Den melankolske vaktposten 

Allegori og melankoli er to stikkord for Walter Benjamins forfatterskap, som nå rykker baklengs inn i norsk kulturliv. Agora tilbyr et forsinket nummer av en «forsinket» filosof.
Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 01.03.2018
Agora. Journal for metafysisk spekulasjon.
Forfatter: Nummer 2–3 2017
,

Walter Benjamin er kanskje ikke et navn mange i Norge kjenner, men nå har Solum utgitt en fullstendige oversettelse av hans Passasjeverk – to tykke bind begått av Arild Linneberg – og Agora har kommet med et benjaminnummer.

Agoranummeret inneholder ti interessante essays om ulike aspekter ved Benjamins tenkning og filosofi. Essayene egner seg godt for en politisk og filosofisk interesserte leser, men de krever tålmodighet, for Benjamins filosofiske blanding av anarkisme, jødiske messianisme og dype hverdagslige betraktninger er ikke lett tilgjengelige.

Vi får også en grei oversikt over filosofens triste endelikt på flukt fra nazistene i et essay av Finn Iunker i nummeret. «Hitler-Stalin pakten i august 1939 hadde gjort ham apatisk og motløs,» kan Iunker fortelle oss. Agora byr også på følgende sider ved Walter Benjamin:

Messianisme og Allegorien. Ragnhild Evang Reinton har skrevet essayet «Å tenke dikterisk. Om lesning og skriving hos Walter Benjamin». Hun trekker frem Benjamins jødiske avstamning, og dens betydning for hans tenkning. Hun trekker også frem hans møte med Frankfurterskolen og hans alternative, uortodokse marxisme. Det teologiske perspektivet i filosofiens hans er et utfordrende alternativ til fremskrittsideen som i dag dominerer Vesten. Messianisme er noe helt annet enn å bejae fremskrittet – det er heller å tro at historiens slutt kan inntreffe på hvilket tidspunkt som helst. Tiden er nærmest et evig her og nå i den messianske tradisjonen. Uortodoks marxisme støter sammen med jødisk messianisme i Benjamins filosofi. Fortiden kan omdefineres på vegne av de undertrykte – mot makthaverne – og det trengs en redefinisjon av historien, og et opprør mot fremskrittstanken, mente Benjamin. Hans tenkning er også et opprør mot industrialiseringen og den teknokratiske kapitalismens eneveldige eksistens. Dette kunne skje ved hjelp av «den melankolske aktens allegoriske nedsenkning i fenomenene».

Bolts essay bruker Benjamins tanker rundt estetisering av politikken som en inngangsportal til å forstå dagens politiske situasjon i Vesten.

Problemet er at den skjulte dobbeltbetydningen som allegorien krever, er gått tapt. Dette innbyr til melankolsk grubling. Allegorien er en dikterisk tegnfunksjon som på mange måter er forlatt av moderniteten – til fordel for symbolismen og andre språklige symbolfunksjoner. Allegorien henviser gjerne til en tid da Bibelen ennå var regnet som det dominerende skriftet i Vesten. I dag leser man som kjent gjerne helst konkret og bokstavelig, til nød symbolsk, men aldri allegorisk eller anagogisk. Nær sagt ingen tror vel lenger at verden har en skjult mening som det gjelder å tyde tegnene til, men som Reinton skriver: «Allegorien kan, slik som den langsomme lesningen, se det usette og høre det uhørte.»

Redningsmotiv, sekularisering. I essayet «Erfaring og mimesis. Et redningsmotiv i Walter Benjamins filosofi» skriver Dag T. Andersson: «I en tid hvor erfaringen er truet av å fortrenges av opplevelsene, vil Benjamin redde fenomenene, redde den genuine erfaringen.» Benjamin skrev selv: «Det er det poetiske språkets oppgave å bryte igjennom overbenevnelsene og gi ordene tilbake en ennå glemt eller skjult betydning.»

Saint-simonismen var en fransk sosialistisk bevegelse med klart messianske trekk, men den var mer sekularisert enn Benjamin likte. Dominique Routhier tar dette for seg i essayet «Socialismens entrepreneuriale etik og fascismens ånd. Benjamin og saint-simonismen». Benjamin var svært kritisk til sekulariseringen, og også til den sosialdemokratiske definisjonen av hva arbeid er. Han var ikke begeistret for saint-simonismens kvasireligiøse dyrkelse av arbeidet, og så på bevegelsen som en av mange begynnelser til fascismen. Han stilte seg med andre ord svært kritisk til saint-simonismen og dens helliggjørelse av kirken og arbeidet – to størrelser som han mente gikk i fremskrittets tjeneste.

Anders Kristian Strand har skrevet essayet «En teori om forfallstider. Forfall og redning i Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels [Det tyske sørgespillets historie]». Ifølge Strand omhandler sørgespillboken en undergenre i barokkens drama, som uttrykker en sterk bevissthet om krise og forfall. «Det tyske sørgespillet befinner seg i spennet mellom sekulariseringens historie og ‘Nådetilstanden’,» skriver Strand.

I sitt essay «Forsøk på en kritikk av volden» tok Benjamin for seg forholdet mellom sekularisering og jødisk messianisme, modernitet og historieforfall. Dette går Ragnar Braastad Myklebust nærmere inn på i essayet «Generalstreik, maktkritikk og ikke-statlig rett».

Benjamin var svært kritisk til sekulariseringen, og også til den sosialdemokratiske definisjonen av hva arbeid er.

Hverdag, språk, politikk. Benjamins filosofiske betraktninger over hverdagen og dens hemmeligheter er tema for Marie Louise Kroghs essay «Walter Benjamin og hverdagens bilder». «Hos Walter Benjamin kan man erfare hvordan hverdagen utkondenserer evighet,» skriver hun, og viser hvordan dagligdagse erfaringer i Benjamins filosofi dannes gjennom møter med hverdagens mysterier.

Emil Bernhard har skrevet essayet «Fremmedhet og funksjon», som handler om Benjamins oversettelsesbegrep. Også i oversettelsene fant Benjamin ofte dobbelttydigheter, eller allegoriske tegnfunksjoner. Essayet handler ikke primært om å oversette noe, men om å forholde seg til allegorien som tegnfunksjon. Den som vil gå dypere inn i dette, bør lese Benjamins tekster om Charles Baudelaire.

Essayet til Erik Granly Jensen, «Indkredsning af det umulige, språkfilosofi og politik hos Walter Benjamin», handler i stor grad om forholdet mellom Immanuel Kant og Benjamin. Benjamin brøt ikke med Kant, men ville utvide Kants fastsettelse av grensene for den mulige erfaring.

Det siste essayet handler om Donald Trump, nyfascismen og Benjamins filosofi, og oppholder seg i krysninspunktet mellom estetikk og fascisme. Mikkel Bolt bruker Benjamins tanker rundt estetisering av politikken som en inngangsportal til å forstå dagens politiske situasjon i Vesten. Ved å ta for seg Benjamins tanker om kunst, estetikk og politikk viser Bolt at Trump har alle kjennetegn på en postmoderne fascist.

Alt i alt er de ti essayene om Benjamin interessante og velskrevne. Det er bare å kaste seg over en tenker som både er forbikjørt og foran i trafikken på en gang.

Gratis prøve
Kommentarer