En heteronormativ sirkel

Når Norge stiller samme krav til skeive og heterofile flyktninger, viderefører vi diskrimin-erende praksis.
Avatar
Email: nina@skeivverden.no
Publisert: 15.09.2016

De aller fleste flyktningene som kommer til Norge og som innvilges asyl, kommer fra land som forbyr likekjønnede ekteskap. I noen av landene risikerer man dessuten dødsstraff for homofili. Norge legger andre lands diskriminerende lovverk til grunn i møte med skeive flyktninger, og ønsker ikke å endre på dette – til tross for at vi gjennom eget lovverk har forpliktet oss til ikke å diskriminere hverken direkte eller indirekte.

For å kunne få familiegjenforening kreves det at familielivet ble etablert før flukten til Norge. Man skal altså enten være lovlig gift, kunne dokumentere samboerskap i minst to år, eller ha barn sammen for å tilfredsstille kravene til familiegjenforening. Skeive flyktninger har derfor ikke reell rett til familiegjenforening med sine partnere. Det at de ikke hadde like rettigheter som heterofile i landet de flyktet fra, fører til at de heller ikke får like rettigheter i Norge.

Praksisen går fullstendig på tvers av utviklingen vi har hatt ellers når det gjelder skeive pars rettigheter i Norge de siste årene: Vi har fått ny ekteskapslov, og kirkemøtet vedtok i vår en kjønnsnøytral liturgi. Politisk sett er de færreste imot dette, og Norge har utvilsomt kommet mye lenger enn en rekke andre land i verden – land hvor det kommer flyktninger fra.

Et reelt problem. Det kan virke som det hersker en antakelse om at skeive mennesker ikke ønsker familiegjenforening eller familieliv. Denne antakelsen er problematisk, og bygger opp under stereotypiske oppfatninger om skeive, med et underliggende budskap om at de ikke har de samme behovene som andre mennesker.

Justisdepartementet betrakter dette kun som et teoretisk problem, fordi de bare har mottatt én søknad om familiegjenforening fra et likekjønnet par. At regelverket ikke åpner for at folk kan søke, vier de tilsynelatende ikke mye refleksjon. Logikken blir som følger: Vi tillater ikke slike søknader, derfor søker de ikke, altså er problemet løst.

Vi som har jobbet tett på skeive flyktninger, vet veldig godt at denne diskrimineringen allerede har rammet flere, og at den vil fortsette å hindre familieliv for de fremtidige skeive flyktningene som kommer til landet – enten de er håndplukket av Norge eller kommet på egen hånd. Det som anses som en teoretisk problemstilling for myndighetene, er det skeive flyktninger som bærer konsekvensen av.

Feig logikk. Hva kan så skeive flyktninger gjøre hvis de ønsker å forenes med sine partnere? Dersom man konstant har måttet tilintetgjøre alt som kan tolkes som bevis på deres skeivhet før de kom til Norge?

De kan søke om familieetablering. Selv om skillet mellom familiegjenforening og familieetablering kan høres teknisk ut, utgjør det vesentlige forskjeller. Førstnevnte stiller ikke krav til inntekt og arbeid. For å få innvilget familieetablering, derimot, må man vente i minimum fire år, og i løpet av denne perioden ha skaffet seg en fast, faglært jobb – ettersom Regjeringen nå har hevet inntektskravet slik at det ikke lenger er nok å jobbe fulltid som ufaglært.

Både UNE og Justisdepartementet er redde for å gjøre unntak i kravet om lovlig ekteskap for skeive par, fordi de ikke vil diskriminere heterofile par. Smak litt på den. Logikken deres fortsetter, alt for å låse døren for skeiv familiegjenforening.

Vi skal kunne bedre. I 2014 trådte diskrimineringsloven om seksuell orientering i kraft. Den slår fast at både direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Likevel velger Norge å diskriminere ved ikke å gi skeive flyktninger lik tilgang til familiegjenforening.

Å legge andre lands diskriminerende lovverk til grunn for egen diskriminering er ikke bare svært problematisk på et prinsipielt plan – det har faktiske konsekvenser for skeive flyktninger. Dessuten signaliserer vi at det er helt greit å fortsette diskrimineringen mange mennesker trodde de hadde lagt bak seg da de satte føttene på norsk jord.

Bahar er assisterende generalsekretær i Skeiv Verden, og ny fast kommentator i Ny Tid. nina@skeivverden.no

Gratis prøve
Kommentarer