Bestill høstutgaven her

FRP

MER KAMPKRAFT: Frp vil ha mer kampkraft i det norske forsvaret, og åpner for å finansiere nye større våpensystem utenfor forsvarsbudsjettene.

Fremskrittspartiets partiprogram for 2021–2025 er tydelig liberalistisk, men i mindre grad basert på liberal fredsteori enn Venstres valgprogram. Frps valgprogram er tydelig antiautoritært, og det legges gjennomgående vekt på beskyttelse av menneskerettighetene.

I dette programmet fastholdes det at et intensivert internasjonalt samarbeid er avgjørende for å forhindre krig, krise og konflikt. Ifølge programmet bør FN konsentrere seg mer om krigsforebyggende og fredsskapende arbeid. Frps linje er at FN skal effektiviseres. I denne sammenhengen bør fredsskapende operasjoner, humanitært arbeid og kriseinnsats, i tillegg til forsvar av menneskerettighetene, prioriteres – mens mye annet i FN bør nedprioriteres. En tilsvarende prioritering legges til grunn i utviklingspolitikken. Bistanden skal generelt reduseres, og bistanden til nød-, katastrofe- og humanitærhjelp til flyktninger i nærområder til krig skal økes.

I dette valgprogrammet prioriteres norsk militær kampkraft høyt. Frp tar til orde for å øke forsvarsbudsjettene betydelig og åpner samtidig for at større krigsmateriellanskaffelser skal finansieres utenfor disse budsjettenes rammer. Dette siste er de alene om. Frp vil som Høyre, Sp og Ap øke norsk militær tilstedeværelse i nordområdene, men vektlegger ikke avspenningspolitikk like tungt som de øvrige i denne sammenhengen.

Frp vil også legge til rette for økt trenings- og øvingsnivå i Norge innen rammen av NATO. For å utvikle Norges forhold til USA som vår nærmeste allierte vil Frp prioritere øving med amerikanerne i Norge, i tillegg til forhåndslagring av amerikansk militært materiell.

Som Ap taler også Frp i sitt program om våpenindustrien i utelukkende positive vendinger. Programmet fremhever at Norge er avhengig av industrien for egen forsvarsevne, og at våpenindustrien også er viktig for annen industriutvikling i Norge. Frp går derfor til valg på å gi våpenindustrien gode rammebetingelser.

Frps program anerkjenner at spredning av atomvåpen er en alvorlig trussel, men da uten å artikulere politikk for atomnedrustning.

Sammenstilt med de øvrige partienes valgprogram legger Frps program mindre vekt på voldsforebygging og ikkevoldelig konflikthåndtering. Dette programmet påpeker også begrensningene ved dialog som verktøy i konflikthåndtering, heller enn å fremheve dets muligheter – noe ingen av de andre av partiprogrammene gjør. Antidiskrimineringsarbeid får også mindre omtale hos Frp enn eksempelvis hos Ap, SV og MDG (med unntak av aldersdiskriminering).

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte