Ho Chi Minhs testamente

ORIENTERING 25.10.1969 Ved den høytidelige seremonien til minne om Ho Chi Minh i Hanoi 10. september leste Lo Duan, førstesekretær i det vietnamesiske arbeiderparti, opp dette politiske testamentet fra Ho Chi Minh:

Avatar
Email: abo@nytid.no
Publisert: 01.10.2019

Ifedrelandskampen mot det amerikanske angrep vil vi måtte utstå flere vansker og bringe flere ofre, men vi vil sikkert vinne en fullstendig seier. 

Det er vår absolutte forvissning. 

Når den dagen kommer, vil jeg reise rundt både i nord og sør for å lykkeønske heltemodige landsmenn, kadrene og de som har kjempet, jeg vil besøke våre gamle og våre elskede unge og våre barn. 

Så vil jeg på vårt folks vegne reise til våre broderland i den sosialistiske leir og til vennligsinnede land i hele verden og takke dem for deres helhjertede støtte og hjelp til vårt folks patriotiske kamp mot den amerikanske aggresjonen. 

Tu Fu, den kjente kinesiske dikteren fra Tang-perioden, skrev: «Få er de gjennom tidene som oppnår en alder av sytti år.» Med mine 79 år hører jeg til disse få. Ennå er mitt sinn klart selv om min helse er svakere sammenlignet med tidligere år. Når man er på feil side av sytti forringes helsen med alderen. Det er ikke noe å undre seg over. 

Men hvem kan forutse hvor lenge jeg fortsatt kan tjene revolusjonen, fedrelandet og folket? Derfor etterlater jeg disse få linjene for å foregripe den dagen jeg drar bort og slutter meg til aktede Karl Marx, Lenin og andre revolusjonære ledere. På denne måten kommer våre landsmenn, kameratene i partiet og våre venner i hele verden ikke til å bli overrumplet. Først vil jeg tale om partiet. 

Takket være dets faste enhet, og den totale hengivenhet overfor arbeiderklassen, folket og fedrelandet har vårt parti helt siden det ble grunnlagt vært i stand til å forene, organisere og lede vårt folk i en voldsom kamp og føre det fra seier til seier. 

Enhet er en ytterst verdifull tradisjon i vårt parti og folk. Alle kamerater fra sentralkomiteen ned til grunnorganisasjonen må bevare partiets enhet og dets åndelige samhold som det mest dyrebare av alt. 

Innen partiet må det herske bredt demokrati. Kritikk og selvkritikk må praktiseres regelmessig og tas alvorlig. Det er den beste måten å bevare og utvikle partiets enhet og enighet på. Blant kameratene må det herske ekte tillit. 

Vårt parti sitter ved makten. 

Hvert partimedlem, hver kader må være gjennomsyret av revolusjonær moral og vise flid, sparsommelighet, rettskaffenhet, fullstendig hengivenhet for folkets sak og være uselvisk. Vårt parti må bevare sin renhet og fortsatt være verdig til sin rolle som folkets leder og dets mest trofaste tjener. 

Medlemmene i Arbeiderungdommens Forbund og våre unge som helhet er storartede, og de tar frivillig på seg oppgaver i forreste rekke. De lar seg ikke avskrekke av vanskeligheter og arbeider for framgang. Partiet må vie deres oppfostring i revolusjonær moral stor oppmerksomhet og utdanne dem til å fortsette oppbyggingen av sosialismen. De må bli både røde og eksperter.

Å utdanne og oppfostre den kommende revolusjonære generasjonen er en ytterst viktig og nødvendig oppgave. 

Vårt arbeidende folk både på slettene og i fjelltraktene har i århundrer vært undertrykket. De har utstått både føydalisme og kolonialistisk undertrykkelse og dessuten har de opplevd mange års krig. 

Tross dette har vårt folk vist stort heltemot, varm entusiasme og de arbeider svært hardt. Siden partiet ble opprettet har de alltid fulgt det og vært lojale overfor det. 

Partiet må utarbeide en plan for økonomisk og kulturell utvikling med tanke på uavbrutt å høyne folkets levestandard.

Motstandskrigen mot den amerikanske aggresjonen kan trekke ut. Kanskje vil landsmenn være nødt til å yte nye ofre med tap av eiendom og menneskeliv. Under enhver omstendighet må vi være besluttet om å bekjempe de amerikanske angriperne til vi har vunnet en fullstendig seier. 

Våre elver, våre fjell, våre mennesker vil alltid være der. Når yankeene er slått vil vi bygge landet opp igjen ti ganger vakrere enn før. 

Hvilke vanskeligheter og lidelser som enn ligger foran oss er vårt folk sikker på å seire. De amerikanske imperialistene vil bli nødt til å trekke seg ut. Vårt fedreland kommer til å bli forenet igjen. Våre landsmenn i Nord og Sør vil bli gjenforent under samme tak. Vårt land vil bli hedret som et lite land som gjennom heltemodig kamp har slått to mektige imperialistiske systemer, det franske og det amerikanske, og for å ha gitt et verdifullt bidrag til den kampen som de nasjonale frigjøringsbevegelsene fører. 

Om verdenskommunismen: 

Fordi jeg har viet hele mitt liv til revolusjonens sak er jeg stolt over å se veksten i den internasjonale arbeiderkommunistbevegelsen. Desto mer bekymrer meningsforskjellene som skiller broderpartiene meg! 

Jeg ønsker at vårt parti skal gjøre sitt beste til å bidra effektivt til å gjenopprette enigheten mellom broderpartiene på marxismen-leninismens og den proletariske internasjonalismens grunnlag. Det må skje på en måte som følger hjertets og fornuftens krav. 

Jeg er sikker på at broderpartiene og broderlandene vil finne sammen igjen. 

Om meg selv: Gjennom hele mitt liv har jeg helhjertet og av alle krefter tjent fedrelandet, revolusjonen og folket. Hvis jeg nå skulle gå bort fra denne verden, finnes det ikke noe jeg beklager å ha gjort. Jeg beklager bare at jeg ikke er i stand til å tjene lenger og mer. 

Når jeg er borte, bør store bwegravelsesseremonier unngås for ikke å sløse med folkets tid og penger. 

Til slutt gir jeg hele folket, mine nevøer og nieser, hele partiet, hele hæren, de unge og barna min uendelige tiltro. 

Send også mine broderlige hilsener til kameratene, vennene, de unge og barna i hele verden. 

Mitt siste ønske er at hele vårt parti og folket forenes i kampen og bygger opp et fredelig, forenet, uavhengig, demokratisk og rikt Vietnam og yter en verdig innsats for verdensrevolusjonen! 


Hanoi, den 10. mai 1969 

Ho Chi Minh 

Gratis prøve
Kommentarer