Bestill høstutgaven her

Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!» Legen som vurderer om mennesker på Trandum er friske nok til å forlate landet, er samtidig en aktiv debattant på innvandringsfiendtlige nettsteder.

gunnar-faehn-med-sin-utmerkelse-foto-olav
Gunnar Fæhn

Ny Tid kan avsløre at en av legene som siden 2004 har hatt ansvar for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, ved flere anledninger har uttrykt seg svært kritisk til innvandring og asylsøkere på fremmedfiendtlige nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat. «Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader,» skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no for to år siden.

skjermbilde-385Under en artikkel om den økte oppslutningen hos den islamfiendtlige organisasjonen Pegida, skriver legen: «Ulempen er at det er vinneren som skriver historiebøkene. Holder vi fram som nå, så risikerer vi at historiebøkene seinere kan berette om de heltemodige demonstrantene som stred den gode strid for økt innvandring. Timeglasset er i ferd med å renne ut.»

På det samme nettstedet, under en artikkel om at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland, kommenterer han «Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!»
Han har også vært aktiv på svenske Avpixlat: «Kom deg raskt, Jimmy (Åkesson, tidligere leder for Sverigedemokratene, red. anm.) – Sverige og Norden trenger deg», skriver han under en artikkel om at den tidligere SD-lederen var blitt sykmeldt.
skjermbilde-377Legen heter Gunnar Fæhn, kommenterer under profilnavnet «Gnrf» og har de siste 12 årene vært hovedansvarlig for helsetilbudet på Trandum, som leies inn av hans firma Legetjenester A/S. I tillegg er han sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum er i helsemessig god nok stand til å bli deportert fra Norge (såkalte fit for fly-erklæringer). Denne dobbeltrollen – kombinasjonen av behandler, sakkyndig og privat innleid – ble av Sivilombudsmannen trukket frem som uheldig etter deres besøk ved internatet i mai 2015.

Problematisk. Leder i Legeforeningens etikkråd Svein Aarseth mener det er problematisk at legen som har ansvar for de innsatte på Trandum gir uttrykk for fremmedfiendtlige holdninger på nett.

«Gitt at dette er samme person, vil jeg si at det er problematisk at han uttrykker seg på denne måten samtidig som han har en krevende stilling på utlendingsinternatet, der han fyller en dobbeltrolle som behandler og sakkyndig – og sitter med ansvar for å vurdere om mennesker er friske nok til å forlate landet eller ikke,» sier Aarseth når Ny Tid viser ham de aktuelle kommentarene.

Han forventer at Politiets utlendingsenhet følger opp kommentarene med legen:
«Ledelsen på Trandum bør vurdere i hvilken grad disse holdningene kan sies å påvirke hans yrkesutøvelse som lege,» sier Aarseth, og legger til at etikkrådet så langt ikke har mottatt noen klage på Legetjenester A/S.

«Det er problematisk at han uttrykker seg på denne måten samtidig som han har en krevende stilling på utlendingsinternatet.»

«Graverende.» Leder for Antirasistisk senter Rune Berglund Steen reagerer på at en lege har så fiendtlige holdninger til menneskene han er satt til å behandle.

«Spesielt Avpixlat må regnes som et høyreekstremt nettsted. Det er ikke sånn at man ved et ‘uhell’ roter seg inn her og skriver innvandringsfiendtlige kommentarer,» sier Steen, som mener saken bør undersøkes nærmere. «Min første reaksjon da jeg hørte om denne legens holdninger, er at dette kan forklare de tingene jeg har hørt om problemer og svikt i helsetjenesten på Trandum gjennom mange år. Legen på Trandum er det eneste reelle helsetilbudet til mennesker i en veldig utsatt og sårbar situasjon. I utgangspunktet skal en lege selvsagt kunne ytre seg som han vil. Problemet oppstår hvis de negative holdningene påvirker jobben han gjør. I så fall har mennesker som hadde behov for og krav på helsehjelp, i stedet lidd på grunn av legens holdninger. Hvis det har skjedd her, er det graverende. Vi forventer at saken undersøkes nærmere, inkludert legens skikkethet til det ansvaret han er betrodd,» sier Steen til Ny Tid.

«Kunne spart dem for lidelsen.» Lege Gunnar Fæhn selv sier til Ny Tid at holdningene han uttrykker på nett, ikke står i konflikt med hans rolle som lege og medisinske vurderinger som gjøres.

«Mine kommentarer uttrykker personlige holdninger som ikke har noen negativ påvirkning på jobben jeg gjør som lege på Trandum. Man kan ha sine egne meninger uten at dette behøver å ha noe å si for den medisinske vurderingen av pasienter,» sier Fæhn til Ny Tid.

Står du inne for alt du skriver?

«Jeg har ikke oversikt over alt jeg har kommentert på stående fot, men etter min mening er det bedre å regulere antall mennesker man tar inn i landet ved å luke ut dem som ikke har et reelt beskyttelsesbehov. Som lege på Trandum har jeg sett mange ulykkelige mennesker som må ut fordi de ikke har rett på opphold. Hadde vi hatt bedre kontroll på dette før de kom så langt som inn i landet, hadde vi spart dem for mye lidelse. Jeg setter pris på dem som kommer til Norge for å bidra, og har selv to irakiske kollegaer. Vi har et utmerket samarbeid, og jeg er på ingen måte for noen total stenging av de norske grensene,» sier Fæhn.

Ukultur på Trandum. En ansatt ved Trandum som Ny Tid har snakket med, forteller om en generell ukultur blant de ansatte på internatet. «Jeg har opplevd situasjoner der ting har blitt sagt på en måte som ikke er akseptable. Det er mange gode og profesjonelle folk som jobber på Trandum, men det er også en del, særlig blant de, som har jobbet der lenge, som kanskje ikke burde hatt denne jobben i det hele tatt. Problemet er at ledelsen ikke tar dette på alvor. Da blir det vanskelig å si ifra dersom man opplever klanderverdige forhold blant kollegaer. Det er vanskelig å få gehør, og jeg frykter dessverre at det må skje noe alvorlig for at ledelsen skal ta det alvorlig.»

Vedkommende har vært ansatt ved internatet i mange år, og har ved flere anledninger forsøkt å ta opp problemer direkte med ledelsen på Trandum. I fare for konsekvensene av å stå frem velger personen å være anonym.

Et fåtall av dem som jobber på Trandum har politifaglig utdanning. Det er ingen krav til formell utdannelse utover videregående skole, men personer som skal ansettes, gjennomgår kurs før de tildeles såkalt «begrenset politimyndighet». Den ansatte forteller at det er lave kompetansekrav til personalet ved internatet, og mener det ville være nyttig med flere ansatte i politistillinger og med politifaglig bakgrunn.

«Kravene til hvem man ansetter burde vært strengere. De som jobber der, har begrenset politimyndighet, men ikke politifaglig bakgrunn. Etter min mening er det en del ‘cowboyer’ som syns dette blir litt for gøy, og som litt for raskt tyr til bruk av maktmidler, for eksempel isolasjonscelle.»

Kjenner du altså til tilfeller av unødvendig maktbruk mot innsatte?

«Vi har anledning til å bruke maktmidler, men det betyr ikke at det bestandig skal gjøres. Mange ganger er det nok med dialog og kommunikasjon for å løse en situasjon, men dette er et ledd mange hopper over. Dette er en tung jobb, men det er ikke greit å handle uetisk fordi man er sint. Det er viktig å ikke glemme at de innsatte er mennesker som befinner seg en utrolig vanskelig situasjon, det skal vi ha respekt for,» sier kilden.

Kritikk fra Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen mener det er merkelig at helsetjenesten ved Trandum er innleid av – og dermed ansatt av – Politiet fremfor å være regulert av Helsedepartementet. I Trandum-rapporten fra 2015 stiller Sivilombudsmannen spørsmål ved Legetjenester A/S og deres uavhengighet:

«Dette er en uvanlig og prinsipielt betenkelig ordning, og vi stiller spørsmål ved helsepersonellets mulighet til å ivareta sin rolle uavhengig av Politiet. Ordningen kan undergrave pasientenes tillit til helsetjenesten og svekke helsetjenestens vurderinger. Vi anbefaler derfor at Politiets utlendingsenhet etablerer en ordning som sikrer at helsetjenester gis av helsepersonell med faglig uavhengighet,» står det i rapporten. Det ble også bemerket som betenkelig at legetjenesten på Trandum i tillegg til å ha helseansvar, påtar seg en rolle som sakkyndig ved å utstede erklæringer for transportdyktigheten til dem som skal sendes ut (fit to fly-erklæringer). Sivilombudsmannen var også kritisk til de manglende rutinene for dokumentasjon av fysiske skader, og til fremgangsmåten for å få helsehjelp:

«De internerte på Trandum må fylle ut en ’legelapp’ for å skaffe seg legetime. Disse er ikke tilgjengelige i fellesarealet eller på beboernes rom, noe Sivilombudsmannen reagerer på.» I rapporten fremgår det også at mange av de internerte hevder å ha sendt opptil ti forespørsler før de oppnådde kontakt med helseavdelingen på mottaket.

Helsetjenestene ved internatet har også fått kritikk av Antirasistisk senter, samt av Legeforeningen og Psykologforeningen, som besøkte internatet i 2014.

Avdelingsleder på Trandum Kristine Vee Lægreid opplyser om at PU er i dialog med Politidirektoratet for å vurdere om helsetjenestene kan overlates til kommunehelsetjenesten.

Les også undersaken: Mangefullt helsetilbud på Trandum

18.11.2016: Se også tilsvaret fra Utlendingsinternatets Kristina Vee Lærgreid.

Carima Tirillsdottir Heinesen
Tidligere journalist i NY TID.

3 kommentarer

  1. Tilsvar fra Utlendingsinternatets Kristina Vee Lærgreid:

    Vi har stor forståelse for at utlendingene som sitter på utlendingsinternatet i påvente av retur til hjemlandet er i en belastende situasjon, og nettopp derfor er det så viktig at våre ansatte forvalter det ansvaret som ligger til jobben den aller beste måte.

    Min erfaring i den tiden jeg har vært leder ved Politiets utlendingsinternat er at innsatte behandles med stor grad av respekt og profesjonalitet, noe som også bekreftes både i Sivilombudsmannens rapport, i de jevnlige besøkene vi har av Tilsynsrådet og konkrete uttalelser fra innsatte. Sivilombudsmannen uttaler i sin siste rapport: “De ansatte på internatet fikk i all hovedsak gode tilbakemeldinger fra de internerte. Mange uttalte at de ansatte behandlet dem respektfullt og gav dem nødvendig bistand til daglige gjøremål”. Jeg opplever at vi har en ansattgruppe som hver eneste dag strekker seg langt for å gi de vi har i vår varetekt et så verdig opphold som mulig innenfor de rammene som er. Hvis noen skulle mene noe annet, er jeg selvfølgelig tilgjengelig for både å lytte til det og ta det på alvor når det måtte være. Det vil selvsagt ikke telle negativt for den som opplyser om kritikkverdige forhold. PU har også andre måter man kan varsle anonymt. Min viktigste jobb som leder er jo å ivareta de ansatte og innsatte.

    Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken av maktbrukt. Vi stiller oss også undrende til kritikken om at man bør ha politifaglig bakgrunn for å jobbe på internatet. Ansatte på Trandum har en bred bakgrunn både hva gjelder utdanning og erfaring. Mange ansatte har erfaring fra forsvaret, kriminalomsorgen, skoleetaten, barnevernet og helsevesenet for å nevne noe. I tillegg vektlegger vi språkkompetanse, og ikke minst evne til å ivareta mennesker i en utfordrende situasjon i rekrutteringsprosesser. Vi har stort fokus på å rekruttere mennesker med motivasjon og personlige egenskaper som kreves for å ivareta den viktige oppgaven det er å jobbe på utlendingsinternatet. Nyansatte får en skreddersydd utdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter som strekker seg over 8 uker, hvor blant annet sikkerhet og krisehåndtering er en del av opplæringen. I tillegg har vi stort fokus på øvelser og trening som faste aktiviteter gjennom hele året.

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte