En mer menneskelig flyktningpolitikk

SV har på punkt etter punkt vist seg å ha den mest humane politikken overfor flyktninger, asylsøkere og innvandrere.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 30.08.2005

Den 19. august framstilte Ny Tid SV som løpergutter for høyresidens uhyre strenge innvandringspolitikk. Dette er komplett fortegnet og feil.

SV er bevegelsenes parti, derfor utformes også SVs flyktning- og innvandringspolitikk i tett dialog med organisasjoner som Flyktninghjelpen, NOAS, Redd Barna, OMOD, JUSS BUSS, Advokatforeningen og minoritetsorganisasjoner som jobber med flyktning- og innvandringsspørsmål. Integrerings- og mangfoldspolitikken jobber vi enda breiere med. Det betyr ikke dermed at organisasjonene skal stilles til ansvar for avgjørelser vi tar vedrørende vår egen politikk, men vi er opptatt av innspill fra dyktige fagfolk.

SVs resultater

Samspillet har båret flere frukter:

I samarbeid med asylbarnorganisasjonen SOHO, PRESS, Redd Barna og Advokatforeningen fikk vi i 2004 gjennomslag for at barn som hadde bodd minst 3 år i asylmottak skulle få opphold. Dette gjorde livene lettere og fremtiden lysere for en rekke barn som altfor lenge hadde levd i uvisse.

I samarbeid med det vietnamesiske miljøet har vi løst saken til 100 båtflyktninger som hadde bodd ufrivillig i 15 år på Filippinene. Og sammen med en samlet Solidaritetsbevegelse og Senter Mot Etnisk Diskriminering fikk vi presset Regjeringen til å opprette et botilbud til asylsøkere med endelig avslag, selv om vi ikke fikk støtte fullt ut.

Vi har etter fire års arbeid, sammen med NOAS, SOS Rasisme og UDI(!) presset Regjeringen til å la flesteparten av de irakiske kurderne, som kom i 1998-1999, få bli. Riktignok ikke alle og ikke på de vilkårene vi ønsket, men de får bli.

Godt hjulpet av det ulykksalige trikkedrapet på linje 17 i Oslo fikk vi endelig snudd Regjeringen slik at de endelig gikk inn for å opprette asylmottak med psykiatrisk kompetanse. Erna Solberg hadde en måned tidligere nedprioritert det i sine budsjetter. Det måtte et drap til for å ombestemme henne.

I tillegg har vi i en lang rekke tilfeller stilt spørsmål til kommunalminister Solberg vedrørende ulike prinsipielle sider av norsk flyktning- og asylpolitikk. Det har dreid seg om kjønnsbasert forfølgelse, tilbakesendelse av blinde og krigsskadde, tilbakesendelse til land hvor UNHCR anbefaler det motsatte, osv.

Samarbeidet med Sp.-Ap.

SV har i tillegg sluttet front med Senterpartiet og har i flere saker, godt hjulpet av AUF, fått Arbeiderpartiet med på en kursendring i noen saker.

Vi står sammen om å reversere mange av Regjeringens flyktningfiendtlige endringer: Hvis vi tre partiene vinner valget skal norskopplæringen gjeninnføres for voksne asylsøkere fra 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt skal folk som får opphold på humanitært grunnlag få sin familie til Norge, samt at familien skal få integreringsopplegg i stedet for å måtte vente tre år som under det blågule regimet. Flyktningkvoten som øremerkes FN-overføringsflyktninger skal igjen økes fra 1000 til 1500, så får SV fortsette å kjempe for å doble kvoten til 3000 innen 2009 i forhandlingene med de andre partiene.

I tillegg skal vi gjennomføre nye forbedringer. Enslige asylsøkerbarn skal bli fulgt opp av barnevernet og ha samme rettsvern og rettigheter som norske barn i samme situasjon. Au-pairenes arbeidsforhold og rettigheter vil bli gjennomgått og bedret. Familiegjenforente til flyktningene med opphold på humanitært grunnlag, skal igjen få komme til Norge og få integreringsopplegg. Asylsøkere som ikke kan returneres skal få sakene sine vurdert på nytt etter en bestemt tid. I tillegg kommer alle våre forslag for å hindre sosial dumping.

SVs valgløfter

Får vi i SV gjennomslag for det vi går til valg på, vil Norge alltid som et minimum følge FNs anbefalinger i asylsaker, noe denne regjeringen ikke gjør.

 • Vi vil ha forskriftsfestet rett til beskyttelse på grunnlag av kjønnsbasert forfølgelse, og utdype hva vi mener med menneskelige hensyn slik at flere ville fått beskyttelse her i landet.
 • Tusenvis av utenlandske statsborgere som har bodd lenge i Norge vil, akkurat som i Sverige, få muligheten til å velge norsk statsborgerskap i tillegg til sitt tidligere, og det kun etter 5 år.
 • Vi vil gi alle de vi ikke kunne sendt ut, en juridisk status som avklarer deres rettigheter til livsopphold, helsetilbud og arbeidstillatelse.
 • Vi vil kontrollsjekke tilbakesendelse av asylsøkere med avslag for å være helt sikker på at vi ikke begår urett.
 • Vi vil la uavhengige gjennomgå praksisen til UDIs landavdeling.
 • Vi vil la flere asylsøkere få sakene sine behandlet i full nemnd, slik meningen var da Utlendingsnemnda ble opprettet, samt å skape mer åpenhet rundt UDI og UNEs praksis.
 • Vi vil gi mulighet for å søke asyl på utvalgte ambassader i konfliktområder, og avsette en del av FN-kvoten til flyktninger med familie i Norge.
 • Vi vil åpne for noe mer arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
 • Vi vil gi norskopplæring til alle arbeidsinnvandrere og øke timetallet til dem som allerede får.
 • Vi vil sette frivillige organisasjoner i gang med å lage integreringsopplegg og veiledning som et tilbud også til alle de 55 000 som kommer av andre årsaker enn at de har flyktet.
 • Vi vil styrke rettssikkerheten for dem som i dag får sakene sine behandlet etter 48-timersprosedyren og styrke advokatbistand for alle asylsøkere.
 • Vi vil gi domstolene i oppgave å vurdere utvisning av flyktninger i stedet for UDI, og fjerne straffen for folk, som uten å ta betalt for det, hjelper andre å flykte til Norge.
 • Vi vil senke underholdskravet for folk som vil ha barn og ektefelle til Norge, fra ca. 167 000 kroner til 118 000. Og vi vil fjerne det for de som følger et studieløp, så ikke tiltaket, som ble innført for å bekjempe tvangsekteskap, i praksis hindrer ungdom i å ta utdannelse.
 • Vi vil gi permanent oppholdstillatelse fra dag en for alle som kommer til Norge på familiegjenforening, i stedet for først etter 3 år som i dag, så folk slipper å frykte utkastelse hvis de går ut av et ekteskap før den tid.
 • Vi vil gjennomgå visumpraksis, så folk som bor i Norge kan få besøk av venner og slektninger, i stedet for å få visumsøknadene sine avvist slik som 70 prosent av pakistanere som søker om å få besøke Norge får i dag.
 • Og ikke minst vil vi gi atommotstanderen Morderchai Vanunu politisk asyl av utenrikspolitiske grunner.

Alt dette vil gjøre verden bedre for utlendinger, være det seg asylsøkere, flyktninger eller andre. Og nordmenn.

Ny Tid-debatten

I de fleste av saken har vi fått mer hjelp til å sette dagsorden fra Klassekampen enn fra Ny Tid, som heller velger å slå stort opp SVs forslag om å gi politiet rett til å holde folk på Trandum 72 timer i forbindelse med utsendelse av utlendinger. Utlendinger som enten ikke har lovlig oppholdstillatelse, er bortvist eller utvist av andre årsaker, eller har fått endelig avslag på asyl.

Forslaget ble fremmet sammen med 4 støtteforslag for folk med endelig avslag på asyl. Med noen motforestillinger mente SV-gruppen at det var riktig å gi politiet dette handlingsrommet i forbindelse med utsendelse av folk som ikke har rett til å bli værende i landet. For, som jeg antar at Ny Tid er klar over, blir mange av de som uttransporteres uansett værende mer enn det døgnet politiet i dag kan holde dem i Utlendingfengselet på Trandum, men da frivillig eller ved at politiet daglig legger det frem for domstolene.

Akkurat det ene forslaget ble imidlertid aldri stemt over, men trukket av undertegnede som var forslagstiller fordi Juss-Buss og NOAS hadde kritiske innvendinger og ønsket saken skikkelig belyst i en høringsrunde, noe vi selvfølgelig sa ja til. Så mye for SVs mørke side!

Det er bra å diskutere om det er riktig å holde utenlandske statsborgere som nekter å reise frivillig innesperret inntil 72 timer i forbindelse med uttransportering. Det er viktig å belyse at vi i Norge har et utlendingsfengsel som drives av politi og vektere med hjemmel i en enkelt paragraf i utlendingsloven. Personen som har sittet der lengst, har sittet 8 måneder uten dom.

Men vår aller viktigste oppgave er å vise at utlendingspolitikk går an å drive offensivt og med perspektiver, i stedet for bare å protestere når innstramminger skjer. At det er så mye mer enn snever diskusjonen om asylsøkere, men også politikk som angår nordmenn og alle utlendinger som bor her i landet direkte og i det daglige. Der er vi flere som har en jobb å gjøre.

Kommentarer