Bestill sommerutgaven her

I Gandhis fotspor 

Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

Mens Mahatma Gandhi er best kjent for sin kamp for å frigjøre India fra den britiske kolonialismen for et halvt århundre siden, viet han storparten av livet til fornyelse av Indias vitalitet og kultur fra grunnen av. Han var en utrettelig forkjemper for det han kalte swadeshi, eller lokal selvforsyning. Han følte at Indias sjel var i landsbysamfunnet, og at frihet for det indiske folket bare kunne nås ved om man skapte en konføderasjon av selvstyrte mennesker med tro på seg selv som sine egne arbeidsgivere. De skulle bo i landsbyer og leve av det de produserte på egen jord.

Historien ville det slik at Gandhis ideer stort sett var ukjent etter Indias uavhengighet, særlig hans lære om nøysomhet og ressursbevaring. I likhet med mange andre utviklingsland flørtet India i en periode med sosialismen, men droppet den til fordel for vestlige markedsreformer. I dag går alle sentrale politiske partier i India inn for en høyteknologisk fremtid, en utvikling som på kort sikt trolig gir økonomisk velstand til noen indere, men ikke uten langsiktige sosiale og miljømessige konsekvenser. Imidlertid er det i ferd med å vokse frem en bevegelse som vil blåse nytt liv i Gandhis ideer. Flere og flere mennesker i India og andre steder begynner å stille spørsmål ved verdien av frimarkedsreformer og deregulering. Slik de ser det, har presset for økonomisk globalisering hatt en mengde negative følger, fra økende økonomisk ulikhet og overbefolkede byer til økologiske ødeleggelser og forflatning av lokale tradisjoner og kulturer.

En av de mest fremstående av Gandhis intellektuelle arvtakere er Vandana Shiva. Hun er utdannet fysiker og vitenskapsfilosof og har fått betydelig anerkjennelse som forkjemper for bærekraft, selvbestemmelse, kvinners rettigheter og miljø-rettferdighet. Hun har skrevet over et dusin bøker, blant dem Monocultures of the Mind, Staying Alive: Women, Ecology and Development og Biopiracy. I India er hun også kjent for sitt grasrotarbeid for å bevare skog, organisere kvinnenettverk og beskytte lokalt biologisk mangfold.

Før du vet ordet av det, vil all vanlig bruk av planter være patentert av et vestlig firma. For meg er dette en absolutt skjensel.

Vandana Shiva er leder for Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy i Dehra Dun. Hun har mottatt en mengde utmerkelser og priser, inkludert Alfonso Comín-prisen for 1998 og Right Livelihood-prisen for 1993, også kjent som den alternative nobelprisen. Den avdøde miljøverneren David Brower uttalte en gang at Shiva ville vært hans kandidat til stillingen som verdenspresident om noe slikt hadde eksistert.

– Du har sagt at den viktigste utfordringen verden står overfor i dag, er todelt: behovet for biologisk bærekraft på den ene siden og for sosial rettferdighet på den andre. Mange, særlig her i USA, ser på disse temaene som separate og uavhengige av hverandre, men for deg er de uløselig knyttet sammen?

«Ja, for meg henger de nøye sammen, delvis fordi mitt syn på økologi kommer fra den mer marginale delen av indiske samfunnet, fra bønder som utgjør 70 prosent av landets befolkning – mennesker som er avhengig av naturressurser, av biologisk mangfold, av jorden, skogene, vannet. Naturen er deres produksjonsredskap, så for dem er økologisk ødeleggelse en form for urettferdighet. Når skogen forsvinner, når elven demmes opp, når det biologiske mangfoldet stjeles, når jorder blir vassjuke eller saltholdige på grunn av økonomisk aktivitet, er det et spørsmål om overlevelse for disse menneskene. Derfor må miljøbevegelsene våre være rettferdighetsbevegelser.

Grunnen til at det ikke fortoner seg på den måten i Nord-Amerika, tror jeg har mye med dette landets historie å gjøre. Okkupasjonen av Amerika (og Columbus’ ankomst var opplagt en okkupasjon, det kan ingen nekte for) medførte at hele historien til de amerikanske urfolkene ble gjort usynlig. Landet kunne bare okkuperes hvis det først ble definert som tomt. Så da ble det definert som villmark, trass i at det var blitt brukt av urfolk i årtusener.

Historisk er altså naturen blitt definert som villmark. Senere, da villmarksbevegelsen vokste frem, skjedde det uavhengig av spørsmålet om sosiale ulikheter og det økonomiske spørsmålet om å overleve. Den var en bevaringsøkologisk bevegelse skapt av en okkupasjonskultur. Det sier seg selv at en villmarksbevegelse startet av ur-amerikanere ikke ville hatt de samme røttene.

I dag er det derfor et motsetningsforhold mellom miljøbevegelsen og rettferdighetsspørsmål. Du kan se det på rammene disse sakene får. Det som stadig går igjen, er arbeidsplasser kontra miljø, natur kontra mat å spise. Dette er ekstremt kunstige dikotomier.

Jeg tror vi nå er kommet til et stadium der vi må finne løsninger på økonomisk urettferdighet på samme sted og på samme måter som vi finner bærekraftige løsninger. Miljømessig bærekraft og rettferdighet i den forstand at alle har en plass i produksjons- og forbrukssystemet – dette er to sider ved samme sak. De er blitt kunstig splittet, og i vestlig tenkemåte må de bringes sammen igjen.»

  Du har protestert mot patentering av planter og urter, noe den farmasøytiske industrien har etterstrebet svært aggressivt i senere år?

«Ja, det er et fenomen som startet i USA, der selskaper gjør krav på livsformer, biologisk mangfold og nyskapning som tilhører andre kulturer, ved å søke om patent på dem. For eksempel er insektmidler laget av neem-treet i India patentert, mens et patent nå begrenser bruken av urten Phyllantus niruri i behandling av hepatitt. Et enda grellere eksempel er bruk av gurkemeie i sårbehandling, som er velkjent av mødre og bestemødre i hvert eneste hjem i India. Nå gjør Mississippi Medical Center krav på å ha «oppfunnet» gurkemeiens evne til å lege sår.»

– Du beskriver et dramatisk tilfelle der noen amerikanske forskere dro til India og valgte ut gamle og velkjente folkemedisinske midler til rent kommersielle formål.

«Absolutt. Tyveri av alminnelig kunnskap og folkemedisinsk kunnskap har jeg kalt «bio-piratvirksomhet» og «intellektuelt sjørøveri». Det burde ikke være mulig å ta patent på noe som er prior art. Men det amerikanske patentsystemet er temmelig urimelig. For det første behandler de ikke prior art fra andre samfunn som ditto. Derfor kan hvem som helst fra USA reise til et annet land, sette seg inn i bruken av en medisinsk plante eller finne frø som brukes av bønder, komme hjem igjen, gjøre krav på at det dreier seg om en oppfinnelse eller en nyskapning, ta patent på det og skaffe seg en eksklusiv rett til bruken av produkter eller prosesser som er knyttet til denne kunnskapen.»

– Kommer du på andre eksempler?

«Jeg er nyss blitt fortalt at Nestlé har tatt patent på fremstilling av pullao. (Pullao er måten vi tilbereder risen vår på i India, med grønnsaker eller kjøtt eller hva som helst.) Før du vet ordet av det, vil all vanlig bruk av planter være patentert av et vestlig firma. For meg er dette en absolutt skjensel. Det er verre enn slavehandel, for det som det handles med, er kunnskapen som gjør det mulig for 80 prosent av menneskene i verden å overleve. Disse 80 prosentene lever av det biologiske mangfoldet og kunnskapen de har utviklet som del av en rik felles arv som omfatter bruken av frø til avling og medisinplanter til helbredelse.

Påstanden om at denne typen piratvirksomhet er en «oppfinnelse», minner om påstanden om at Columbus var den første til å «oppdage» dette landet. Amerika hadde faktisk vært «oppdaget» i tusenvis av år av den amerikanske urbefolkningen.

Inngjerdingen av den biologiske og intellektuelle allmenningen på denne måten er virkelig en trussel mot menneskenes fremtid verden over, siden det skaper en situasjon der det som har vært alminnelig praksis i folks liv i generasjoner, monopoliseres av legemiddelindustrien og selskaper innen kommersielt jordbruk og landbrukskjemikalier. Da blir folk ute av stand til å ivareta sine egne behov. Den enkelte bonde må årlig gå til såkornindustrien for å kjøpe deres frø og betale 80 prosent royalty til et selskap. Dette foregår allerede her i USA. Byttehandel «over gjerdet» blir i økende grad betraktet som noe kriminelt. Det betyr at om du trenger et biologisk plantevernmiddel, kan du ikke lenger bruke det du finner i din egen hage. I stedet er du prisgitt Grace Corporation eller noe tilsvarende. Denne typen avhengighet fører til økende fattigdom og økende økologisk ødeleggelse.»

– Du siterer Gandhi på følgende utsagn: «Innebygd i motstanden ligger den kreative frembringelsen av et alternativ.» Så det å gjøre motstand er ikke bare en måte å si nei på, går jeg ut fra. Det er også del av en konstruktiv innsats for å finne et bedre alternativ?

«Ja. Stadig vekk lærer vi noe av uavhengighetsbevegelsen. Gandhi sa ikke bare nei til tøyimporten som ødela tekstilindustrien vår; han satte alle i gang med å spinne. Rokken ble symbolet på indisk uavhengighet. Så vi sier alltid: «Om rokken var symbolet på vår første uavhengighet, er frøet symbolet på den andre uavhengigheten.»

– Det mest påtrengende økologiske problemet verden står overfor i dag, er etter manges mening overbefolkning. Særlig her i Vesten defineres dette gjerne som et «tredje-verden-problem», ettersom fødselsraten er høyest i fattige land. Hva er ditt perspektiv?

Problemet med overbefolkning kan kun løses om man anerkjenner at folk har en grunnleggende rett til økonomisk trygghet.

«Folk som ser på befolkningseksplosjonen på den malthusianske måten – som en geometrisk rekke – glemmer at befolkningsvekst ikke er et biologisk anliggende. Folk øker ikke i antall ut fra dumhet eller uvitenhet. Befolkningsvekst er et økologisk problem som er svært tett knyttet til andre anliggender, som utbyttingen av de ressursene som gjør det mulig for mennesker å leve.

I England henger befolkningseksplosjonen svært klart sammen med inngjerdingen av allmenningene, som fordrev bøndene fra jorden sin. I India var det likedan: Befolkningen økte på slutten av det 18. århundre, da britene overtok og indisk jord ble kolonisert. I stedet for at jorden næret inderne, begynte den å fø det britiske imperiet. Så vi fikk fattigdom og matmangel. Fattige mennesker som ikke har egen jord til å skaffe seg mat, kan bare livnære seg ved å være flere, derfor øker de i antall. Det er det rasjonelle svaret fra et fordrevet folk.

Befolkningseksplosjonen er et økologisk fenomen som henger sammen med tvangsflytting. Med mindre vi løser det økologiske problemet det er å flytte folk – for å bygge store demninger, bygge motorveier, ta vekk det folk trenger for å overleve – vil vi fortsette å pumpe penger inn i befolkningsprogrammer. Vi vil få flere og flere metoder preget av tvang og vold, som vil behandle kvinnekroppen som eksperimentarena for nye prevensjonsmidler. Likevel vil vi ikke få noen løsning på befolkningsproblemet.»

– Hvordan håndterer vi det?

«Problemet med overbefolkning kan kun løses om man anerkjenner at folk har en grunnleggende rett til økonomisk trygghet. Dersom du gir dem økonomisk og miljømessig trygghet, vil befolkningen stabilisere seg selv. Eksemplet Kerala viser dette tydelig. Kerala er en delstat i det sørlige India der tendensen er stikk motsatt fra i resten av den tredje verden og India for øvrig. Det er to eller tre årsaker til dette. Det er en påfallende likhet kjønnene imellom i Kerala. Dessuten har delstaten gjennomført en svært sterk landreform, slik at selv de fattigste eier den jordflekken hvor hytta deres er oppført. For eksempel er det slik at arbeidere uten jord kanskje ikke eier den jorden de arbeider på, men de eier som sagt den jordflekken hytta deres står på. Denne ressursgarantien har voldsomme implikasjoner for folks trygghet.

Da jeg var i hovedstaden i Kerala, husker jeg at en eller annen rik person sa til meg: «Her ute kan du ikke få hushjelpene til å komme hver dag. De har et hus og er ikke nødt til å arbeide hver dag, for selv om de er hjemme, sulter de ikke.»

Det er der man må ta fatt i saken om befolkningskontroll. Befolkningskontroll handler ikke om prevensjonsmidler for kvinner i den tredje verden. Det handler om økologisk rettferdighet.»

– Er du optimist når du ser mot fremtiden?

«Jeg er absolutt sikker på at ting vil forandres. Jeg tror vi vil se mye ødeleggelse, men jeg tror også at om vi klarer å se de rette mønstrene og trekke den rette lærdommen fra denne ødeleggelsen, kan vi makte å bygge opp igjen før det er for sent. Og så har jeg den ultimate optimismen som sier meg at selv om ikke vi greier det, vil livet gjenoppbygge seg selv. På en måte kan den globale økonomien kollapse, men det vil ikke Gaia gjøre, og det vil heller ikke folks oppfinnsomhet. Vi vil bygge opp igjen samfunn, vi vil gjenskape lokale økonomier, vi vil gjenopplive menneskelige målsettinger. Den typen global monokultur der alle føler at de må løpe fortere enn de løper nå for å beholde den samme plassen, kan ikke videreføres. Jeg tror vi vil bli desillusjonert av globaliseringens glamour.» 

Dette intervjuet er en bearbeiding av radioserien Insight & Outlook.
Se www.scottlondon.com/interviews/shiva.html

scott@scottlondon.net
London er forfatter, skribent, foredragsholder og konsulent bosatt i California.

Du vil kanskje også like