Det gode, det rette og det gjennomførbare


De britiske etiske teoretikerne videreførte arven etter Kant, men hadde et mer realistisk syn på moralen og hva som var gjennomførbart i det virkelige liv.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2015-11-11

Thomas Hurka: British Ethical Theorists from Sidgwick to Ewing. Oxford University Press, 2014.

Thomas Hurka er født i 1952, og er kanadisk filosof. Han underviste ved Universitetet i Toronto fra 1978 til 2002, og fikk sin doktorgrad ved Universitet i Oxford. Hans bok British Ethical Theorists from Sidgwick to Ewing tar for seg normativ, ikke-naturalistisk etikk – en form for etikk som handler om hva som er det rette og det gode. Hurka ser på utviklingen i moderne engelsk moralfilosofi, presentert gjennom en serie av britiske etiske teoretikere fra det 19. og 20. århundre, blant dem Henry Sidgwick, G.E. Moore, W.D. Ross, Hastings Rashdall, H.A. Prichard og A.C. Ewing.

Tanker og erkjennelser. Vil man sette seg inn i de grunnleggende tankene i moralfilosofien, kommer man ikke utenom Immanuel Kant og hans Kritikk av den rene fornuft fra 1781. En av Kants mange distinksjoner gikk mellom tanker og erkjennelser. Det å erkjenne noe forutsetter erfaring; vi kan godt ha tanker og forestillinger om troll og enhjørninger, men vi kan ikke ha noen erkjennelse av dem: Erkjennelse forutsetter nemlig erfaringer, som igjen forutsetter sansninger i den empiriske verden. Å ha en fantasi om noe er ikke det samme som å ha en sann erkjennelse av noe. Moralske spørsmål kan vi imidlertid ha sann erkjennelse av, ifølge Kant. I Kritikk av den rene fornuft skriver han: «Jeg antar at det virkelig finnes rene moralske lover, som fullstendig a priori (uten hensyn til empiriske beveggrunner, det vil si lykksalighet) bestemmer gjøren og laden, det vil si bruken av et fornuftig vesens frihet overhodet, og at disse lovene befaler absolutt (ikke kun hypotetisk under forutsetning av andre empiriske formål) og således er nødvendige i alle henseender. Denne antakelsen kan jeg forutsette med rette, ikke bare idet jeg påberoper meg bevisene fra de mest opplyste moralister, men jeg henviser også til ethvert menneskes moralske dom når han tydelig vil tenke seg en lov av det slaget.»

Handlingen og følgene. Dette betyr ikke at det ikke forekommer uenighet om hva som er det gode og det rette. Et forslag til hva som er det gode, lyder: «det som er verdt å oppnå for sin egen skyld». For å oppnå det gode, må man gjøre det rette. Skillet går da mellom hva man legger størst vekt på: handlingen selv, eller følgene av handlingen.

For å oppnå det gode, må man …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal