Bevegelsenes bevegelse

Nyhetsbrev

Det hører til en af tidens store dilemmaer, at den konstellation af magt, der i dag styrer og regerer i verden, samtidig er den, der fører civilisationen nærmere og nærmere et sammenbrud. I en sådan verden er det livsnødvendigt at være fortrolig med centrale begreber, som kan give overblik og indsigt, men som samtidig også udstyrer én med pejlemærker til handling i og for livet. I Resilience, Community Action and Societal Transformation med undertitlen People, Place, Practice, Power, Politics and Possibilities in Transition fremlægges praktiske erfaringer i social forandring. Resiliens-begrebet forstås her som den modstandskraft, der er nødvendig for at sikre en dyb og vidtrækkende transformation af samfundet. Bogen – med fokus på en omstilling, der er vidensbaseret og community-drevet – præsenterer en række bidrag fra en Resilience 2014-konference, arrangeret af Resilience Alliance i Frankrig. Ledende aktions- og resiliensforskere samt community-aktivister bidrog her med erfaringer, ideer og aktionsberetninger, som alle handlede om etablering af community resilience.

Alternativet til vekst. Til omstillingsuniverset hører tre grundforudsætninger: Menneskelighed og menneskets sociale aktivitet bør i princippet ses uadskilleligt fra naturen. Konkurrence – mellem mennesker, grupper, nationer eller grupper af nationer – er ikke et aspekt af den menneskelige natur. Og så bør vi lægge den idé død, at der findes en ensartet lineær form for udvikling, som alle samfund skal igennem for at forbedre deres vilkår.
I dag er et europæisk netværk af community-baserede initiativer med fokus på klimaforandringer og bæredygtighed under udvikling. Resilience 2014-konferencen kan ses som et bidrag til udvikling af et sådant netværk, her i form af netværksorganisationen ECOLISE (The European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability).
Vedvarende økonomisk vækst er ikke mulig på en begrænset planet. Ved at fortsætte business as usual efter krisen i 2008 blev konsekvensen, at livsvilkårene ændredes for menneskene, for jorden, oceanerne, skovene og atmosfæren. Fremfor at se i dybden af krisen og i omfanget af de forbundne teknologiske, sociale, politiske og økonomiske følger af den – eller at sætte fokus på de magtrelationer, der er forbundet med de valgte løsninger – så foretrak, og foretrækker, magteliten fortsat, at klimaudfordringen bliver besvaret med løsninger fra den neoliberalistiske værktøjskasse.
Mere og mere vokser – fra forskellige udgangspunkter – udbredelsen af community-baserede aktioner talrike eksperimenter og konstruktive, ofte permanente løsninger, som understøtter en omstilling og bringer en aura af håb. Mens bærerne af den fossile klimasikkerheds dagsorden er underlagt følelser af frygt, så kan mennesker i periferien af den globale økonomi med sine omstillingsinitiativer – i samarbejde med de sociale bevægelser – dokumentere fremgang i netværkssamarbejdet.

Privatisering og imperativet om økonomisk vekst har ført til at de planetariske grensene er overskredet.

Permakultur. Resilience, Community Action and Societal Transformation er en rejse rundt i en af tidens største og hurtigst ekspanderende bevægelser, Transi-
tion-bevægelsen (Tb). Den har the commons («det fælles»), som en grundlæggende orientering i alle dens aktiviteter – og det gælder særligt at bevidstgøre om de oprindelige former for samfundsmæssig organisering med en tæt relation til naturen. Med den voldsomme økonomiske vækst efter anden verdenskrig, og ikke mindst med neoliberalismens inntog i den samfundsmæssige organisering, har privatisering og fokus på imperativet om økonomisk vækst medført, at de planetariske grænser er overskredet, hvad gælder biodiversitet og den globale opvarmning. Derfor haster omstillingen.
Fra sin dannelse (Totnes, UK, 2006) har Tb trukket på erfaringerne fra teorier og metoder inden for planlægningskonceptet permakultur. Mennesker over hele verden har således kunnet benytte transition som guide ud fra egen lokalhistorisk kontekst og egne strategiske overvejelser. Dette har kunnet ske, både fordi bevægelsen indeholder en positiv vision om fremtiden og fordi Tb gør visionen nærværende her-og-nu.

Det finnes ingen ensartet, lineær form for utvikling som alle samfunn skal igjennom for å forbedre sine vilkår.

Ytre og indre omstilling. Ud fra forestillingen om et fremtidigt samfund, inspirerer Tb borgere til at arbejde på både en ydre og en indre omstilling, der er uafhængig af de fossile brændsler. Dette udgør en kraftfuld modgift til kapitalismens kontrol over og beherskelse af det imaginære. Et bredt spekter af community-baserede projekter, institutionaliseret i inkluderende og demokratiske strukturer – inkluderet ejerskab og beslutningstagen – vil være helt uforenelig med kapitalismens grundlæggende præmisser.
For Transition-bevægelsen bliver opgaven derfor at skabe nye former for the commons, som innovationsprojekter der fremtræder i hele deres totalitet. Dette indebærer et sæt principper for levevis, som har været gældende i tusinder af år og som står i direkte opposition til kapitalismens ekspansion fra dennes frembrud.
Omstillingsinitiativerne er så karakteristiske og varierede som de communities, hvori de er dannet. Alligevel så er flere komponenter gennemgående: skabelse af en gruppe med et fælles udgangspunkt (eksempelvis lokaliteten), hvor der findes en elementær infrastruktur til kommunikation (emails, hjemmeside), som kan indramme handlerum for kommende aktiviteter og har mulighed for inddragelse af nye medlemmer. Et andet kendetegn kan være en synlig manifestation i form af dannelse af en byhave, et energiprojekt eller et fælles bageri.

Hensikten er å «sparke til» en kultur som er basert på forbruk og konkurranse.

Andre aktiviteter, som bringer Tb på forkant, kan være i det geografiske område at skabe lokale – komplementære – penge, danne et kooperativ indenfor vedvarende energi, etablere små, socialøkonomiske virksomheder med alternative former for madproduktion – men også boliger eller andre former for infrastruktur, der understøtter et lavutslippssamfund.

Resiliens. Fokus ligger på at etablere relationer lokalt og mellem lokaliteter i den hensigt at «sparke til» en kultur, der er baseret på forbrug og konkurrence, hvad der foregives at være det eneste, det drejer sig om i det moderne samfund. I et fællesskabs skabende bottom-up-perspektiv bliver resiliens således såvel en både tankemæssig øvelse som et fællesskab med en vision om at etablere en slags trojansk hest op imod den fossilbaserede vækstøkonomi og det dermed forbundne sikkerhedsregime.
Tb vil i nord og syd understøtte en omstilling væk fra privatisering og varegørelse af ressourcerne til at beskytte de eksisterende fællesskaber, geografiske som politiske. Bevægelsen vil yderligere arbejde for en udvikling af økonomisk uafhængige fællesskaber, som gjennom deres indbyrdes afhængighed av hinanden vil søge selvbestemmelse i resiliente communities – og en fælles overlevelse.

Abonnement kr 195 kvartal