En radikal bastion

PAX forlag er en av radikalismens få bastioner i Norge. 60-årenes ny-radikalisme lar seg vanskelig tenke uten dette arsenal av politisk litteratur.

Kjell Cordtsen
Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.
Email: kjellcordtsen@gmail.com
Publisert: 01.11.2018

Orientering 2. november 1968

PAX har gitt venstrefløyen ny innsikt og økt slagkraft. Det fins knapt noen politisk bevisst person på venstre fløy som ikke, direkte eller indirekte, har mottatt impulser fra PAX-bøkene. Og det er ikke minst PAX’ fortjeneste at norsk radikalisme i 60-årene er blitt mindre provinsiell, mindre preget av den tradisjonelt særnorske indignasjon, og mer argumenterende, båret oppe av en større konkret viten. Både gymnasiaster og politikere har her fått del i kunnskaper – organisert og samlet – som før var forbeholdt en elite av internasjonalt orienterte eksperter.

Antagelig er PAX et særsyn i forlagsbransjen – også målt med strengt internasjonale mål. Skal denne bastionen nå gå tapt? Det vil i så fall bety et tilbakeslag som norsk radikalisme får merke i år fremover. Derfor må PAX reddes. PAX er ved siden av Orientering det eneste forum vi har for radikal debatt i Norge i dag. Og med de ressurser og den spalteplass Orientering disponerer, er det klart at PAX vil spille en stadig større rolle i den analyse av det norske samfunn og dets maktposisjoner som nå begynner å ta form.

Det er i denne sammenheng vi må se høyrekreftenes anslag mot PAX. Den sterkt fortegnede regnskapsoversikten som ble sendt en rekke høyreaviser, hadde bare ett formål: å skremme samtlige kreditorer til å innkreve sine fordringer på en og samme tid. Dermed håpet Morgenbladet og dets bakmenn det skulle være mulig å bringe PAX i så stor øyeblikkelig pengemangel at forlaget gikk konkurs.

At dette skjedde i forbindelse med en utvidelse av aksjekapitalen som skulle trygge PAX’ fortsatte drift, er heller ingen tilfeldighet. Det har Morgenbladet selv uforvarende kommet til å røpe.

Vi står med andre ord overfor en vel gjennomtenkt aksjon. Desto viktigere er det at radikale mennesker samlet slår ring om PAX. Overfor motstandere som ikke kjenner andre metoder enn økonomisk utpressing, vil det i dagens situasjon være ensbetydende med en økonomisk støttering.

Vi kan ikke alle kjøpe en aksje. Men alle kan denne uken kjøpe en PAX-bok. Det har vi råd til. Det vil være en enkel solidaritetshandling, et verdig svar på det Libertas-inspirerte fremstøtet. De som likevel akter å kjøpe Finn Gustavsens bok, bes for eksempel gjøre det nå. Det haster. Det er nå og i de nærmeste uker PAX’ skjebne blir avgjort.

Problemet er nemlig ikke i første rekke forlagets videre drift. Den vil etter alt å dømme være trygget om man kommer over den øyeblikkelige krisen. Problemet er den samlede pågang fra kreditorene, med krav om øyeblikkelig og kontant betaling, som Morgenbladets spekulasjoner ga opptakten til.

Morgenbladet handlet ut fra meget klare motiver. Vårt svar bør ikke være mindre klart. Det gjelder ikke her bare PAX forlag isolert sett. Det gjelder et av de viktigste instrumenter den norske venstrefløyen er i besittelse av.

Gratis prøve
Kommentarer