Hvor står SV?

Alle vet hva SVs Olav Gunnar Ballo mener om Finnmarksloven, men ingen vet hva SV mener.

Med uker igjen før Stortinget vedtar Finnmarksloven virker det som om SV har valgt å holde hodet så lavt som mulig i den viktigste saken for det samiske folk siden Alta-konflikten.

Vi som ikke tilhører SV kan ikke annet enn å lure. For tjuefem år siden var SV en støttespiller i arbeidet for det samiske folk sine rettigheter. I Alta var lederne i partiet sammen med oss om å ta avstand mot storsamfunnets overgrep mot det samiske folket. I tiårene etter var SV hele tiden en forkjemper for våre rettigheter. Nå vet vi ikke lenger hvor SV står.

Viktig sak

Finnmarksloven er en svært viktig sak for det samiske folk – kanskje den viktigste siden oppheving av Jordsalgloven i 1969. Den gjorde at det ikke lenger var et krav med norsk etternavn for å eie jord i Finnmark. Finnmarksloven handler om to svært enkle forhold. For det første at Norge skal oppfylle sine folkerettslige forpliktelser overfor det samiske folk. For det andre at de som gjennom generasjoner har brukt elver, kystfarvann og utmark i Finnmark skal få anerkjent sine bruks- og eierrettigheter.

FrP-stanpunkter

Det er overraskende at SV ennå ikke har gått ut og sagt at de har forstått dette og lagt dette til grunn for sitt arbeid med Finnmarksloven. Isteden har partiet overlatt arenaen til sin Finnmarksrepresentant. SVs Olav Gunnar Ballo har benyttet anledningen til å fremme standpunkter som FrP ellers er alene om blant partiene på Stortinget: At det ikke skal gjøres endringer av bruks- og eierrettigheter i Finnmark.

Samme rett som andre i Norge

På samme måte som på andre steder i landet må det være slik i Finnmark at de som gjennom generasjoner har brukt elver, kystfarvann og utmark som næringsgrunnlag også må ha bruks- og eierrettigheter. Det betyr at de som ønsker å fiske og jakte innenfor disse områdene må løse jakt og fiskekort – og betale avgift til de som har eier- og bruksrettigheter. Olav Gunnar Ballo og Norsk Jeger og Fiskerforbund er uenig i dette. De mener at allmennheten skal ha andre typer rettigheter i Finnmark enn i resten av landet.

Internasjonale forpliktelser

Det er i tillegg slik at det samiske folk har anerkjente rettigheter i forhold til eierskap og bruksrettigheter i Finnmark. Dette er en konsekvens av at Norge i 1990 ratifiserte ILO-konvensjon 169. Folkerettsjurister er enig i dette, FNs ekspertkomiteer er enig i dette – SVs Olav Gunnar Ballo er uenig. Det er forresten slik at FrP også er uenig i dette. De mener at samene ikke er et urfolk. Likevel: Selv om vi ikke hadde vært et urfolk – skulle vi ikke hatt de samme rettigheter som andre i Norge?

Klarere holdning?

Vi etterlyser nå klare standpunkter og en tydelig holdning fra SV. Det er bare uker igjen før Stortinget vedtar Finnmarksloven. SV er nå det eneste partiet på Stortinget som ikke har deltatt aktivt i konsultasjoner med Sametinget. Vi har en konstruktiv dialog med de andre partiene – med unntak av FrP som tydelig har gitt uttrykk for at de ikke ønsker noen ny lov. Ut fra dette velger vi å være optimister: Vi har tro på at Stortinget vil vedta en lov som er i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser.

SV kan bidra

Spørsmålet er nå om SV vil bidra i sluttfasen av arbeidet, eller om SV er blitt Sametingets motstander i å få oppfylt samenes folkerettslig anerkjente rettigheter. SV har mulighet til nok en gang vise at de er et parti for å fremme folkeretten i Norge og internasjonalt. Vi antar at Olav Gunnar Ballo ikke er blitt samepolitisk talsmann for SV, og at han heller ikke har monopol på å uttale seg om Finnmarksloven.

Komplisert arbeid

Etter at Stortinget vedtar Finnmarksloven senere i vår gjenstår et langvarig og komplisert arbeid med å identifisere og avklare bruks- og eierrettigheter i Finnmark. For å få dette gjort uten å skape for mye splid mellom enkeltmennesker og grupper er vi avhengig av et godt samarbeid mellom alle berørte grupper – i Finnmark og utenfor fylket. I den forbindelse er jeg glad for at det er godt samarbeid mellom Finnmark Fylkeskommune og Sametinget. Selv SV og Olav Gunnar Ballo kunne her bidra. Men da må SVs representanter slutte å underbygge konflikter mellom samer og den øvrige befolkningen i Finmark.

Kommentarer