Bestill sommerutgaven her

En militaristisk elite

UKRAINA: Kva er konsekvensane av USA- og NATO-ekspansjon austover i Europa?

Det er ein kjensgjerning at mange i Noreg antan ikkje veit nok eller ikkje er interessert i fenomenet NATO. Heller ikkje veit me nok om Vesten og USA sine mange provokasjonar mot Russland. Medan spenninga i Ukraina og Europa er på bristepunktet, må nokon ta til vitet og snakke dialog og avspenning. Intense møter mellom Russland, USA, NATO og OSSE (Org. for sikkerheit og samarbeid i Europa) går føre seg, men få framsteg til no. Difor er det viktig sett ut frå eit nedrustnings-, avspennings- miljø- og økonomisk perspektiv å heile tida drive informasjonen og motstanden mot militarismen framover. Når ein høyrer generalsekretæren i NATO, NATO-politikarar og andre stadig hevde at nettopp NATO er fredsskapande og er viktig for såkalla stabilitet i verda, ja, då bør ein stoppe opp og spørje nokre viktige ting:

Kven vil at me skal tru dette? Kva er interessene bak?

Dei som vil dette er m.a. det militær-industrielle kompleks der store økonomiske interesser er det sentrale i sameining med styresmakter. Kvifor? Fordi den kapitalistiske vestlege verda vil ha verdshegemoniet intakt. Store imperialistmakter konkurrerar om dette hegemoniet. Difor vert Russland no og elles Kina trekt fram som hovudtrugsmål. Slik oppretthaldast og styrkast eit fiendebilete der t.d. Kina ikkje må verte makt nummer 1 i verda, men trengs å haldast nede. Diverre er våre store media med på dette spelet og er med på å tåkelegge eller forherleggjera, som når ein til dønmes ofte høyrer og leser om NATO-medlemskapet og «vår» trong for å forsvare oss mot «dei andre». Slik det er i høve Russland for tida.

NATO

Denne forherlinga av NATO melom anna av Nrk-redaksjonar er veldig typisk for vestleg media. Aldri nok gode kritiske spørsmål, alltid denne «kosepraten», eller denne uroa over «våre fiendar», ingen utfordrande spørsmål til NATO sin generalsekretær eller politikarar. Det er frustrerande å vera vitne til denne journalistiske «skuggeboksinga». Kva med dette: «Det er ein råten gamal løyndom. Men det er også ein av dei mest formidable nektingar hjå Den Atlantiske Alliansen (NATO): Atombomber er lagra– eit alvorlig brot på internasjonale lover – i Italia, Tyskland, Belgia, i Nederland og i Tyrkia.» Arms Control Association (USA) anslår at USA har om lag 100 atomvåpen utplassert i Europa.Kvifor dekkar ikkje norske media slikt?

Har utanriksministeren og den norske regjering informasjon om at Russland har utplassert atomvåpen utanfor eigne grenser i Europa? Meiner dei at USA ikkje har utplassert atomvåpen utanfor eigne landegrenser i Europa? Korleis og i kva for fora vil regjeringa bidra til at framlegget om at USA og Russland avstår frå å utplassera atomvåpen utanfor eigne landegrenser skal føre til atomnedrusting og avspenning? Kva meiner regjeringa om framlegget om at Russland og USA skal avstå frå store militærøvingar nær kvarandre sine grenser? Dette er spørsmål mange vil ha svar på.

Anniken Huitfeldt

Utanriksminister Anniken Huitfeldt svarte m.a. slik på Raudt sine spørsmål i januar: «Vi har ikke informasjon om at Russland har utplassert atomvåpen utenfor egne grenser i Europa. Det er imidlertid utplassert kortrekkende kjernevåpen i den europeiske delen av Russland, tett opp mot flere NATO-land. USA har utplassert atomvåpen i Europa som en del av NATOs ordning for atomvåpendeling (Nuclear Sharing). Ordningen inngår i alliansens kjernefysiske avskrekking, og baserer seg på våpen under amerikansk kontroll, samt fly og nødvendige støttefunksjoner fra enkelte europeiske allierte. Ordningen strekker seg tilbake til før Ikkespredningsavtalen (NPT) ble fremforhandlet, og er i full overensstemmelse med avtalen.»

Kva er konsekvensane av USA- og NATO-ekspansjon austover i Europa?

Det utanriksministeren (naturleg nok) ikkje kjem inn på er den massive deltakinga NATO har hatt i mange år og no trappar opp i land i Sentral- og Aust-Europa: Dei tre baltiske landa har mykje NATO-nærvær: NATO avviser Russlands krav om at alliansen må trekke sine styrkar og våpensystem ut av Romania og Bulgaria (ntb.no); Slovakia får ny forsvarsavtale med USA, i NATO-landet Albania legg USA ein ny regional base; Ukraina får mykje militært materiell frå USA for tida, osv. I tillegg kjem framlegg om nye sanksjonar mot Russland. Stormlaupet har kanskje byrja for alvor?

Territorialintegritet

Ikkje nok med dette. Mens den nye regjeringa i Tyskland vart til hausten 2021, truga NATO sin krigerske generalsekretær, Jens Stoltenberg, med å flytte atomvåpen aust for Tyskland om den nye regjeringa ikkje stod ved NATO sin atomvåpenavtale om amerikanske atomvåpen på tysk jord etter 2025. Slik talar ein ekte krigshauk!

Og dette skriv den tidligere amerikanske ambassadør til Tsjekkoslovakia og Sovjetunionen, Jack F. Matlock i Klassekampen 15. januar:«Russerne vil nok hevde at USA bare er opptatt av territorialintegritet når det tjener egne interesser. Men amerikanske myndigheter er kjent for å ignorere det når det passer dem, som da de sammen med sine NATO-allierte krenket Serbias territorialintegritet ved å opprette og så anerkjenne et uavhengig Kosovo.»

Den Washington-baserte organisasjonen National Security Archive har publisert eit stort tal dokument som visar at Sovjetunionen i 1990 vart gove fulle, munnlege garantiar om at NATO ikkje skulle ekspandera «en tomme østover», skriv Ola Tunander, professor emeritus ved Institutt for fredsforsking (Prio) i Klassekampen 20. januar. Han skriv vidare at: «Mange har i etterkant benektet at Sovjet ble gitt noen garantier overhodet og hevdet at disse skulle være noe kontroversielt. NATO-utvidelsen skulle derved være legitim, hvilket nå ligger til grunn for generalsekretær Stoltenbergs politikk overfor Russland. Men dokumentene fra denne tiden viser at alle de vestlige lederne ga Moskva slike garantier.» Sovjetunionen sin siste president, Mikhail Gorbatsjov, har mange gonger uttalt frustrasjon over Vesten sine løgner i dette.

Hanna Maliar

Og Ukraina meiner i dag at Vesten spreier unødig panikk. Landet sin viseforsvarsminister, Hanna Maliar om at USA meiner Russland står klar til å angripe: «Denne informasjonen er ikke sann. Slike ‘nyheter’ er psykologisk krigføring. Formålet er å spre panikk og frykt i samfunnet vårt.» President Zelenskyi er no i konflikt med president Biden (Klassekampen, 31. jan.).

Det såkalla «Nye nato» vil vera meir globalt retta. Som skal engasjera seg meir i strategiar mot Russland og Kina. Det skal vera den reiskapen som me skal tru på «må» verna verdas «demokrati» mot dei andre. Mot Russland, mot Kina. Kvar gong det er NATOs toppmøte i Brussel skal eit par tusen politifolk stenge av heile byen for å verne om ein militaristisk elite. Ein elite som gjer verda meir utrygg, og kanskje ein dag provoserar dei til krig også. Stopp denne galskapen før det er for seint!

 

 

Ivar Jørdre
Jørdre er styremedlem i Antikrigsinitiativet. Han er også lagsleiar i Raudt Bergen Vest.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker

Etikk i klimakrisens tid

ØKOLOGI: Til tross for denne bokens gjennomgående kritikk av antroposentrismen kunne man gått enda lenger i å utøve en økosentrisk etikk.

Mysteriet Vladimir Putin

SPIN-DIKTATOR: Efter at diktatorer satte deres præg på det 20. århundrede med ubeskrivelige forbrydelser, kan det være svært at forstå, hvordan de autoritære styreformer har fået en tilsyneladende genkomst i vor tid..

I retning av det totalitære

PRE-FASCISME: Timothy Snyders lille lærebok Om tyranni – skrevet for samfunn «mellom Hitler og Stalin» – befinner seg mellom patriotisk lydighet og politisk ulydighet. Boken er stadig aktuell.

Evighetspolitikk

UKRAINA: Hva er filosofen Ivan Ilyins påvirkning på Putins politikk? I dag er informasjonskamp minst like viktig som militær krigføring.

«Den nye jøde»

MESSIANSK VOLDSTANKE: Fra jødisk identitet i New York til messiansk racisme på Vestbredden: Den kontroversielle rabbiner Meir Kahane, hvis tanker lever videre hos visse radikale bosættere på Vestbredden, er genstand for en ny og grundig biografi.

Selvforsynende, økonomisk bæredygtigt community med lave leveomkostninger

ØKOVILLAGE: Fælleshus, eget økologisk landbrug, et professionelt drevet husdyrhold, forskellige netværksmodeller inden for permakultur og økonomi.

Faren ved modifisert natur

ØKOLOGI:Med teknologiske grep i alle retninger stilles forskere overfor skyhøye utfordringer. En av dem er menneskers uvitenhet koblet med likegyldighet.

Et gigantisk tapsprosjekt

AVSLØRINGENE: I 20 år løy amerikanske myndigheter om krigen i Afghanistan.

Utfordrende klima-nøkternhet

ØKOLOGI: Vi trenger slike stemmer som Holly Jean Buck, som kritiserer ønsketenkning – nettopp for å hjelpe frem en håpefull, seriøs og langvarig klimakamp, hinsides all lettvint optimisme.

Den omfattende selvisolation

COVID19: SARS i 2003, fugle-influenza i 2005, MERS i 2012, Ebola i 2014, kombineret med finanskrise, massive flygtningestrømme, og revolutioner i Mellemøsten og Greta Thunbergs skingre dommedagsrøst, havde i vid udstrækning immuniseret befolkningen mod noget så abstrakt som Covid19.

Vi kalder det for prekariat

ARBEIJDE: Det prekære arbejdsliv er måske tillokkende med dets frihed og fleksibilitet. Men med det prekære kommer også det ukontrollable, uforudsigeligheden og manglen på rettigheder. Det prekære arbejde er blevet udbredt i et fag som journalistikken. Ikke desto mindre fristes jeg stadig af de fleksible opgaver, af fornemmelsen af omskiftelighed, frihed nærmest.

En stadig krypende ensomhetsfølelse

ISOLASJON: Akutt ensomhet treffer så vel vinnere som tapere. Daniel Schreiber går innom en rikholdig eremitt-litteratur – som Thoreaus Walden og Defoes Robinson Crusoe. Men hva betyr sosial tilbaketrekning i dag – enten den er yrkes- eller pandemibetinget?

En besvergelse mot nyfascisme

KAPITALISME: Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon.

Fascismens æstetiske fremtrædelsesformer

FASCISME: Denne manifesterer sig ikke nødvendigvis gennem massespektakler og revolutionære brud, og den er ikke et primært europæisk fænomen. Men gerne et produkt af politiske kriser i de moderne kapitalistiske stater.

Senfascismen er her

KAPITALISME: Vestens «tynde» fascisme, som Bolt analyserer, er der især, fordi der p.t. ikke er andet. Hvad der dog ikke udelukker, at den en dag vokser sig lige så «tyk» som den russiske og kinesiske fascisme.

Økologi er legende alvor

ØKOLOGI: Pinguins nystartete grønne serie præsenterer gamle og nye bøger, der ændrer på måden vi tænker og taler om den levende jord. Du befinder dig i masseudryddelsens tidsalder, men filosoffen Martin Heidegger bringer os her på sporet af det som vi har brug for.

Den israelske mentalitet og samfundets militaristiske undertoner

ISRAEL: To svenske forfattere skildrer menneskerne i den israelsk-palæstinensiske konflikt i en stor reportagebog.

Verdens beste katolikker?

CANADA: Med funnene av barnegraver i Canada gjør kanadierne irene rangen stridig som «verdens beste katolikker». Barn fra First Nations ble regelrett stjålet, innesperret i isolasjon, påtvunget en fremmed kultur, et fremmed språk, utsatt for seksuell mishandling og alminnelig vanskjøtsel.

Kampen står mellom karbofascismen og økososialismen

KARBONFASCISME: Klimaendringene legger til rette for økonomisk spekulasjon og politisk posisjonering. Mot korrupsjon må vi forberede oss ikke bare på unntakstilstand, men på klimakrig mot erklærte fiender, skriver Marc Alizart.

Det animatiske paradigmet

TEKNOLOGI: Hva kan vi si om den stadig tiltakende teknologiske og høymoderne sfæren vi lever i? Animasjoner og simulasjoner fremstår mer og mer som «levende organismer», mens biologisk liv i økende grad har blitt «kunstig».

Pandemien udstiller enevælde-tilstande

LATIN-AMERIKA: Mexicanske Sabina Bermans roman, HDP, er selvoplevet fra en megakoncerns indre. I et Latin-Amerika med 9 procent af verdens befolkning, og 32 procent af verdens covid 19-døde.

Å utforske seksualitet uhemmet uten å bli dømt av andre

DATING: Marie Bergström ser på moderne kjærlighet og seksualitet i forbindelse med nettdating. Men er nettdating virkelig like trygt som hun påstår?

Et ønske – om en ny realitet

GLOBALISERING: Da begrebet «globalisering› indtog det akademiske og politiske sprog, og siden hverdagssproget, var det ikke primært en virkelighedsbeskrivelse som passede ind i en post-koldkrigskapitalisme, argumenterer ny bog.

Enhver krig er en krig mot barn

VITNEMÅL: Livshistoriene i Ich lebe gjenspeiler noen av de verste krigsskueplasser vi kjenner fra forrige århundre.

Erfaringer med døden

SORG: Denne boken later som om vi er sammen om noe som hvert enkelt menneske dypest sett egentlig er alene om.