Bedre og billigere?

Styreleder i Link AS mener at effektiv drift og lavere sykefravær er grunnen til at de bruker mindre penger enn budsjettert.
Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 12.11.2015

Etter å ha blitt forelagt avvikene mellom anbudsbudsjetter og regnskap, ga styreleder og deleier av Link AS, Morten Jørgensen, Ny Tid svar på epost.

Ser Link AS på anbudskontraktens budsjett som juridisk bindende?

«Link inngår kontrakt med UDI etter anbudskonkurranser med forhandlinger. Det forhandles ikke om detaljene i budsjettet, men om rammene for driften. Det er disse rammene som er avtalt i driftsavtalen. Budsjettet er budsjettet. Det angir hvilke estimater vi har for de ulike kostnadene knyttet til drift av mottak. UDI stiller ikke andre krav til budsjettoppfølging enn at de skal ha informasjon når det gjøres omdisponeringer. For oss er et budsjett en ramme for hvilke midler som står til disposisjon – midler som kan brukes, men som ikke må brukes opp. Det ville vært sløsing.»

Det ble brukt 860 000 kroner mindre enn budsjettert i 2011, og 600 000 kroner mindre enn budsjettert i 2013 på lønninger ved Torshov Transittmottak. Hva er bakgrunnen for det?

«I våre anbudsbudsjetter legger vi til grunn et sykefravær tilsvarende offentlig sektor. Aktivt HMS-arbeid (arbeid med helse, miljø og sikkerhet, red.adm.) gjør at vi ofte har vesentlig lavere sykefravær enn offentlig sektor. Dette er penger ’spart’. Hvis forskjellen er fire prosent lavere sykefravær enn det offentlige, utgjør dette alene 600 000–700 000 kroner. En annen viktig variabel er bruk av ekstrahjelp og vikar utover det som brukes ved sykefravær.»

I mars 2011 søkte Link UDI om ekstra midler til vakthold ved Torshov, samtidig som lønnsbudsjettet ikke ble brukt fullt ut?

«Vakthold inngår ikke i ordinære lønnskostnader ved asylmottak. Dette er kostnader som er knyttet til egne avtaler UDI har med vaktselskap. Behovet for ekstra vakthold vurderes av UDI.»

På Torshov Transittmottak var det i 2011 budsjettert med 80 000 kroner til barn og unge, men bare 41 000 ble brukt. Samtidig søkte dere Lebra-fondet om støtte, og fikk 25 000 kroner fra dem til barn og unge – selv om budsjettet ikke var brukt opp?

«Vi har ikke bare klart å gjøre det billigere. Vi har også i samarbeid med UDI klart å gjøre det innholdsmessig bedre.»

«Jeg kjenner ikke bakgrunnen for søknaden til Lebra-fondet, da dette forvaltes av de enkelte mottak selv. Til spørsmålet om underforbruk av posten til barn og unge, kan dette skyldes noe så enkelt som færre barn enn forutsatt da budsjettet ble laget. Torshov var forøvrig kjent for sitt svært gode arbeid blant barn og unge på mottaket,» sier Jørgensen.

Søk i offentlige postlister viser at Link AS i 2011 søkte om ekstra midler til barnepass på Torshov Transittmottak.

Ved Torshov har dere i 2010, 2011, 2012 og 2013 et større overskudd enn budsjettert. Hva er forklaringen på at dere hvert år går med et vesentlig større overskudd enn budsjettert?

«Forklaringen ligger i god drift og en kostnadsbevisst ledelse,» svarer Jørgensen.

Ny Tids søk i offentlige postlister viste at Link AS i 2013 søkte om dekning av ekstraordinære kostnader til tiltak i mottak.

Tilsynsrapporter fra juni i år viser at det var store avvik mellom budsjett og regnskap ved både Spydeberg, Vestnes og Søre Sunnmøre mottak. Link fikk pålegg om å forklare avvikene. Hvorfor er det avvik mellom budsjett og regnskap på disse mottakene?

«Det blir som å svare på hvordan fanden leser bibelen. Forklaringen er så enkel at vi valgte å ikke melde endringene underveis i året. Delvis fordi vi ikke hadde god nok periodisering, og delvis fordi UDI i årene før syntes vi var alt for omstendelige i vår rapportering.»

Tre av seks i ledelsen har jobbet i UDI tidligere. Noen vil si at dette gir dere fordeler andre ikke har?

«Ja, det kan selvfølgelig noen si. På et så stort felt som flyktningefeltet har blitt, er det vel bare naturlig at det går ansatte inn og ut av UDI.»

Morten Jørgensen viser til at frem til 1987 hadde Røde kors enerett på å drive asylmottak. Jørgensen skriver at prisen for en mottaksplass i 1987 var 300 kroner per person, mens prisen i dag er på 180 kroner. Han mener selskap som Link AS effektiviserer driften:
«Vi har ikke bare klart å gjøre det billigere. Vi har også i samarbeid med UDI klart å gjøre det innholdsmessig bedre. Å sløse med statlige penger er å bruke penger som ikke burde vært brukt. For en uke siden var Link AS med på å åpne akuttinnkvartering i Kristiansand. 53 beboere kom kjørende til Kristiansand midt på natten i drosjer. I noen bare én eller to personer, men alle kom fra samme sted. Dette er sløsing med offentlige midler, men siden det gjøres av staten selv, er det tydeligvis helt ok. Budsjettene må jo brukes opp …» skriver Morten Jørgensen til Ny Tid.

 


Rapporter etter tilsyn hos Link:

Ny Tid har gått gjennom flere av tilsynsrapportene UDI har publisert på sine nettsider etter å ha foretatt tilsyn ved norske asylmottak. Gjennomgangen viser at UDI har gitt flere av de Link-drevne mottakene pålegg blant annet for økonomisk mislighold. Av de seks Link-drevne mottakene UDI har offentliggjort tilsynsrapporter fra, fikk alle mottakene pålegg – fem av dem for «økonomisk mislighold» i tidsrommet 2013-2015:

Spydeberg statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere (40 plasser), Søre Sunnmøre statlige mottak (220 plasser) og Vestnes statlige mottak for asylsøkere (174 plasser) fikk etter tilsyn følgende pålegg:
Avvik mellom regnskap for 2014 og budsjett for 2014 er ikke tilstrekkelig forklart. Eventuelle store avvik mellom regnskap og budsjett, det vil si avvik på mer enn 10 prosent i negativ eller positiv retning, skal forklares kort. Dette gjelder poster på 100 000 kroner eller mer.

Toten statlige mottak (210 plasser) fikk etter tilsyn følgende pålegg:
UDI har gjort en kontroll av basisutbetalinger ved mottaket, og fant at noen beboere får utbetalt feil beløp.

Vestnes statlige mottak for asylsøkere (174 plasser) fikk etter tilsyn følgende pålegg:
Stikkprøver i Sesam viser at det ikke var etterbetalt basis etter justering av satsene.

Gibostad statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere (68 plasser), Spydeberg statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere, Søre Sundmøre statlige mottak og Vestnes statlige mottak for asylsøkere fikk etter tilsyn følgende pålegg:
Mottaket skal for det enkelte driftsår utarbeide en foreløpig oppstilling av inntekter og utgifter som skal være UDI i hende innen 1. april. Skjema for budsjett og regnskap skal benyttes. Den foreløpige oppstillingen av inntekter og utgifter skal signeres av representant fra driftsoperatør. For driftsoperatører med revisjonsplikt skal oppstillingen attesteres av revisor. Dette var ikke gjort ved mottakene.

Vestnes statlige mottak fikk i tillegg pålegg for følgende:
Ved befaring av bygningen i Vyrdslatunet ble det ikke observert røykvarslere (….) I samme bygning manglet det branntepper.

Volda statlige mottak fikk i tillegg pålegg for følgende:
Under befaring av Holtegården ble det avdekket at det ikke var mulig å benytte anvist rømningsvei. Under befaring av Smiths gate 5 ble det avdekket at madrassene ikke hadde flammehemmende trekk.
I tillegg fikk Mysebu transitt for enslige mindreårige asylsøkere (128 plasser) tre pålegg etter tilsyn, blant annet for å ikke registrere beboere, og for å nekte folk å oppholde seg på mottaket på bakgrunn av mistanke om for høy alder.

Link-drevne mottak uten tilsynsrapporter:
Starum mottak for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) (2015): 60 plasser.
Tvedestrand EMA (2015): 40 plasser.
Nordre land (2008): 160 plasser.
Hareid EMA (2015): 40 plasser.
Hol EMA (2014): 40 plasser.

Kommentarer