De klare fakta


Talsmann for regjeringsfraksjonens forslag til finnmarkslov, Tron Helland (H), uttalte til Aftenposten 11.3.05: “Vi snakker om en normalisering av eiendomsforholdene i Finnmark. Det er ikke naturlig at staten skal eie 96% av grunnen.” Aftenposten skriver videre: ” Helleland ser for seg at personer eller grupper som dokumenterer mange års utnyttelse, eller såkalt alderstidsbruk, kan få […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-04-27

Talsmann for regjeringsfraksjonens forslag til finnmarkslov, Tron Helland (H), uttalte til Aftenposten 11.3.05: “Vi snakker om en normalisering av eiendomsforholdene i Finnmark. Det er ikke naturlig at staten skal eie 96% av grunnen.” Aftenposten skriver videre: ” Helleland ser for seg at personer eller grupper som dokumenterer mange års utnyttelse, eller såkalt alderstidsbruk, kan få tinglyst eiendommen som sin private.”

Knut Storberget (Ap) begrunner i samme avis samme dag Aps ønske om å privatisere Finnmarksallmenningen slik: “Skjevheten i eiendomsutviklingen i Norge ser man klart ved å studere kartet. Ellers i landet er 77% av landet på private hender, mens i Finnmark styrer staten 95 % av grunnarealet.” Og “Videre foreslår vi lovfesting av den eiendoms- og bruksrett en har opparbeidet seg ved alderstidsbruk.”

Sametingspresident Svein-Roald Nystø (NSR) uttaler til samme avis samme dag at han: “ikke ser noe galt i at eiendomstetten i Finnmark blir privatisert.”

I en fellesuttalelse fra sametingspresident Svein-Roald Nystø og fylkesordfører i Finnmark, Helga Pedersen, heter det at de “kan ikke se noen rimelighet i at allmennheten skal ha andre rettigheter i Finnmark enn i resten av landet.” (Nordlys 18.3.05)

Visepresident i Sametinget, Ragnhild Nystad, skriver i Finnmark Dagblad 11.4.05 (altså en offisiell uttalelse fra Sametinget.) Hun skriver blant annet at “vi ønsker at de som livnærer seg av utmarka i Finnmark skal ha klare bruks og eiendomsrettigheter.” Og videre. “Skal eiendoms- og bruksrettighetene kunne anerkjennes, må de først identifiseres. Det er det kommisjonen skal gjøre.”

Abonnement halvår kr 450

I forslaget til finnmarkslov heter det blant annet at “Finnmarkskommisjonen skal identifisere … individuelle eiendomsrettigheter” Videre: “Finnmarkseiendommen skal uten ugrunnet opphold ta stilling til kommisjonens konklusjoner.. og uten ugrunnet opphold sørge for at rettigheten blir tinglyst”. Videre: “Det betales ikke gebyr eller dokumentavgift for tinglysningen”.

I lovforslaget brukes setninger som: “individuelle eiendomsrettigheter”, og “eiere av grunnen” og “for tinglysning gjelder jordskifteloven”

Knut Storberget (Ap) uttaler seg til Finnmark Dagblad 19.4.05 om den adgangen vi i dag har til jakt, fiske og moltebærplukking i Statsskogs eiendommer i Finnmark. Jeg siterer: “En slik adgang er slett ingen selvfølge i områder med private grunneiere, slik vi har mange av i sørnorske fjell. Det er …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)