringene fremsto for mange som en slapp oppfølger som bare minnet oss på noe vi allerede visste. Likevel gjøres det for lite for å få slutt på finansielt hemmelighold. Det er ingen grunn til at opplysninger om hvor mye selskaper tjener og skatter i landene de opererer i skal holdes skjult. Det er heller ingen grunn til at det internasjonale samarbeidet for å motarbeide kapitalflukt skal styres av industriland. Det er nødvendig med internasjonale mekanismer som inkluderer alle land. Derfor bør det internasjonale samarbeidet styrkes gjennom en FN-konvensjon om finansiell åpenhet.

Skjulte inntekter

Ulovlig kapitalflukt inkluderer utbytte fra kriminelle aktiviteter som hvitvasking av midler opptjent gjennom korrupsjon, men størstedelen skyldes multinasjonale selskaper som unndrar skatt ved hjelp av manipulering av handelstransaksjoner, feilprising av handel, utbetalinger mellom mor- og datterselskaper samt andre mekanismer utformet for å skjule inntekter. Enkeltpersoner og korrupte ledere bruker først og fremst skatteparadiser for å skjule inntekter. Dette skjer på bekostning av lands offentlige budsjetter – penger som kunne vært brukt til å finansiere nødvendig infrastruktur, helse og utdanning.

Norge har tatt noen skritt i riktig retning på dette området gjennom bistandsarbeidet, og utviklingsminister Nikolai Astrup har signalisert at han vil ta lederskap på veien videre. I juni foreslo regjeringen lovendringer som vil gjøre det mulig å ha et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere. Dette er et viktig steg i rett lei. I fremtiden vil dette gi offentligheten tilgang til essensiell informasjon om alle foretak og andre enheter i Norge, slik at enkeltpersoner og selskaper ikke lenger kan gjemme seg i skjulte selskaper eller skatteparadiser.

Nytt skattesystem

Men det er mye mer som kan gjøres for å tette hull i regelverket, initiativer som har bred støtte i sivilsamfunnet. Norge har fortsatt til gode å forplikte selskaper til å rapportere om inntekter og skatt på en meningsfull måte i hvert land de har virksomhet. Hvis disse tallene kan settes sammen, vil det være enklere å avsløre selskaper som driver med ulovlig skattetilpasning. 

Det gjøres lite for å få slutt på finansielt hemmelighold.

I tillegg er det en svakhet at Norges innsats internasjonalt går gjennom OECD – en organisasjon for industriland. Internasjonale skatteregler og prinsipper bør ikke utformes av en organisasjon som mangler representasjon fra et helt kontinent. OECD-modellen favoriserer for eksempel at skatt skal betales der selskapene har hovedkontor (ofte industriland) fremfor landet der inntektene genereres. Fellesrådet for Afrika og andre har flere ganger foreslått at Norge bør fremme en FN-konvensjon om finansiell åpenhet. Dette ville løftet spørsmålet internasjonalt samt bidratt til et skattesystem som både er mer representativt og mer rettferdig.

Det er ikke bare de afrikanske landene som sliter med å skattlegge internasjonale selskaper for å finansiere helt nødvendige oppgaver: Google kommer til å fortsette å betale én promille i skatt av sin omsetning i Norge så lenge internasjonalt hemmelighold tillates. Det er på høy tid at utviklingsministeren og finansministeren tar seg en lang prat.

Gratis prøve
Kommentarer