Grønne Ny Tid

Her er en grønn avis for deg opptatt av klimaendringene. Ny Tid praktiserer fra i dag av klimatiltak i alle ledd: Papiret er resirkulert, sporbart, bærekraftig og lages ved hjelp av biobrensel. Trykkeriet er grønt og prisbelønt. Ny Tid blir 4. november 2011 Norges første klimanøytrale avis.

Miljøansvar. I januar 2006 ble Ny Tid Norges første avis i magasinformat. Og nå i oktober 2011 blir Ny Tid, hvori opptatt Orientering, Norges første avis som både er klimanøytral og trykkes på resirkulert papir.

Den 3. november fikk Ny Tid utstedt «Klimasertifikatet» for «klimanøytrale trykksaker 2011». Ikke bare energibruken er minimalisert, fra trærne hogges i skandinaviske skoger til du har Ny Tid-bladet i din postkasse. Og ikke bare mesteparten av papiret resirkulert – og lages på miljøvennlig FSC-masse – ved hjelp av bioenergi og klimavennlig teknologi i verdensklasse.

I tillegg kompenserer både Ny Tid og trykkeriet Grøset for alle CO2-utslippene, i tråd med FNs Kyoto-avtale fra 1997, i samarbeid med CO2focus. Det betales for «FN-sertifiserte klimakvoter tilsvarende de faktiske CO2-utslippene» for å bekjempe global oppvarming («grønn utviklingsmekanisme»).

Dermed er både ukeavisa Ny Tid og hele trykkeriets produksjon klimanøytral.

Blant tiltakene Ny Tid-abonnenter da er med på å støtte, er FNs prestisjefulle «Gold Standard»-prosjekt 443 i Mexico. Prosjektet er et samarbeid mellom statlige, private og uavhengige aktører, som gjennom en massiv miljøkampanje har fått millioner av meksikanere til å bytte ut sine konvensjonelle glødelamper med sparepærer. Prosjektet går ut på å distribuere 30-50 millioner sparepærer til meksikanske husstander i løpet av 10 år. Målet er også å øke kunnskapen og bevisstheten rundt klima- og miljøspørsmål.

– Prosjektet som Ny Tid støtter, sørger for at meksikanske husholdninger reduserer sitt energiforbruk, samtidig med at de vil bruke mindre av inntektene sine på strømregningen. Det er bra både for klimaet ved at strømprodusentene bruker mindre fossilt brensel, og bra for økonomien, forklarer seniorrådgiver Jan Krogh i Grøset Trykk.

KLIMAEKSPERT: Andrew Kroglund. FOTO: Utviklingsfondet

– Tar ansvar

Gjennom å sørge for miljøvennlighet i alle ledd i produksjonen av avisa, forsøker Ny Tid å jevne ut den miljømessige belastningen en avisproduksjon utgjør.

– Om alle tar delansvar, så får summen av handlingen våre konsekvenser. Ny Tid tar nå ansvar på et felt de selv kan kontrollere, nemlig hvordan avisen blir produsert, sier informasjons- og politikksjef i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund.

I Norge er det ingen andre aviser som til nå har sørget for total klimanøytralitet, både i trykket av avisa og i utslippene knyttet til produksjonen av det redaksjonelle arbeidet. Kroglund håper at også andre medier vil følge etter, slik at de i likhet med ukeavisa Ny Tid kan sørge for økt miljøvennlighet i alle ledd av produksjonen.

– Det er virkelig ingen grunn til at ikke mediene, som mener noe om alt, ikke skulle mene at de selv også har et klimaansvar. Når Ny Tid er først ute, er dét et fint signal til andre trykte medier, og det bør da være selvsagt at Ny Tid oppfordrer andre til å følge i deres fotspor, sier Kroglund.

Ny Tid skiftet i høst trykkeri. Avisa benytter nå det klimanøytrale trykkeriet Grøset Trykk AS for en mest mulig miljømessig produksjon. Grøset er et av Europas ledende innen miljøsertifisert grafisk produksjon. Ny Tids trykkeri vant de den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen allerede i 2005. Bedriften har også mottatt de internasjonale EMAS-prisene i 2006, 2008 og 2009 for sitt miljøengasjement.

– Det er både bra og viktig for Ny Tids omdømme at avisa tar bærekraftig miljø og samfunnsansvar på alvor. Samtidig er avisa med på å støtte oppunder en bærekraftig utvikling i Norge. Signalene Ny Tid sender, viser både seriøsitet og moral. Dette er da en av de norske bedriftene som går foran viser at det nytter. I framtiden er jeg sikker på at det blir obligatorisk for alle bedrifter å dokumentere sitt CO2-utslipp, sier daglig leder i Grøset Trykk AS, Jan Erik Pettersen.

Har klimaregnskap

Grøsets og Ny Tids klimakvotekjøp kompenserer for alt utslipp av CO2 som produksjonen av Ny Tid står for. Det gjelder alt fra papirets framstilling og trykk, til transport og distribusjon.

SERTIFIKAT: Den 3. november ble Ny Tid tildelt Klimasertifikatet.

– Vi beregner det totale CO2-utslippet ved produksjon av papir, trykking, ferdiggjøring av trykksak, samt transport til kunde eller post. Utifra disse tallene blir innkjøpt CO2-kvote slettet, forklarer Jan Krogh, seniorkonsulent i Grøset Trykk AS.

I tillegg til å sørge for at selve produksjonen av magasinet er klimavennlig, har Ny Tid foretatt et regnskap over bedriftens samlede CO2-utslipp. Det gjelder både bedriftens strømforbruk og journalistenes reise til og fra jobb. Klimaregnskapet kartlegger utslippene bedriften har i alle ledd av det redaksjonelle arbeidet, altså i produksjonen av magasinets innhold, inkludert det administrative arbeidet. Ny Tid har som policy ikke å bruke fly- eller klimafiendtlige transportmidler i produksjonen, tross at avisa hver uke har rapporter eller artikler fra ulike deler av verden. Til tross for at Ny Tid dermed setter små fotavtrykk, er det likevel en rest som dekkes av klimakvotekjøpet:

– Fysisk sett kan ingen produksjon være hundre prosent klimanøytral. Gjennom å kjøpe og betale noen andre for å redusere sine utslipp, kan en bedrift imidlertid kompensere for sine utslipp, forteller Per Otto Larsen, som er faglig leder i CO2-focus.

Klimanøytralitet eller klimakompensasjon innebærer at man har målt sine egne utslipp gjennom et såkalt klimaregnskap.

Faksimile: Ny Tid utgave 4. november 2011

– Vi opplever ofte at virksomheter som benytter seg av denne metodikken er flinkere og mer motiverte i sin klimatilnærming, og at de dermed oppnår gode resultater. Mange vil tenke at dette er en sovepute, for å gjøre ting på hjemmebane, men erfaring viser det motsatte, avslutter Larsen.

Bærekraftig produksjon

Våren 2009 ble Grøset Trykkeri, som første norske grafiske bedrift, PEFC- og Forest Stewardship Council (FSC)-sertifisert. Dette innebærer at alle ledd i papirproduksjonen – fra skogbruk, til tremasse og papirfremstilling, via grossist og til bedriften – er miljøsertifiserte.

Rutinene garanterer sporbarhet tilbake til skogen treet er hentet fra. Dette kalles Chain of Custody ( CoC ) og kontrolleres av utenforstående sertifiseringsorgan.

– Begge sertifiseringene er en bekreftelse på at skogbruket drives på en godkjent og ansvarsfull måte som lever opp til krav angående økologiske, sosiale og økonomiske aspekter. For kundene våre betyr det at de leverer et produkt som støtter et bærekraftig skogbruk, forteller Krogh.

Norsk industri står for til sammen en fjerdedel av de årlige CO2-utslippene i Norge. Selv om grafisk virksomhet kun står for 0,1 prosent CO2-utslipp fra norske bedrifter, er virksomheten er del i en kjede der skogdrift, produksjon av maskiner, papir, plater og trykkfarge, samt oppvarming, kommer som en konsekvens av bransjens virksomhet.

– Moderne grafisk produksjon er ikke noen stor forurensningskilde. Men i praksis er det like viktig å tenke miljø som i andre mer forurensede bransjer. Grøset har i flere år sett at det vil komme krav til miljø fra markedet innenfor vårt segment. Dette har også skjedd selv om det er et stykke igjen til faste standarder, sier Krogh. ■

Klimapapir

Mesteparten av Ny Tid-papiret er resirkulert, kanskje fra din husholdning. Resten er fra sporbare og økologisk behandlede furutrær i Värmland. Energien kommer fra biobrensel.

Papir. Antalis Norge er navnet på papirleverandøren til Grøset Trykkeri og Ny Tid. For å bli mer miljøvennlige kan trykkeriene miljøsertifisere seg som Svanemerket trykkeri og andre miljørelaterte sertifiseringer som FSC.

I produksjonen av Ny Tid benyttes papiret «RePrint Deluxe», som består av 60 prosent resirkulert papir. De resterende 40 prosentene består av cellulose produsert av furu fra Billerud Gruvön i svenske Värmland, ikke så langt fra den store innsjøen Vänern. Dette skogsområdet, mellom Säffle og Karlstad, er FSC-sertifisert.

– Den viktigste miljøegenskapen til dette papiret ligger i den høye andelen resirkulert råstoff som produktet består av. Den resterende cellulosen framstilles av tømmer hugget i svenske skoger, forteller teknisk sjef i Antalis Norge, Helge Rosbach

Avhengig av kildesortering kan man få grå eller hvite resirkulerte papirkvaliteter. Papirfiberen som brukes i papiret kan teoretisk sett resirkuleres 4-5 ganger. I RePrint-papirene benyttes 60 prosent resirkulert fiber, samlet inn også fra norske husholdninger. De resterende 40 prosentene, de svenske furutrærne, gir papiret bedre styrke.

– Dette papiret er i seg selv et miljøvennlig produkt. Råvarene kommer fra bærekraftige, sertifiserte skoger, forteller Rosbach.

Det er flere miljømessige faktorer som spiller inn i papirproduksjon. Også dette er det tenkt på i produksjonen av Ny Tid-papiret.

– Ved å plante tilsvarende ny skog der den gamle hogges, bindes tilsvarende mengde CO2. Dermed vil skogen bli bærekraftig og «CO2-nøytral». Dette er første skritt på veien for å drive en miljøvennlig papirproduksjon, forteller Rosbach.

Faksimile: Ny Tid utgave 28. januar 2011

Det endelige Ny Tid-papiret produseres ved papirfabrikken Dalum i Odense, på Fyn i Danmark. Fabrikken anvender 100 prosent av det innsamlede papiret og fibrene til nytt papir. Avfallsstoffene går til landbruket eller sementproduksjon.

Energiforbruket på papirfabrikken Dalum dekkes 100 prosent av biobrensel. ■

– Viktig for Ny Tid

– Det passer Ny Tids tradisjon og profil godt at vi er i front i Norge med å bli en grønn avis.

KART: Her, mellom Säffle og Karlstad, kommer Ny Tids bærekraftige furutrær fra.

Klimavennlig. Dét uttaler ansvarlig redaktør i Ny Tid, Dag Herbjørnsrud. I januar 2006 lanserte han avisa i magasinformat.

– Vi har lenge prøvd å få til en mest mulig klimavennlig produksjon av papiravisa vår, og det er gledelig at vi endelig har klart å få til dette. Våre journalister stiller ikke kun kritiske spørsmål til norske myndigheter om deres klimaarbeid – de skriver nå også i en avis som i praksis lever opp til festtalenes idealer. Nå kan man lese avisa med ekstra god samvittighet, hver uke, uttaler Herbjørnsrud.

Avisa har som bevisst valg ikke å bruke fly under reportasjereiser, samt å velge klimavennlige produksjonsmetoder i alle ledd.

– Når Ny Tid, som er en idealistisk avis uten rike eiere, har bevissthet og overskudd nok til å sikre egen klima- og miljøvennlighet – mener jeg at også andre mer kommersielle aviser burde klare det samme. Vi oppfordrer andre norske aviser til å velge mest mulig klimavennlige trykkerier og stille krav til sine underleverandører om å dokumentere miljøtenkning i alle ledd. I det rike oljelandet Norge bør vi kunne klare å være i tet, istedenfor i siste rekke – slik det nå ser ut med stans i norsk Think-, Buddy- og REC-produksjon. Når Ny Tid nå blir klimanøytral, er det vårt lille bidrag til å vise at det nytter – når vi kan, kan alle, sier Herbjørnsrud.

REDAKTØR: Dag Herbjørnsrud. FOTO: Ny Tid

– Men Ny Tid har jo på lederplass skrevet at oljelandet Norge kjøper seg avlat ved å satse så mye på klimakvotekjøp. Gjør ikke Ny Tid nå det samme som avisa kritiserer norske myndigheter for å gjøre?

– Godt spørsmål. Men forskjellen på Ny Tid og olje-Norge er blant annet at vi bevisst reduserer utslippene, istedenfor å øke dem. Ny Tids klimakvotekjøp er bare den siste lille resten etter en lengre prosess med resirkulert papir, sporbare trær, klimavennlig trykk og minimalisert energibruk. Ny Tid viser at klimavennlighet handler ikke om penger, men om bevissthet, avslutter Herbjørnsrud. ■

Dette er innledningen til hovedsaken i ukemagasinet Ny Tids utgave 40. november 04. 2011. Les mer i ukas utgave, i salgs i butikker over hele landet. Få tilsendt utgaven gratis ved å abonnere (abo@nytid.no), eller klikk her.

Kommentarer