– Handel kan redde Afrika

Denne uka ble det klart at 150.000 barn trues av sultedøden i Niger. For noen måneder fikk Siv Jensen sto oppmerksomhet da hun besøkte Afrika, men hun innrømmer nå at Fr.p. ikke har endret synet på u-hjelp.

Ny Tid

Sommeren 2005 sto i Afrikas tegn. For et par uker siden arrangerte Bob Geldof Band Aid for å løfte Afrika ut av fattigdommen, Tony Blair frontet kontinentet på G8-møtet og en hel verden sang for å hjelpe.

Men det tok ikke lang tid før virkelighetens verden igjen meldte seg: Dagens sult-katastrofe i Niger kom tilsynelatende plutselige, men ulike FN-organer har advart mot dette siden oktober i fjor, uten å vinne mye gehør. Det paradoksale er at en slik katastrofe fikk utvikle seg selv i et år hvor Afrika skulle stå i fokus.

I vår var Siv Jensen, nestleder i Fremskrittspartiet (fr.p.) på reise i Uganda sammen med Flyktningehjelpen, en reise som satte sine spor. Fr.p. har alltid ligget til siden for alle andre partier i u-hjelpsspørsmålet, og Kr.F. har blant annet pekt på bistandspolitikken til Fr.p. som en av hovedbegrunnelsene for at det er uaktuelt med regjeringssamarbeid med partiet.

I de siste dagene har vi vært vitne til sultkatastrofen i Niger, samtidig som debatten går om “trade” (handel) eller “aid,” (u-hjelp). Hva mener du om dette nå med bakgrunn i Afrika-turen din.

Utviklingslandene må gis muligheter til å leve av de varene de produserer. De må derfor få anledning til å selge sine varer til Norge uhindret av restriksjoner og spesielle avgifter. Fremskrittspartiet kan ikke godta en utviklingshjelp som går ut på å bygge ut et produksjonsapparat i u-landene, for deretter å nekte å importere produktene.

Ut ifra presseoppslagene kunne det virke som du og Fr.p. endret syn på u-hjelp etter Uganda-turen?

Nei, Fr.p. har ikke endret syn på utviklingshjelp.

Afrika-turen påvirket deg ikke politisk?

Afrika turen gjorde selvsagt inntrykk. Alt blir uendelig mye sterkere når man ser det direkte, fremfor via tv-skjermen. Men jeg ble faktisk mer overbevist om at mye av dagens bistandspolitikk er feilslått.

Vil dere ikke slette gjeld overfor utviklingslandene?

Fremskrittspartiet erkjenner at enkelte u-land ikke har forutsetninger for å kunne betjene sin gjeld. Det bør derfor vurderes å gradvis ettergi gjeld til disse landene under forutsetning av at man kan få til et internasjonalt samarbeid om dette. Det må imidlertid stilles krav til demokratisering og innføring av markedsøkonomi. Ettergivelse av gjeld bør skje i takt med gjennomføring av kravene.

Hva mener du om gjeldende norsk politikk på dette området?

Norge har vært for opptatt av å måle sin bistandsinnsats I prosent av BNI, fremfor å måle resultatene av bistanden. Det er åpenbart at mye av norsk bistand ikke har kommet frem til de som reelt sett har behov for det. Samtidig har vi heller ikke vært flinke nok til å stoppe bistand til land hvor lederne opptrer I strid med menneskerettigheter og andre grunnleggende prinsipper. Bistandsminister Hilde Frafjord Johnsen (kr.f.) har riktignok vist en viss vilje til å endre på dette.

Når en sultekatastrofe som dette kommer i et år hvor vi har snakket så mye om å ha fokus på Afrika, hva sier det om vårt engasjement?

Jeg mener det synliggjør at mye av den verdensomspennende bistandspolitikken har feil fokus.

Hva med nødhjelp, slik barna i Niger nå tydeligvis kan ha en del bruk for?

Fremskrittspartiet går inn for rent humanitær u-hjelp i forbindelse med naturkatastrofer og krigshandlinger, men forutsetter at hjelpen går direkte til de nødlidende. Det er viktig å gi hjelp for å bekjempe alvorlige helseutfordringer som HIV/Aids- epidemien, og vi mener dette er noe av det beste Norge kan gjøre for en bedre utvikling i verden. Fremskrittspartiet mener også at støtte til vaksinering av barn vil gi en positiv effekt for å bekjempe fattigdom.

Ordningen med tvungne bidrag til statlig u-hjelp gjennom beskatningen bidrar til å svekke den enkeltes personlige ansvarsfølelse og giverglede. Statlig u-hjelp også stort sett lite effektiv og kostbar å administrere. Mange av landene som mottar norsk u-hjelp, kjøper våpen og luksusartikler i stedet for å sørge for mat og skolegang til sine innbyggere

Mener du dermed at dagens norsk u-hjelp kan være med på å skape sultkatastrofer?

Det er en farlig beskyldning å komme med. Jeg tror ingen ønsker å bidra til mer sult, men mener generelt at Norge og mange andre land må tørre å re-orientere sin bistandspolitikk. Det er blitt litt for mange verdensomspennende konferanser med canapeer og champagne og for lite fokus på løsninger.

Hvordan skal da Afrika bringes på fote?

Økonomien kan ikke utvikles når de fleste land i den vestlige verden setter en effektiv stopper for import fra u-landene. Enkelte land har kommet seg ut av uføret ved å innføre et markedsøkonomisk system og mer frihet for den enkelte. Det bør oppmuntres til en slik utvikling også i andre u-land. Målet må være å stimulere til en effektiv jordbruksproduksjon, slik at sult kan forhindres og tørkekatastrofer kan forebygges. Dette gjøres best gjennom å innføre markedsøkonomi. Erfaringene har vist at land som har mottatt mest norsk u-hjelp, for eksempel Tanzania, har hatt den svakeste økonomiske utviklingen. Landene er blitt helt avhengige av u-hjelpen, og u-hjelpen er slett ikke blitt hjelp til selvhjelp.

Ingen andre partier i Norge vil jo avskaffe u-hjelpen, hva da?

Så lenge det ikke er mulig å få flertall for å avskaffe den statlige tvungne u-hjelpen, vil Fremskrittspartiet arbeide for at den u-hjelp som gis, skal få størst mulig effekt. Fremskrittspartiet vil at u-hjelp skal kanaliseres til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel, oppheve prisreguleringer og er villige til å balansere sine offentlige budsjetter.

Men vi fikk jo bygget opp Norge ved å lukke økonomien vår, burde ikke fattige land nå få den samme muligheten?

I en overgangsperiode er det nok nødvendig for flere u-land med visse særordninger, men likevel lider jo de fleste av landene av mangel på tilgang til markeder, ikke motsatt.

Kommentarer
DEL