– Har sannsynligvis drept sivile


Det norske Afghanistan-engasjementet trues av opplysningene om drap på en 7-åring, sier den nye Prio-sjefen. Kristian Berg Harpviken etterlyser en uavhengig granskning.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2009-07-10

– Norske myndigheter og militære står overfor et stort problem i Afghanistan. Måten de opererer på, der de går inn med tung bevæpning i områder med fastboende, gjør at det er vanskelig å skille mellom sivilbefolkning og Taliban-soldater. Det virker derfor sannsynlig at også sivile liv har gått tapt i de siste års kamper der norske styrker har vært involvert.

Det uttaler Kristian Berg Harpviken, den nye direktøren for Institutt for fredsforskning i Oslo, Prio. 1. juli tok Afghanistan-eksperten, som har doktorgrad på afghaneres flyttemønstre i krigstid, over som ny Prio-leder etter Stein Tønnesson.

Han har med interesse fulgt med i de siste ukers nyhetsartikler i Ny Tid. I forrige utgave, 26. juni, sto den afghanske fylkespolitikeren Amer Tawakul (60) fram og viste bilde av sønnesønnen Zalmai på 7 år, som han sier ble drept under et bombeangrep der norske styrker skal ha vært involvert i november i fjor. Det norske Forsvarsdepartementet påstår på sin side at ingen afghanske sivile skal ha blitt drept av norske styrker i løpet av 7,5 år med krigshandlinger, til tross for en rekke trefninger hvor påståtte Taliban-opprørere er blitt skutt og drept.

Usannsynlige påstander

«Norske styrker i Afghanistan har ikke gjennomført operasjoner hvor sivile har omkommet, så langt det er mulig å fastslå slikt med absolutt sikkerhet», uttalte kommunikasjonsrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet til Ny Tid 12. juni.

– Det er usannsynlig at Forsvarsdepartementet kan si noe slikt med sikkerhet, spesielt fordi det er så vanskelig å skille mellom sivile og stridende, som departmentet selv påpeker, uttaler Harpviken.
Han reagerer også på at det ikke føres noen statistikk over antall afghanere som nordmennene dreper, slik at man kan analysere utviklingen i det norske militærengasjementet. I slutten av juni var Harpviken og kollega Morten Bergsmo i skriftlig debatt med statssekretær Espen Barth Eide (Ap) i VG, hvor det ble klargjort enighet om at Norge i Afghanistan deltar i en borgerkrig – og ikke kriminalitetsbekjempelse, slik norske offiserer tidligere har hevdet.

Abonnement kr 195/kvartal

I vinter kom det på NRK Brennpunkt fram at flere sivile kunne framlegge dødsattester på at de har mistet sine nærmeste ikke-stridende familiemedlemmer. Amer Tawakuls dokumentasjon på at han mistet to barn, Abdul Ghani (35) og Abdul Nazir (12), samt sønnesønnen Zalmai Jan (7), under et angrep på landsbyen Khwaja Shar-Shar 5.-6 november i fjor, skal likevel være den hittil mest konkrete og underbygde anklagen om at norske styrker skal ha vært medansvarlig for drap på sivile.

– Troverdig Tawakul

I Ny Tid 19. juni uttalte Meymanehs visepolitisjef, Sadiq Khan, at «nordmennene ba da om luftstøtte etter å ha lokalisert Taliban-huset, som så ble bombet av fly». Tawakul benekter imidlertid at noen i familien skal ha vært med i Taliban. Han har fått ISAF-bekreftelse på at han har mistet familiemedlemmer, og han fikk fra president Hamid Karzai 65.000 kroner og gratis pilegrimstur til Mekka som erstatning.

– Dette er opplysninger som umiddelbart virker troverdige. Det er selvfølgelig vanskelig å få fram bevis som vil holde i en rettssal. Reaksjonene tyder på at dette trykker på en øm tå hos norske myndigheter. Opplysninger som de Tawakul her kommer med, med konkrete beretninger om at norske militære kan ha et medansvar for drap av uskyldige, afghanske sivile, kan utløse sterke reaksjoner i Norge, og utgjør dermed en trussel mot hele det norske militærengasjementet i Afghanistan. Nest etter tap av norske soldater, så er dette kanskje det som kan vekke sterkest reaksjoner i den norske opinionen, uttaler Harpviken.

– Forsvarssjef Sverre Diesen uttalte til NRK i vinter at man vil gå inn i påstander om norske drap på sivile, men at det da ikke var noen kjente tilfeller. I Ny Tid 26. juni kommer det imidlertid fram at Forsvaret har kjent til Tawakuls påstander i åtte måneder, da Fellesoperativt Hovedkvarter opplyste at det også i november gikk «rykter om at to av Tawakuls slektninger hadde blitt drept». Hva synes du om informasjonen fra norske myndigheter?

– Her er det motsigelser mellom uttalelser fra forskjellige deler av Forsvaret. Det hevdes offensivt at de har lagt seg på en langt åpnere linje enn tidligere, men i denne saken ser vi at det er sterke begrensninger på Forsvarets åpenhet.

Ønsker granskning

– Hva bør nå skje framover, for å få mer klarhet i hvem som eventuelt drepte Tawakuls familiemedlemmer og andre sivile der norske soldater kan ha vært involvert?

– Jeg mener av prinsipp at Norge her bør gå inn for en uavhengig granskning for å avklare ansvarsforholdene når det påstås at sivile er drept, som her. Amerikanerne, som har fått ansvaret for flere av de alvorligste hendelsene der sivile har blitt drept, har i større og større grad akseptert granskninger. Over de siste tre-fire år har det blitt enormt fokus på at de sivile mister livet i de internasjonale styrkenes operasjoner. Dette truer legitimiteten til internasjonale styrker i Afghanistan. Obama-administrasjonen ser nå ut til å gå i bresjen for granskninger av slike tilfelle, og jeg håper at Norge vil bidra til å etablere en ny standard, sier Harpviken.

Ny Tid har snakket med Kai Eide, FNs spesialutsending til Afghanistan, men han ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt det bør foretas en uavhengig granskning av hva som har skjedd med Tawakuls barn og barnebarn. ■

–Bombet ikke

Statssekretær Espen Bart Eide i Forsvarsdepartementet reagerer kraftig på Harpvikens uttalelser.

Av Ragnhild Andersen

– Jeg reagerer sterkt på det Harpviken her sier. Vi har gjentatte ganger sagt at så langt det overhodet er mulig å fastslå, så har vi ingen indikasjoner på at norske styrker har drept sivile i Afghanistan. Vi har detaljert informasjon om alle operasjoner vi er med på. Vi har stridsrapporter som viser hvor vi har vært og hva vi har skutt mot, og vi vet at det ikke ble bombet noen hus i denne konkrete operasjonen i november i fjor. Problemet med Harpvikens uttalelse er at det ligger mellom linjene at det ikke er helt sant det vi sier, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide (Ap).

– Men hvis dere med så stor sikkerhet kan si at norske styrker ikke bombet noen hus i denne operasjonen, hvorfor vil dere ikke da gå ut med den dokumentasjonen dere sitter på?

– Vi går jo ut med vår konklusjon, som er at norske styrker ikke kan ha drept sivile denne dagen. Når det gjelder selve stridsrapportene, så er de graderte, og da kan vi ikke kan gå ut med dem.

– Men dette blir jo påstand mot påstand. Kristian Berg Harpviken foreslår å innlede en uavhengig granskning av saken. Vil Forsvarsdepartementet åpne for det?

– Dersom det en gang i framtiden skulle oppstå en situasjon der det er mer uklart hva som har skjedd, vil det absolutt være aktuelt å gjennomføre en ekstern granskning. Men her sitter vi på omfattende dokumentasjon som viser at norske soldater ikke har bombet noe hus, og da må det sannsynliggjøres av noe annet enn at en afghaner står fram og forteller at norske styrker har drept hans familiemedlemmer. Vi utelukker på ingen måte at sivile liv gikk tapt denne dagen, men da har de blitt drept av andre – ikke norske styrker. Når det er sagt, så er Norge med i Nato, noe som gjør oss kollektivt medansvarlig når sivile i Afghanistan blir drept. Det er ikke noe vi prøver å vri oss unna. Enhver skade på sivile er én for mye.

Barth Eide understreker at dersom det skulle skje at norske styrker tar sivile liv, vil departementet ga ut med det med en gang. «Norge har vært svært tydelige i Nato-fora, herunder Nato-rådet og i forsvars- og utenriksministermøtene, omkring problematikken sivile tap. Vi har bidratt betydelig til å stramme inn operasjonskonseptene for hele operasjonen de siste årene. Ikke minst går dette på spørsmålene om sikker identifikasjon av mål og hva som skal til for å være ‘sikker’ i en stridssituasjon. Det blir da nå også strammet inn på bruken av flystøtte, som jo ofte er kilden til de fleste tilfellene av sivile tap», påpeker han i e-post til Ny Tid.

Forsvaret hemmeligholder

Ny Tid har de siste ukene forsøkt å få utfyllende svar fra Forsvaret, ved Forsvarssjef Sverre Diesen, angående påstander fra afghansk politi, politikere og lokalbefolkningen påstander om norske soldaters drap på sivile.

Tirsdag fikk Ny Tid denne e-posten fra Heidi Kristin Langvik-Hansen, pressetalskvinne for Forsvarssjefen:

«Det skal ikke herske noen tvil om at Forsvaret tar anklager om drap på sivile svært alvorlig. Forsvaret har alltid en gjennomgang av alle kamphandlinger norske styrker har vært involvert i. Det gjør vi for å forsikre oss om at alt har foregått i henhold til krigens folkerett, gjeldene engasjementsregler og Forsvarets etiske adferdsregler.

I tillegg er det viktig for oss å klarlegge omstendighetene for å ivareta soldatenes egen rettssikkerhet. Vanligvis innhentes vitneskildringer og rapporter fra egne og allierte soldater, i tillegg til blant annet etterretningsinformasjon, sambandslogger, oversikt over ammunisjonsbruk og så videre. All bruk av fly blir grundig dokumentert. Alle bombedropp blir filmet fra flyet, i tillegg blir GPS-koordinatene for målet lagret.

Det finnes også egen lydlogg for kommunikasjonen mellom soldatene på bakken og flyet. Forsvaret har derfor god dokumentasjon på hva som skjedde i Ghowrmach den 5. november 2008. Dokumentasjonen er innhentet fra flere kilder som er uavhengige av hverandre. Denne type dokumentasjonen er imidlertid høyt gradert, og det er derfor ikke mulig for Forsvaret å frigi dette.

Med bakgrunn i denne dokumentasjonen kan Forsvaret med stor sikkerhet fastslå at ingen hus ble truffet i det aktuelle flyangrepet. Vi har derfor ingen indikasjoner på at norske styrker har vært medvirkende til at sivile liv har gått tapt i dette angrepet.»


Kjære leser. Du har nå 1 frie artikler igjen denne måneden. Tegn gjerne et abonnement, eller logg deg inn under om du har et.