Fra domfeltes synspunkt

...
OSLO 19670601 Rettssaken om forfatteren Jens Bjørneboes bok "Uten en tråd" tar til. Aktors påstand var 30 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for utuktig innhold i boken. Dommen ble adskillig mildere. Selv om retten kom til at innholdet var klart utuktig i følge straffelovens paragraf 211, ble de tiltalte kun idømt symbolske bøter på kr. 100.- Dette fordi det for retten var fremlagt mengder av blader og bøker som er i fritt salg i Norge i dag, og som det kunne vært minst like stor grunn til å aksjonere mot. Her fra rettsakens første dag. Foto: NTB / Scanpix
Jens Bjørneboe
Forfatter. Skrev i Ny Tids forgjenger Orientering.
Email: jens@nytid.no
Publisert: 13.07.2017

Påtalemyndighetenes litterære interesse bærer sine frukter. Nå som før. Det er en surrealistisk virkning av en surrealistisk prosess, og enda er ikke høydepunktet nådd. Prosessen skal videre. Den er satt igang av Riksadvokaten, første statsadvokat og høyesterettsadvokat Johan Hjort, og det er blitt lovet oss flere prosesser av samme art; høylærde og kappekledde herrer skal i uker og måneder fortsette sin gransking av pikerumper og det som verre er, – rumpe efter rumpe, skritt for skritt, skal det gås til verk. Rumpenes livsanskuelser skal undersøkes; er det vanlige, normale, merkantile rumper, da skal de få strutte videre, – er det derimot seksualnihilistiske rumper, da skal de forbys for allmenheten.

Annen målestokk på rumpene har norsk rett ikke.

Byrettens konklusjon er i utgangspunktets ånd. Aktor ga avkall på nesten alle synspunkter som tidligere har vært avgjørende; han presiserte at pornografi antagelig var uten skadevirkninger, han nevnte ikke ordet moral, han la ingen vekt på om boken hadde litterær verdi eller ikke, til og med det grunnleggende prinsipp i all demokratisk rett, nemlig «likhet for loven», rettslikheten, ga statsadvokaten avakll på ved å hevde at det innen dette området, i flommen av seksuelle bøker og billedblader, var umulig å skape rettlikhet, – aktor første bare én tanke tvers gjennom det hele: er denne bok utuktig i lovens forstand? Denne bok og denne paragraf? – Til og med at ordet «utuktig» idag nesten er uten innhold, ble tatt i betraktning. Retten skulle ta stilling til om boken er utuktig i lovens forstand. Men har nu denne lov noen forstand?

Hvor har i det hele tatt forstanden gjort av seg, når en lov blir brukt uten annen begrunnelse enn at den finnes? Den ble selv av aktor frakjent moralsk betydning, likeledes fornuftig mening, til og med ville bruken av paragrafen medføre et brudd på rettslikheten, den tjener ikke til å bevare folkehelsen eller til å beskytte ungdommen. Den har ingen forstand.

Retten bekreftet at den dømte uten hensyn til likhet for loven; i kjennelsen står direkte at man heller burde tatt andre ting, som fortsatt er tillatt i åpen handel. Retten hevdet at Uten en tråd skiller seg fordelaktig ut innen sin bransje. Den har dessuten moral.

Men – og her blir det morsomt: denne moral er ikke riktig, den er seksualnihilistisk. Det er det centrale i domfellelsen. Og hva er nu det nihilistiske i boken? – Man skal ikke behøve å lete lenge efter det. Det står i annen linje i forordet: «Det finnes ingen spesiell sexualmoral! … men bare den samme som gjelder på alle livets områder, redelighet, mot og almindelig menneskelighet og hensynsfullhet.» Det innebærer svært meget, nemlig at man erstatter en magisk moralkodex med en fornuftig, rasjonell moral. Det er nihilisme.

Man kan si hva man vil, men myndighetene gjorde ikke noe helt dårlig valg, da de plukket ut nettopp denne temmelig uskyldige boken. Dommen innebærer et brudd på rettslikheten, – men den er også en dom for nihilisme, og det er vel alltid, dypest sett, nihilismen som samfunnet frykter, ødeleggelsen av faste normer og begreper.

Det er derfor helt logisk å forby boken.

Les også Uten en tråd?

Gratis prøve
Kommentarer