Bestill høstutgaven her

HØYRE

NATO-VENNLIG: Høyre vektlegger militærets offensive evne. I nordområdepolitikken vektlegger de militær avskrekking heller enn avspenning.

Høyre går til valg på å øke forsvarsbudsjettene og styrke Forsvarets militære kapasitet. I sitt stortingsvalgsprogram for 2021–25 synes partiet å vektlegge militærets offensive evne mer enn eksempelvis Ap og Spørsmål gjør. I dette programmet tas det heller ikke til orde for å heve terskelen for bruk av norsk militærmakt i utlandet. Samtidig legger Høyre til grunn at Norge som lite land med en åpen økonomi er tjent med tett internasjonalt samarbeid og en internasjonal rettsorden.

Det er i utenrikspolitikken at Høyres fredsambisjoner kommer best frem – Høyre tar til orde for at Norge skal arbeide for å styrke det internasjonale samarbeidet for nedrustning, og mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. Høyre vil også benytte Norges plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022 til å løse konflikter gjennom diplomati, beskyttelse av sivile, fremme av kvinners deltakelse og klimapolitikk (se egen sak).

Hva angår voldsforebygging, er Høyre i sitt program, i likhet med Sp, særlig opptatt av vold i nære relasjoner – men mer overordnet og med færre tiltak. I nord-
områdepolitikken vektlegger Høyres program militær avskrekking mer, og av-
spenningstiltak mindre, enn både Ap, SV, KrF, Rødt og Sp.

Høyre uttrykker også en større allianselojalitet i sitt program enn de øvrige NATO-vennlige partiene. Høyre vil arbeide for at flere store NATO-øvelser legges til Norge. Det synes å være viktigere for Høyre å fremstå som en lydig alliert, og pleie våre militære relasjoner til USA særlig godt, enn for Sp, Ap og KrF. Frps program kommer nærmest Høyres programformuleringer i dette henseendet. Høyres program har også politikk for å sikre gode vilkår for norsk våpenindustri, men ikke for styrket kontroll av våpeneksporten.

Høyre har også et prinsipprogram fra 2019. Her defineres Høyres mål for utenrikspolitikken som å fremme norske interesser, og å bidra til avspenning og økt internasjonalt samarbeid. Høyre ser fred og frihet som avgjørende forutsetninger for demokrati og rettssikkerhet. Tilsvarende er målet for partiets utviklingspolitikk å bekjempe fattigdom, forebygge krig og flyktningstrømmer. Prinsipprogrammet har også egne kapitler om sosial og kulturell bærekraft, men da uten referanser til ikkevold.

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte