– Mistillit overfor kvinner

– Argumentet om sorteringssamfunnet skygger for debatten om utvidelse av selvbestemt abort, sier kvinnepolitisk sekretær i Ap, Karin Yrvin.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

18. januar 1915 holdt kvinneforkjemperen Katti Anker Møller en tale om «Moderskapets frigjørelse» i Kvinnestemmeretsforeningens Klub i Kristiania.

Det var en sterk tale fra en sterk kvinne som gikk i strupen på samfunnets undertrykkelse av kvinners seksualitet og morskap. Og hun la ikke fingrene mellom i beskrivelsen av hvor skoen trykte:

«Grundlaget for al frihet er rådighet over egen krop og hvad i den er. Det motsatte er en slaves tilstand.»

90 år senere fremhever Arbeiderpartiets kvinnepolitiske sekretær, Karin Yrvin, Anker Møllers tale som selve starten på kampen for kvinners rett til selvbestemt abort i Norge.

– Katti Anker Møller er lite kjent i dag. Men hun var en helt, sier Yrvin.

I dag er det Yrvin og hennes medsøstere i Ap som går i bresjen for kvinners rett til å bestemme over «egen krop og hvad i den er». Dagens grense for selvbestemt abort må utvides fra 12 til 16 uker, krever de.

– Det har blitt en del reaksjoner på utspillet fra dere?

– Jeg skal være ærlig å si at jeg er overrasket over at det har først oss inn i en lang debatt om abort og sorteringssamfunnet. Det eneste vi har foreslått er at kvinnenes rett til selvbestemmelse skal utvides fra 12 til 16 uker. Men debatten viser vel at dette er et følsomt tema, og det har jeg forståelse for, sier Yrvin.

Før vi går nærmere inn på det, kan det være verdt å friske opp historien siden Katti Anker Møller holdt sin banebrytende tale for 90 år siden.

For det skulle ta mange, mange år før selvbestemt abort ble lovfestet i Norge. På Anker Møllers tid var det straffbart å ta abort. Både kvinnen og den som utførte inngrepet risikerte tre års fengsel i henhold til straffelovens paragraf 245.

– I perioden 1920-29 var det hundre personer som ble dømt etter denne paragrafen. I samme periode var det bare på Ullevål sjukehus 82 kvinner som døde som følge av illegal abort. 3791 kvinner ble i samme tidsrom behandlet på Ullevål for skader av samme grunn, forteller Yrvin.

– Hvem var disse kvinnene?

– Dette var arbeiderkvinnene fra østkanten, de som var dømt til å føde mange barn. De rike hadde alltid råd til prevensjon. Kampen for selvbestemt abort var derfor i høyeste grad en klassekamp, sier Yrvin.

Først i 1960 fikk Norge sin første lov om abortinngrep.

– Men denne loven ga ikke kvinnen selvbestemmelsesrett, forklarer Yrvin.

I stedet var det en abortnemnd – bestående av to leger, slik ordningen fremdeles er i dag – som avgjorde om abort skulle innvilges. Selv om praksisen etter hvert ble liberalisert, var det i utgangspunktet bare medisinske, eugeniske og kriminelle indikasjoner som ble godtatt som gode nok grunner til å få innvilget abort.

– Men i 1978 fikk vi til slutt en abortlov som ga kvinner rett til selvbestemt abort?

– Ja, da gikk et samlet SV sammen med Arbeiderpartiet og stemte for den nye abortloven. Bare tre år tidligere sørget faktisk en av SVs representanter på Stortinget for at et lovforslag om å gi kvinner selvbestemmelse ble nedstemt. Men i 1975 ble det i hvert fall vedtatt at abort også kunne innvilges ut i fra sosiale grunner, svarer Yrvin.

Loven fra 1978, som er den som fremdeles gjelder i dag, gir kvinner rett til selvbestemt abort de 12 første ukene i svangerskapet. Fra 13. til 18. uke er det imidlertid abortnemnda som bestemmer om kvinnen får abort eller ei.

Etter 18. uke skal det meget tungtveiende grunner til for å få innvilget abort. Og dersom fosteret kan være levedyktig, er abort rett og slett ulovlig.

– Og nå vil dere altså at kvinners rett til selvbestemmelse skal utvides, hva er problemet med nemndene?

– Hovedargumentet er at vi mener at samfunnet må tilkjennegi kvinnene dømmekraft i disse viktige avgjørelsene. Nemndsystemet avspeiler at vi fremdeles ikke tror at kvinnen kan være helt ansvarlig. To leger må liksom verifisere at hennes valg er ansvarlig. På denne måten sier samfunnet at det ikke helt tror på kvinnen, svarer Yrvin.

Og det er flere ting ved dagens system som hun er kritisk til.

– Nemndsystemet er også urettferdig. En ny undersøkelse viser at det er vanskeligere å få innvilget abort hvis du bor i Agder-fylkene enn hvis du bor i Akershus. Samtidig viser det seg at det er de yngste, de mellom 16 og 19 år som får avslag. Det opprører meg. Hvorfor er det slik? Ligger det en moralsk pekefinger i nemndene, spør Aps kvinnepolitiske sekretær.

Yrvin peker også på at kunnskapsnivået i nemndene ofte er for dårlig, og at forutsetningen om at en av to nemndmedlemmer skal være en kvinne brytes over en lav sko.

– Hvor mange er det egentlig som får avslag av nemndene?

– Forsvinnende få. 96 prosent av alle søknader blir innvilget av nemndene. I praksis er det derfor allerede så godt som selvbestemt abort opp til 16. uke. I 2003 var det bare 13 kvinner som fikk avslag, påpeker Yrvin.

– Hva skjedde med dem?

– Ingen vet om de fødte barna eller om de dro til utlandet for å ta abort. Og det taler for seg. Det vi vet er at disse 13 kvinnene ikke fikk hjelp fra helsesystemet i Norge.

– Noen mener at det blir flere aborter hvis selvbestemmelsen utvides til 16. uke?

– Erfaringer fra Sverige, hvor kvinner har selvbestemmelse inntil 18. uke, tyder tvert imot ikke på det. Kvinner som tar det vanskelige valget ønsker å ta abort så tidlig som mulig.

– Med forslaget deres aksepterer dere at nemndene skal ta avgjørelsene på vegne av kvinnen i 17. og 18. Burde ikke dere gå inn for at kvinnen selv skal bestemme fram til 18. uke?

– Jo, vi har en diskusjon gående hos oss om dette. Men for å imøtekomme kritikerne og ha en glidende overgang, har kvinneorganisasjonen vår falt ned på 16 uker, svarer Yrvin, som minner om at Ap ennå ikke har tatt stilling til kvinnebevegelsens forslag.

– Den glidende overgangen gjenspeiler også vår mening om at fosteret skal ha mer rettsvern jo eldre fosteret er. KrF snakker om at livet starter ved unnfangelse. Jeg mener at det finnes en absolutt grense for når en skal kunne få ta abort. Fosteret skal ha rettsvern etter 18. uke, slik loven gir nå. Abort skal ikke innvilges etter 18. uke, med mindre det foreligger særskilte grunner, sier Yrvin, som i så måte er tilhenger av en mer restriktiv grense enn det foreksempel Verdens Helseorganisasjon, USA, Australia og Storbritannia opererer med.

– Noen knytter en hevelse av grensen for selvbestemt abort til faren for at vi kan gå mot et sorteringssamfunn?

– Da må jeg si at jeg ikke skjønner hva de mener med sorteringssamfunn. I dag sier vi ja til alle som ønsker å ta abort inntil 12. uke, og vi sier ja til 96 prosent av de som søker om abort fra 13. til 16. uke. Hva slags mistillit er dette overfor kvinner som skal forvalte avgjørelsen sin? Vil beslutningen i forhold til et foster med Downs syndrom bli annerledes hvis den tas av en nemnd? Nei, de som snakker om dette har innført et begrep som ikke har rot i virkeligheten. Dette er dessuten en forsvinnende liten del av problemstillingen. Det er ikke noe grunnlag for å si at vårt forslag fører til et sorteringssamfunn eller til flere aborter. Det eneste vi vil er at meningen til de 13 kvinnene som fikk avslag på sitt ønske om å ta abort i 2003 ikke skal bli overkjørt og at de skal få likebehandling. Og at kvinner skal slippe en nemndbehandling som føles uverdig Så kan vi diskutere prinsippene om selve abortloven en annen gang, sier en engasjert Karin Yrvin, som mener at argumentet om sorteringssamfunnet skygger for debatten.

– Men det er tydelig at det er noen som vil ha omkamp om abortloven, avslutter hun.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here