De klare fakta

Talsmann for regjeringsfraksjonens forslag til finnmarkslov, Tron Helland (H), uttalte til Aftenposten 11.3.05: «Vi snakker om en normalisering av eiendomsforholdene i Finnmark. Det er ikke naturlig at staten skal eie 96% av grunnen.» Aftenposten skriver videre: » Helleland ser for seg at personer eller grupper som dokumenterer mange års utnyttelse, eller såkalt alderstidsbruk, kan få […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Talsmann for regjeringsfraksjonens forslag til finnmarkslov, Tron Helland (H), uttalte til Aftenposten 11.3.05: «Vi snakker om en normalisering av eiendomsforholdene i Finnmark. Det er ikke naturlig at staten skal eie 96% av grunnen.» Aftenposten skriver videre: » Helleland ser for seg at personer eller grupper som dokumenterer mange års utnyttelse, eller såkalt alderstidsbruk, kan få tinglyst eiendommen som sin private.»

Knut Storberget (Ap) begrunner i samme avis samme dag Aps ønske om å privatisere Finnmarksallmenningen slik: «Skjevheten i eiendomsutviklingen i Norge ser man klart ved å studere kartet. Ellers i landet er 77% av landet på private hender, mens i Finnmark styrer staten 95 % av grunnarealet.» Og «Videre foreslår vi lovfesting av den eiendoms- og bruksrett en har opparbeidet seg ved alderstidsbruk.»

Sametingspresident Svein-Roald Nystø (NSR) uttaler til samme avis samme dag at han: «ikke ser noe galt i at eiendomstetten i Finnmark blir privatisert.»

I en fellesuttalelse fra sametingspresident Svein-Roald Nystø og fylkesordfører i Finnmark, Helga Pedersen, heter det at de «kan ikke se noen rimelighet i at allmennheten skal ha andre rettigheter i Finnmark enn i resten av landet.» (Nordlys 18.3.05)

Visepresident i Sametinget, Ragnhild Nystad, skriver i Finnmark Dagblad 11.4.05 (altså en offisiell uttalelse fra Sametinget.) Hun skriver blant annet at «vi ønsker at de som livnærer seg av utmarka i Finnmark skal ha klare bruks og eiendomsrettigheter.» Og videre. «Skal eiendoms- og bruksrettighetene kunne anerkjennes, må de først identifiseres. Det er det kommisjonen skal gjøre.»

I forslaget til finnmarkslov heter det blant annet at «Finnmarkskommisjonen skal identifisere … individuelle eiendomsrettigheter» Videre: «Finnmarkseiendommen skal uten ugrunnet opphold ta stilling til kommisjonens konklusjoner.. og uten ugrunnet opphold sørge for at rettigheten blir tinglyst». Videre: «Det betales ikke gebyr eller dokumentavgift for tinglysningen».

I lovforslaget brukes setninger som: «individuelle eiendomsrettigheter», og «eiere av grunnen» og «for tinglysning gjelder jordskifteloven»

Knut Storberget (Ap) uttaler seg til Finnmark Dagblad 19.4.05 om den adgangen vi i dag har til jakt, fiske og moltebærplukking i Statsskogs eiendommer i Finnmark. Jeg siterer: «En slik adgang er slett ingen selvfølge i områder med private grunneiere, slik vi har mange av i sørnorske fjell. Det er opp til grunneier å avgjøre om andre skal ha adgang.»

Utenriksdepartementets rettsavdeling skriver i Sammendraget i sin vurdering av forslaget til finnmarkslov blant annet: » ILO-konvensjon 169 artikkel 14 nr 1 kan ikke leses som et krav om å gjøre eier- og besittelsesrettigheter til de områder som urfolk tradisjonelt befolker. En slik forståelse følger ikke av ordlyden, og bygger ikke på traktatfortolkningsprinsipper.» Det heter videre: » Tolkningsuttalelser bekreftet av ILOs styre i tilknytning til klageordningen etter artikkel 24 i ILOs konstitusjon støtter en slik forståelse av artikkel 14 nr 1.»

Jarl Hellesvik, Hammerfest

---
DEL

Legg igjen et svar