Et skritt mot amerikanske tilstander

Med forslaget om større åpning for midlertidige ansettelser tar regjeringen nok et skritt i retning av amerikanske tilstander i arbeidslivet. LO-økonom Stein Reegård tror Høyre vil gå linen ut, om de ikke møter aktiv motstand.

Stein Reegård, økonomen som leder LOs samfunnspolitiske avdeling, har lenge vært opptatt av at organiseringen av arbeidsmarkedet er kanskje det viktigste skillemerket mellom høyre- og venstresiden, og dermed også at det er på dette området en av de viktigste politiske kampene vil stå.

Han er ikke med på at regjeringens forslag om å åpne mer for midlertidige ansettelser kan sees som en isolert hendelse: Forslaget er ett av mange skritt høyresiden ønsker å ta for å omforme arbeidsmarkedet. Det forrige forslaget som skapte bråk, var da man åpnet for økt bruk av overtid. Hva som blir det neste er usikkert, men Reegård peker på at forslagene vil kunne komme i arbeidslivslovutvalget. Ett av dem vil være en svekkelse av retten til å stå i stilling.

Amerikanisering

– Det er en systematikk i dette. Vi ser en gradvis amerikanisering av arbeidsmarkedet, sier Reegård, som peker på at noen av forslagene går i retning av dårligere stillingsvern – som utvidet adgang til midlertidige ansettelser – mens andre endringer gjør det verre å være utenfor arbeidsmarkedet. LO-økonomen viser til at regjeringen i flere omganger har innskrenket retten til dagpenger – den store endringen kom i fjor, men også i år strammer de litt inn – og til presset mot sykelønnen og innskrenkning av retten til atføring. Forverringen av forholdene for de som er utenfor arbeidsmarkedet følger rådende høyreideologi: Jo vanskeligere det er å stå utenfor, jo lettere er det å få ledige til å gå inn i jobber med dårlig lønn og/eller dårlige arbeidsvilkår.

– Dette handler om et systematisk arbeid for å skaffe billigere arbeidskraft, sier Reegård, og legger til at han også betrakter forslagene om å liberalisere reglene for arbeidsinnvandring som en del av dette systematiske arbeidet. At også SV har gjort seg til talspersoner for økt arbeidsinnvandring, mener han må ha sammenheng med at partiet har for svak forankring i interessekampen i arbeidslivet.

Todelt arbeidsmarked

Fram til nå har det særlig vært bransjer som bygg og anlegg, hotell og restaurant, transport og rengjøring som har vært under press. Men LO-økonomen frykter at høyresidens forslag vil innebære at vi vil se det samme i flere bransjer: – Åpningen for økt bruk av midlertidige kontrakter vil utvide området hvor arbeidstakernes rettigheter svekkes. Vi vil få cowboytilstander i flere bransjer, sier han.

– På lengre sikt kan det bety at vi får en todeling av arbeidsmarkedet i alle bransjer. Bedriftene kan holde seg med en kjerne av fast ansatte, mens andre deler av arbeidsstyrken er mer til og fra, spår LO-økonomen, som ikke er i tvil om at dette er en villet utvikling: – Høyresiden vil fjerne det meste av den beskyttelsen arbeidstakerne har, sier Reegård.

Sosial misère

I en artikkel i Dagsavisen for noen uker siden gikk Reegård i rette med Paul Chaffey, tidligere stortingsrepresentant for SV, nå direktør i NHO, som hadde uttalt at vi har noe å lære av Storbritannia og USA i innretningen av arbeidsmarkedets spilleregler. I svaret i Dagsavisen gir Reegård følgende beskrivelse av den amerikanske modellen for arbeidslivet:

“Lovverket gir ikke oppsigelsesvern, ikke reell rett til ferie, ikke til sykelønn og fødselspermisjon, ikke til representasjon. Derimot gir det arbeidsgiverne en viss beskyttelse mot fagforeningsvirksomhet. Summen av dette er det som gjør USA til en sosial misère og som best kommer til uttrykk ved at millioner av lavlønte må prøve å klare seg på 50 kroner timen eller 100 000 i året. Det gjør de da heller ikke når helsestell og mye annet som hos oss er fellesfinansiert, betales av egen lommebok. Resultatet er mye større fattigdom og kriminalitet enn i vår del av verden.”

Kommer an på motstanden

Reegård tror ikke uten videre at høyresiden vil lage en blåkopi av det amerikanske systemet, men mener de jevnt og trutt vil presse på for å fjerne arbeidstakernes rettigheter. Han tror dermed også at med hvilket tempo forslagene om ytterligere liberalisering kommer, er avhengig av hvor stor motstand arbeidsgiverne og høyresiden møter. Og han tror det er avhengig av hvor lenge KrF vil være med på å rive ned arbeidstakernes rettigheter: – Spørsmålet er hvor mye Kjell Magne Bondevik vil svelge unna. Dette bryter jo med KrFs tidligere profil, sier Reegård.

Kommentarer