Foucaults redsskapsskrin

Foucaults begreper er et strålende oversiktsverk for Foucault-interesserte.

Foto: AFP
Kjetil Røed

Knut Ove Eliassen:
Foucaults begreper
Scandinavian Academic Press, 2016

«Les boken som du spiller en plate: Spill det du liker, og dropp de andre sporene,» foreslår Gilles Deleuze og Félix Guattari i sin bok Tusen platåer. For dem var filosofien et redskapsskrin, hvor begreper skulle kunne brukes til lokale tankeoppgaver etter behov, mer enn et grandiost system hvor alt måtte sees i sammenheng.
Det samme kunne vi si om Michel Foucault, som nettopp understreket tenkningens praktiske og samfunnsmessige relevans. Å være spesifikk intellektuell, som han kalte det, dreide seg om å tenke i situasjonen, handle der du var, fremfor å immunisere tankene i den akademiske eller fagfilosofiske høyborg.
Den spesifikke intellektuelle «er ikke forvalteren av allmenngyldige sannheter, snarere legger han til rette for at andre skal settes i en tilstand hvor de kan handle politisk i eget navn,» skriver forfatter og professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU Knut Ove Eliassen i sin nye bok Foucaults begreper, i kapitlet om erfaring. «Teorien tjener snarere to forhold: Den skal kartlegge elementene som inngår i en erfaring, utrede de taktiske og strategiske innsatsene og bidra til å gjøre intervensjonene mer effektive; det andre er å bidra til en beskrivelse av en historisk situasjon som endrer måten denne oppfattes på, og dermed også å kunne bidra til endring,» fortsetter han.

01163_Foucaults begreper omslagRedskapsforklaringer. Eliassens bok er en liten perle – den gjør Foucault ytterligere spesifikk for interesserte lesere, men denne gangen i form av et sett begreper, klargjort for bruk. Begrepene hentes, relativt friksjonsløst, ut fra sine opprinnelige tekst-sammenhenger og gjengis som omdreiningspunkter i egne kapitler. Essensielle begreper som diskurs, dispositiv og biopolitikk danner hovedkoordinatene. De forskjellige delene innledes med sitater fra Foucault-tekster, hvor det omtalte begrep anskueliggjøres av hovedpersonen selv. Slik beveger seg boken seg tett på originaltekstene.
Eliassen gir en lesning av et tekstparti, før han plasserer det aktuelle begrepet i kontekst, slik at det fremstår tydelig både innenfor Foucaults eget forfatterskap og i en større idehistorisk sammenheng. Klarheten ligger like mye i forfatterens evne til å tydeliggjøre begrepene som i hans evne til å vise hvordan disse forandrer seg gjennom Foucaults forfatterskap.

Begrepet begrep. Første kapittel, som passende nok tar for seg begrepet begrep, er en god innfallsvinkel fordi Foucaults begrep om begrepet er et fokaliseringspunkt for den karakteristiske sammenvevingen av teori og praksis vi ser gjennom hele hans forfatterskap. «Filosofi er handling,» sier Foucault (gjennom Eliassen). Begreper griper inn i hvordan man lever, og hvordan man lever griper inn i hvordan begrepene virker.
«Begrepene språket stiller til rådighet, gir grensesnitt som betinger erkjennelsen av verden. De ledsages av erkjennelsesformer og erkjennelsessubjekter; begreper er livsformer. Derfor rommer de et potensial til annerledes og overskridende livspraksiser.»

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL