– Høyre-politikk bygger på SV-forslag

Det er SV selv som står bak det omstridte forslaget om at politiet kan fengsle asylsøkere i opptil 72 timer. Fr.p. støtter det lite kjente SV-forslaget, mens RVs Erling Folkvord mener partiet slik har rettferdiggjort ny diskriminering.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Gjennom hele SVs historie har den internasjonale solidariteten stått sterkt. Men til nå i valgkampen har temaet ikke vært tilsvarende høyt prioritert, til tross for løftene i partiets arbeidsprogram. Da Oslo SV ville ta opp temaet om internasjonal politikk og om forholdene for minoritetene, måtte lokallaget trykke opp sin egen brosjyre. Årsaken var at SV sentralt har valgt å nedprioritere slike temaer i sitt valgkampmateriell.

Det er utsiktene til regjeringsmakt, et rød-grønt samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra 12. september, som trekkes fram som en forklaring på den manglende .

– Mange av SVs medlemmer ser den internasjonale solidariteten som et kjernespørsmål for sosialister. Men dette stod ikke sentralt da de tre partiene skulle summere opp hvilke punkter de hadde vært enige i siste stortingsperiode. Og temaet har ikke blitt prioritert i valgkampen, sier professor og styremedlem i Oslo SV, Knut Kjeldstadli.

Rød Valgallianses toppkandidat i Oslo, Erling Folkvord, advarer nå mot at SV er i ferd med å miste sin internasjonale og solidariske sjel i kampen om makt og innflytelse. Han trekker fram et såkalt Dokument 8-forslag som 23. november 2004 ble levert inn på Stortinget av de tre SV-representantene Heikki Holmås, Geir-Ketil Hansen og Karin Andersen.

I løpet av denne høsten skal forslaget opp til endelig avgjørelse i Stortinget, etter at den borgerlige regjeringen har lagt frem sitt forslag til ny utlendingslov.

Dok. 8-forslaget er i fem punkter, hvorav ett av dem tredobler tiden Politiets Utlendingsenhet kan holde på ureturnerbare asylsøkere: SV foreslo å øke tiden fra ett til tre døgn. Forslaget er så kontroversielt at det først skal opp til stortingsbehandling høsten 2005, etter at Regjeringen har levert sin innstilling.

Ny Tid får opplyst at sentrale personer i SV ikke var klar over at forslaget ble fremmet på Stortinget av partiets folkevalgte. SVs forslag har vært minimalt omtalt i norsk offentlighet.

Forslaget lyder: «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag med regelverk som øker politiets tillatelse til å holde på folk som skal bort- eller utvises fra 24 timer til 72 timer.»

Slik reagerer Erling Folkvord, Rød Valgallianses toppkandidat i Oslo, på forslaget som har fått sitt bifall fra Fremskrittspartiet:

– Med forslaget om et slags «spesialfengsel» og 72-timers fengsling uten rettergang tok Heikki Holmås og hans to partifeller et farlig og skadelig steg for å anstendiggjøre noen av de mest verste trekkene ved høyresidas flyktninge- og utlendingspolitikk, uttaler en harmdirrende Folkvord.

Enkeltsaker styrer

«Vaktbikkja» på venstresiden tar et generaloppgjør med SVs stortingsgruppe, som han mener har sviktet partiets sjel. Han mener partiledelsen og stortingsgruppen utøver en politikk i strid med grasrota i partiet. Slik mener han konsekvensene blir av SVs forslag om å øke fengslingen av utviste asylsøkere fra 24 til 72 timer, uten at en dommer får snakke med den fengslede. Samtidig som nye asylsøkere i Norge får kortet ned hurtig-vurderingen av sine asylsøknader til 24 timer, øker norsk politis fremstillingsfrist av utkastede asylsøkere fra 24 til 72 timer – så sant SV-forslaget går gjennom.

– Erna Solberg strever jo for å ligge så nær Frp. at hun ikke taper velger den veien. Nå kan hun både lansere forslag som gjør noen av de vanskeligst stilte flyktningene til B-mennesker og samtidig si at dette er jo bare oppfølging av ideer som i fjor ble lansert av noen av SVs mest profilerte politikere, sier Folkvord.

Bakgrunnen for SVs Dok. 8-forslag 23. november 2004 var diskusjonen om de såkalte «ikke-returnerbare flyktningene», som regjeringen til Kjell Magne Bondevik hadde vedtatt skulle kastes ut av norske asylmottak.

SV-forslaget var så vanskelig å behandle at kommunalkomiteen måtte vente med å realitetsbehandle forslaget til Regjeringen fremmer saken for Stortinget i løpet av 2005. Årsaken er at flere høringsinstanser har påpekt at politiets utvidede rettigheter fra 24 til 72 timer kan være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Fremskrittspartiet var imidlertid godt fornøyd med SV-forslaget. Fr.p. likte nemlig ikke at «politiet har manglet myndighet» til å holde på asylsøkere i mer enn 24 timer. Fr.p.s komitémedlemmer skrev derfor at de er «positivt innstilt til at politiet skal få en utvidet fullmakt i denne sammenheng». Per Sandberg understreker at Fr.p. ønsker å gå enda lenger enn SV-forslaget, ved å holde de utviste innesperret på ubestemt tid. Men han sier:

– SVs forslag var i det minste et lite skritt i riktig retning. Jeg tror de la inn forslaget i pakka for å få oss til gå med på resten, sier Sandberg.

RVs «vaktbikkje» mener på sin side at SV nå bør passe seg for å gå populismens ærend.

– Selv driver jeg kommunalpolitisk arbeid sammen med flere SV-ere som i sak ofte er enige med RV. Det er fine folk som jeg lærer mye av å samarbeide med. Men i avstemningssammenheng blir de oftest overkjørt av den høyredominerte ledelsen i Oslo SVs bystyregruppe, for eksempel når SV stemmer mot forslag om at fullverdig morsmålsopplæring skal være en rettighet for alle. Og RV ble i våres stående alene med det standpunktet at de såkalt «ureturnerbare» skal ha samme rett som andre til å få sosialhjelp etter en individuell vurdering på sosialkontorene, uttaler Folkvord.

– Det er mange SV-ere som er med i solidarisk grunnplansarbeid her i Oslo for en ikke-rasistisk flyktninge- og utlendingspolitikk. De har nok støtte fra flertallet av de som deltar på møter i Oslo SV. Men de får ingen støtte for sine standpunkter blant de som ligger an til å skulle representere SV fra Oslo på Stortinget de neste fire årene.

RVs toppkandidat i Oslo, Erling Folkvord, etterlyser en tydeligere prioritering og mer helhetstenkning fra SVs stortingsgruppe. Han mener at de i alt for stor grad, som andre partier, lar sin solidaritetspolitikk styre av enkeltsaker.

Han mener partiet får mer gjennomslag for sin egentlige politikk ved å være i opposisjon sammen med Sp. og RV, og heller indirekte støtte en ren Ap.-regjering.

– Hvis SV ønsker å bevise at de mener alvor med det de sier om internasjonal solidaritet, da bør partiet vurdere sterkt om det ikke får mer ut av dette gjennom en tilværelse som opposisjonsparti, enn som en del av en regjering med Ap. og Sp., mener Erling Folkvord, stortingskanditat for Rød Valgallianse.

Diskriminering

Folkvord trekker fram et eksempel fra sin stortingsperiode 1993-1997: I desember 1996 fikk Odelstinget til behandling en rekke endringer til utlendingsloven. Et av forslagene var en liten endring i daværende paragraf 50, som ga alle EØS-borgere rett til å søke jobb i Norge i en tre-seks måneders periode.

– Vi foreslo at de fire ordene «som omfattes av EØS-avtalen» skulle strykes. Da ville vi fått en lov som behandlet likt alle de innvandrere som søker arbeid i Norge. Dagens innvandringsunntak for EØS-borgere er diskriminerende, nærmest apartheid. Det er blitt satt opp en mur som skulle stenge ute alle utenfor det rike Vest-Europa. Dersom RV kommer på Stortinget, håper jeg SV vil støtte vårt arbeid for å endre på denne diskrimerende loven, avslutter Erling Folkvord.

---
DEL

Legg igjen et svar