ANNA IKEDA
ANNA IKEDA

Daisaku Ikedas fredsforslag for 2019

FORBUD: Verdens største buddhistiske fredsbevegelse støtter initiativet til forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen og foreslår å etablere en vennegruppe for atomvåpenforbudet.

Grimstad er journalist i NY TID, og styremedlem i Norges Fredslag.
Email: grimstadlene@gmail.com
Publisert: 2019-05-03

Siden 1960 har japanske Daisaku Ikeda ledet Soka Gakkai-bevegelsen (SGI), verdens største buddhistiske fredsbevegelse. Organisasjonen har sine røtter i Japan, men er i dag er aktiv over hele verden. Siden atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki, har atomvåpenmotstanden i Japan vært stor. At Soka Gakkai er en av de opprinnelige partnerne i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), er slik sett helt naturlig. Motstanden mot atomvåpen i Japan ligger tiår foran atomvåpenmotstanden i Vesten. Da ICAN lanserte sin kampanje for å forby atomvåpen i 2007, markerte Soka Gakkai-bevegelsen samtidig 50 års-jubileum for sin antiatomvåpen-erklæring som Ikedas lærer og forgjenger Josei Toda framla i 1957.

Ikedas tekster gir meg alltid håp om at vi har makt til å forandre vårt
eget samfunn, og at fred er mulig.» Anna Ikeda

Det er buddhismens tankegang og verdisyn som har styrt Soka Gakkai-bevegelsens fredsarbeid, noe også Toda poengterte i sin antiatomvåpenerklæring: «Selv om bevegelsen mot atomvåpen har spredd seg rundt om i verden, er det mitt ønsker å gå videre og angripe dette problemet ved roten. Jeg vil avsløre klørne som ligger skjult i dypet av slike våpen og rive dem ut. […] For vi, verdens borgere, har en ukrenkelig rett til å leve», sa Toda i sin tale.

Filosofi

Det er mars måned, og Ny Tid møter Anna Ikeda i Genève. Hun jobber selv med nedrustning i Soka Gakkai International. Anna forteller at Ikeda er et vanlig etternavn i Japan, så hun er ikke i slekt med Daisaku Ikeda. «I mitt arbeid med nedrustning er jeg stadig like takknemlig for den buddhistiske filosofien jeg er oppvokst med, og som tydelig gjenspeiles i Ikedas fredsforslag», sier Anna. «Troen på at alle mennesker er født med en iboende godhet i seg som gjør oss i stand til å overvinne alle våre utfordringer – denne filosofien minner meg på at uansett kompleksitet er samtlige av våre sosiale og globale utfordringer dypt forbundet med vårt eget liv.»

Fredsforslaget for 2019

Soka Gakkai International (SGI) har status som trosbasert organisasjon i FN, og som leder av SGI framlegger Daisaku Ikeda et fredsforslag hvert år. Nå er det 37. gang. Fredsforslaget ble lansert på engelsk i februar og ligger tilgjengelig på nett. Av hensyn til den begrensede spalteplassen presenteres her to av Daisaku Ikedas forslag:

Ikedas forslag for atomvåpenforbud. For at FN-avtalen om forbud mot atomvåpen (TPNW), som ble framforhandlet i 2017, skal tre i kraft, må 50 nasjoner ratifisere avtalen. For å bidra til at avtalen trer i kraft så raskt som mulig, foreslår Ikeda å etablere en vennegruppe for atomvåpenforbudet. Dette etter modell av prøvestansavtalens vennegruppe, initiert av Australia, Japan og Nederland i 2002. Gruppen arrangerer møter på ministernivå for å øke antallet land som vedtar avtalen. I fjor deltok over 70 nasjoner på et slikt møte. Møtet har deltakere fra land både med og uten atomvåpen og er åpent for avtalens medlemmer så vel som ikke-medlemmer. Flere nasjoner har ratifisert prøvestansavtalen etter deltakelse på slike møter, skriver Ikeda. Han anbefaler særlig Japan å ta initiativ til en tilsvarende ordning for TPNW.

Abonnement halvår kr 450
DAISAKU IKEDA
DAISAKU IKEDA

Et forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen. Ikeda støtter opp om initiativet til forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen gjennom FNs våpenkonvensjon, på linje med Mary Warehams politikk (se aprilutgaven av Ny Tid). Nå supplerer Ikeda Warehams politikk med buddhistiske resonnementer og gir kampanjen et større bevegelsesgrunnlag.

Det grunnleggende i Ikedas motstand mot autonome våpen er det han kaller «etisk frakopling» . Den etiske frakoplingen skjer ved at den som initierer et angrep med autonome våpen, er fullstendig isolert fra den faktiske operasjonen som utføres. Ikeda oppfatter all fysisk frakopling mellom voldsutøver og voldsoffer som problematisk i seg selv, slik som ved dronekrig, men anser den etiske frakoplingen som skjer ved bruk av autonome våpen, som langt mer skadelig – for både voldsutøveren, potensielle ofre og menneskeheten. Han påpeker for eksempel at tidligere fiender ikke vil kunne møtes i forsoning hvis voldshandlingene ble utført av våpen som befinner seg utenfor menneskelig kontroll. Ikeda spør videre om det vil være rom for å angre på sine krigshandlinger, erfare maktesløshet i møte med krig eller gå personlig inn for å gjenopprette freden i kjølvannet av autonom krigføring. Han sammenlikner autonome våpen med atomvåpen når det gjelder faren de vil utgjøre for menneskeheten. Om slike våpen utvikles, vil de forandre vårt sikkerhetspolitiske miljø radikalt, ha enorme humanitære konsekvenser, senke terskelen for voldsbruk og undergrave humanitærretten, mener Ikeda.

Selv om Daisaku Ikeda innser at dagens avtaleverk innen nedrustning og våpenkontroll er under sterkt press, insisterer han på nedrustningsoptimisme. Optimismen forankrer han særlig i eksisterende og framvoksende initiativer for nedrustning på humanitært grunnlag.

Forandring

«Sett med buddhismens briller skjer den mest fundamentale og kritiske forandringen i måten vi tenker på fred, sikkerhet, relasjoner til andre på, i vår egen bevissthet. Det er derfor vi i SGI fokuserer på grasrotutdanning, som dere ser i årets fredsforslag. Ikedas tekster gir meg alltid håp om at vi har makt til å forandre vårt eget samfunn, og at fred, gjennom solidaritet og indre transformasjon, er mulig», avslutter Anna Ikeda.

[/mepr-active] …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.