Bedre og billigere?


Styreleder i Link AS mener at effektiv drift og lavere sykefravær er grunnen til at de bruker mindre penger enn budsjettert.

Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2015-11-12

Etter å ha blitt forelagt avvikene mellom anbudsbudsjetter og regnskap, ga styreleder og deleier av Link AS, Morten Jørgensen, Ny Tid svar på epost.

Ser Link AS på anbudskontraktens budsjett som juridisk bindende?

«Link inngår kontrakt med UDI etter anbudskonkurranser med forhandlinger. Det forhandles ikke om detaljene i budsjettet, men om rammene for driften. Det er disse rammene som er avtalt i driftsavtalen. Budsjettet er budsjettet. Det angir hvilke estimater vi har for de ulike kostnadene knyttet til drift av mottak. UDI stiller ikke andre krav til budsjettoppfølging enn at de skal ha informasjon når det gjøres omdisponeringer. For oss er et budsjett en ramme for hvilke midler som står til disposisjon – midler som kan brukes, men som ikke må brukes opp. Det ville vært sløsing.»

Det ble brukt 860 000 kroner mindre enn budsjettert i 2011, og 600 000 kroner mindre enn budsjettert i 2013 på lønninger ved Torshov Transittmottak. Hva er bakgrunnen for det?

«I våre anbudsbudsjetter legger vi til grunn et sykefravær tilsvarende offentlig sektor. Aktivt HMS-arbeid (arbeid med helse, miljø og sikkerhet, red.adm.) gjør at vi ofte har vesentlig lavere sykefravær enn offentlig sektor. Dette er penger ’spart’. Hvis forskjellen er fire prosent lavere sykefravær enn det offentlige, utgjør dette alene 600 000–700 000 kroner. En annen viktig variabel er bruk av ekstrahjelp og vikar utover det som brukes ved sykefravær.»

Abonnement kr 195/kvartal

I mars 2011 søkte Link UDI om ekstra midler til vakthold ved Torshov, samtidig som lønnsbudsjettet ikke ble brukt fullt ut?

«Vakthold inngår ikke i ordinære lønnskostnader ved asylmottak. Dette er kostnader som er knyttet til egne avtaler UDI har med vaktselskap. Behovet for ekstra vakthold vurderes av UDI.»

På Torshov Transittmottak var det i 2011 budsjettert med 80 000 kroner til barn og unge, men bare 41 000 ble brukt. Samtidig søkte dere Lebra-fondet om støtte, og fikk 25 000 kroner fra dem til barn og unge – selv om budsjettet ikke var brukt opp?

«Vi har ikke bare klart å gjøre det billigere. Vi har også i samarbeid med UDI klart å gjøre det innholdsmessig bedre.»

«Jeg kjenner ikke bakgrunnen for søknaden til Lebra-fondet, da dette forvaltes av de enkelte mottak selv. Til spørsmålet om underforbruk av posten til barn og unge, kan dette skyldes noe så enkelt som færre barn enn forutsatt da budsjettet ble laget. Torshov …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?