Historiens elv forgiftes

Nilen ødelegges av kloakk, søppel og avfall. Dette truer livene til millioner av mennesker i flere land.

Forurensningen er synlig over Nilen ved Universitetsbroen i Kairo, Egypt. FOTO: AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED

Den hvite Nilen har sitt utløp fra høylandsområdene i Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania og Kenya. Den blå Nilen har sitt utløp fra Tanasjøen i Etiopia, og møter Den hvite Nilen ved Sudans hovedstad Khartoum. Den blå Nilen har størst vannføring, og utgjør om lag 85 prosent av vannmassen etter Khartoum. Avstanden fra høylandsområdene i Det sentrale Afrika til Middelhavet er om lag 6700 kilometer.
Så lenge folkene langs Nilen levde tradisjonelt, kunne de drikke vannet fra elva. De kunne fiske, og vanne sin jord uten frykt for farlige giftstoffer. Sånn er det ikke lenger. En voksende forurensning er i ferd med å ødelegge Nilen, og dermed også livet til over 100 millioner mennesker.

Vekst. Forurensingen begynner der Nilen starter, og henger sammen med flere ting: mer bruk av kunstgjødsel og pesticider i landbruket, befolkningsvekst og urbaniseringen av hele området. Byene vokser raskt – Ugandas hovedstad Kampala som per i dag har 1,8 millioner mennesker, Tanzanias nest største by Mwanza har snart 800 000, og Kenyas tredje største by Kisumu har snart 700 000 innbyggere. Kloakken fra innbyggere og industri renner for det meste urenset ut i Victoriasjøen. Foreløpig finnes det hverken en effektiv lovgivning eller nok penger til renseanlegg som kan hindre en gradvis ødeleggelse av Victoriasjøen.
Situasjonen forverrer seg langs hele Nilens løp. Sør-Sudans hovedstad Juba har også stor befolkningsvekst: I 1973 hadde byen om lag 57000 innbyggere, i 2005 165 000, og for 2015 er anslaget om lag 400 000. Et lite mindretall bor i moderne boliger, mens et stort og voksende flertall bor i slumområder. Langs elvebredden ligger et betydelig antall restauranter, gjestehus, hoteller og noen industrier. All kloakk, søppel og avfall går rett i elva.

Jonglei-kanalens ødeleggelser. Rundt 100 kilometer før delstatshovedstaden Bor i Jonglei glir Nilen over i sumpområdene, som strekker seg cirka 400 kilometer nordover. Områdene er flate, og elva har et fall på bare én meter per 25. kilometer. Elva har i tørketiden en bredde på opptil 100 kilometer, men i regntiden kan den flomme utover et område som er fem ganger så stort. Elva har rike fiskeforekomster, og mange hundre tusen mennesker er avhengige av fiske. Det er om lag 250 ulike fugleslag, et rikt dyreliv og minst 350 ulike plantesorter i området.
Det var her regjeringen i Khartoum i 1978 – i samarbeid med Egypt – besluttet å grave den sterkt omstridte Jonglei-kanalen. Et vellykket kanalprosjekt kunne bidra til at vannmengden gjennom Egypt ville øke med omtrent sju prosent. Men det var åpenbart allerede da at de miljøødeleggende konsekvensene ville bli veldig store: Grunnvannet ville synke. Et stort område ville bli tørrlagt. Fiskeriene ville opphøre. Beitelandet som kvegfolket brukte mellom regntidene, ville bli ørken. Hundretusener av mennesker ville miste sitt livsgrunnlag. Tørrlegging av sumpområdene ville også ha stor negativ klimaeffekt for Etiopia, med fare for langt mindre regn i grenseområdene mot Sør-Sudan. I 1986 hadde man gravd om lag 240 kilometer. Da angrep Det sudanske folks frigjøringsarme, SPLA, prosjektområdet, og påførte så store ødeleggelser at arbeidet stanset. Det gjensto da om lag 120 kilometer.

Middelhavsområdet utenfor Egypt er sluttmottakeren av Nilens farlige last.

Den gang trodde de fleste at kanalprosjektet var dødt for alltid. Men i november 2014 dro Sør-Sudans president Salva Kiir på statsbesøk til Egypt. Mange saker sto på dagsordenen – blant annet våpen-
kjøp og muligheten for direkte militær assistanse i borgerkrigen. Men kjernespørsmålet gjaldt bruken av vannet i Nilen. Statslederne drøftet utrolig nok i hemmelighet en mulig gjenåpning av kanalprosjektet.

Oljeselskapenes uansvarlighet. Det er i disse våtlandsområdene mesteparten av Sør-Sudans sterkt forurensende oljeproduksjon foregår. Det ble ikke i forkant gjort noen seriøse vurderinger om hvorvidt en slik aktivitet ville skade miljøet. Det kinesiske statsoljeselskapet CPNC begynte i februar 1999 en oljeproduksjon som umiddelbart førte til stor og farlig forurensing både av overflate- og grunnvannet. Miljøorganisasjoner protesterte, og regjeringen i Khartoum lovte at en lovgivning ville komme på plass. I år 2000 overleverte det kanadiske oljeselskapet Talisman de nye lovene til Human Rights Watch (HRW). Men innholdet forpliktet ikke oljeselskapene. Talisman lovte at selskapet ville medvirke til å påskynde både studier av virkningene på miljøet, og en relevant lovgivning. Men like etter måtte Talisman etter politisk press i Nord-Amerika forlate Sudan. Svenske Lundin Oil, som hadde en av sine installasjoner midt i Nilen og andre i våtmarksområdet, lovte det samme, men delte aldri sine funn med HRW.
I årsrapporten fra Lundin Oil for år 2000 blir det vist til en risikoanalyse foretatt av et konsulentfirma i London, hvor det blant annet står følgende: «Det var ingen overordnede problemstillinger knyttet til miljø og sikkerhet som ga grunn til bekymring.»
En annen konsulentstudie utført for Lundin Oil, som vurderte konsekvensene for mennesker, kveg, vegetasjon, vilt, overflatevannkilder og grunnvannskilder, konkluderte med at «det under oljeproduksjonen ikke var miljømessig påvirkning av betydning, hverken under normal drift eller i situasjoner med uhell/ulykker».
I 2009 gjennomførte den tyske, katolske bistandsorganisasjonen Sign of Hope en miljøstudie som hadde helt andre konklusjoner. Studien slo fast at oljeselskapene hadde gjort lite eller ingenting for å beskytte mennesker, dyreliv og miljø. I et område på over 4000 kvadratkilometer med om lag 300 000 innbyggere, var det stor helseskadelig forurensing av tungmetaller i alt vann som ble brukt til drikke og matlaging.
I en nybygget landsby med 2500 innbyggere, som hadde blitt flyttet fra anleggsområdet, kunne Sign of Hope dokumentere at drikkevannet – som oljeselskapet kjørte i tankbiler til den nye landsbyen – hadde et helseskadelig saltinnhold, og at det også inneholdt meget helseskadelige mengder av de giftige mineralene cyanid, bly, nikkel, kadmium og arsenikk.

Nilen og Sør-Sudan. Fra januar 2012 til begynnelsen av 2013 var konfliktnivået mellom Khartoum og Juba så høyt når det gjaldt oljeproduksjonen og hva som skulle betales i avgifter for transport av oljen gjennom rørledninger, at regjeringen i Juba stanset oljeproduksjonen.
Da den kom i gang igjen vinteren 2013, hevdet selskapene at de måtte ta igjen tapt produksjon og inntekt, og derfor ikke kunne prioritere miljøproblemene.
Borgerkrigen i Sør-Sudan mellom desember 2013 og august 2015 har gjort all forurensing verre. Når dette skrives høsten 2015, er det fortsatt så farlig å ferdes i de tre mest ødelagte delstatene at det er vanskelig å få konkret informasjon om miljøødeleggelsene fra krigen og oljevirksomheten.
Regjeringen i Juba har hverken politisk vilje eller moralsk autoritet til å gjøre noe som helst med disse forholdene som er så ødeleggende for mennesker, dyreliv og miljø. Omfanget av miljøødeleggelsene som følge av oljevirksomheten i Sør-Sudan er i 2015 større enn noen gang. Hver eneste time, hvert eneste døgn siger det forurensede vannet og oljeavfallet med alle giftstoffene ut i alle elver og vassdrag – og ned i grunnvannet, og ut i Afrikas store livsåre, Nilen.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

1 kommentar

  1. […] den ødeleggende forurensingen av Nilen, som truer Egypts livsgrunnlag (se Ny Tid nr. 29–2015, «Historiens elv forgiftes»). Det er ingen tegn på virkelig liberalisering av samfunnet i Saudi-Arabia. Landet vil fortsatt […]

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.