Hvorfor vi stemte som vi stemte!

Oslo bystyre bestemte den 07.12.05 at USA skal kunne bygge sin nye ambassade i Husebyskogen. De aller fleste som er opptatt av byens ve og vel har registret at saken har vært vanskelig. Undertegnede og et flertall i SVs bystyregruppe i Oslo stemte imot forslaget til reguleringsplan, og vi har hele veien underveis forklart hva […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 03.01.2006

Oslo bystyre bestemte den 07.12.05 at USA skal kunne bygge sin nye ambassade i Husebyskogen. De aller fleste som er opptatt av byens ve og vel har registret at saken har vært vanskelig. Undertegnede og et flertall i SVs bystyregruppe i Oslo stemte imot forslaget til reguleringsplan, og vi har hele veien underveis forklart hva som er beveggrunnene for vårt standpunkt. Noen har likevel hevdet at vår motstand mot ambassade i Husebyskogen har å gjøre med vårt angivelige «hatske forhold» til USA.

Jeg har lest hvert eneste dokument i saken, befart området fem ganger og deltatt på utallige møter, både på og utenfor Rådhuset. Jeg kan forsikre om at mitt og min gruppes standpunkt i saken var basert på fakta. Vi stemte i mot lokalisering av USAs ambassade til Husebyskogen fordi tomten er regulert og brukt som friområde og er en del av Grøntplan for Oslo kommune. 31 av 32 høringsinstanser frarådet utbygging av området, herunder tre tunge fagetater. Tomten ligger videre tett opptil Njårdhallen som mange barn bruker daglig, dermed vil en ambassadebygning kunne utsette disse barna for terrorfare.

Det er absurd å mene at mitt/vårt standpunkt var forårsaket av et hatefullt forhold til USA. Det stemmer at SV i lang tid har vært kritisk til visse deler av USAs utenriks-, handel-, militær-, og miljøpolitikk. Vi er videre svært kritiske til USAs manglende respekt for den internasjonale rettsorden og internasjonale avtaler, slik som Kyoto-avtalen. Vår kritikk har imidlertid hele tiden vært basert på rettferdighets- og rettsprinsipper. Nettopp disse prinsippene ligger til grunn for vår motstand mot å bygge en ambassade på et friområde. Oslos barn har krav på at de får beholde grønne lunger. Kommende generasjoner har krav på at byens politikere ser lenger enn nesa si og etterlater en by som puster. Rettferdigheten tilsier også at et liv på Huseby er like verdifullt som et liv i Drammenveien.

Samtidig tilsier en respekt for internasjonale avtaler at USA får bygge sin ambassade på en sikker tomt i eller rundt hovedstanden. Wienkonvensjonen forlanger imidlertid ikke at ambassader må ligger i hovedsteder, og amerikanerne har selv vært innom tomter utenfor Oslos grenser. Jeg presenterte derfor fem forskjellige tomter som kunne vært gode ambassadetomter.

Å være uenig i en sak er en legitim rett. Men debatten har godt av at vi forholder oss saklig til hverandre og ikke tillegger hverandre motiver som ikke har rot i virkeligheten.

Akhtar Chaudhry, fraksjonsleder Oslo bystyre (SV).

Kommentarer